งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 01402313 Biochemistry II 19 Nov 2014 Metabolic Integration ( เมแทบอลิซึมผสมผสาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 01402313 Biochemistry II 19 Nov 2014 Metabolic Integration ( เมแทบอลิซึมผสมผสาน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 01402313 Biochemistry II 19 Nov 2014 Metabolic Integration ( เมแทบอลิซึมผสมผสาน )

2 2 แบ่งเมแทบอลิซึมเป็น 3 ส่วน 1. Catabolism - สารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงาน ถูกออกซิไดซ์ เป็น CO 2 และ H 2 O - อิเล็กตรอนส่งให้ออกซิเจนผ่าน electron transport chain - เข้า oxidative phosphorylation - สร้าง ATP - อิเล็กตรอนบางส่วนไปรีดิวซ์ NADP + เป็น NADPH ใช้ใน anabolism

3 3 แบ่งเมแทบอลิซึมเป็น 3 ส่วน Catabolism ประกอบด้วย -Glycolysis -Citric acid cycle -Electron transport and oxidative phosphorylation -Pentose phosphate pathway สารตัวกลางต่าง ๆ ใน pathway เหล่านี้ก็ทำ หน้าที่เป็น substrate ใน anabolism ด้วย

4 4 แบ่งเมแทบอลิซึมเป็น 3 ส่วน 2. Anabolism - เป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์โมเลกุลต่าง ๆ ภายในเซลล์ - ด้วยเหตุผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทำให้เคมี ของ anabolism สลับซับซ้อนกว่า catabolism ( ใช้พลังงานมากกว่าและมีหลายขั้นตอนกว่า ) - ส่วนมากใช้สารตัวกลางที่มาจาก glycolysis และ citric acid cycle โดยใช้ NADPH เป็น reducing power และใช้ ATP เป็นแหล่ง พลังงาน

5 5 แบ่งเมแทบอลิซึมเป็น 3 ส่วน 3. Macromolecular synthesis and growth - สารที่ได้จาก anabolism เป็นองค์ประกอบในการสร้าง สารโมเลกุลใหญ่ โดยใช้พลังงานจาก ATP - การสังเคราะห์โปรตีนใช้พลังงานหลักจาก GTP - การสังเคราะห์ฟอสโฟลิพิดใช้พลังงานหลักจาก CTP - การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตใช้พลังงานหลักจาก UTP สารโมเลกุลใหญ่ทำหน้าที่ทางชีวภาพและเป็นข้อมูล โปรตีน กรดนิวคลิอิกและลิพิดจะประกอบตัวเองเป็น เมมเบรน การเจริญเติบโตคือการรวมตัวของสาร โมเลกุลใหญ่และแบ่งหน้าที่กับข้อมูลไปให้เซลล์ลูกใน ระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์

6 6

7 7

8 8

9 9 อวัยวะหลักมีบทบาททางเมแทบอลิ ซึมเฉพาะด้าน สมอง - มี respiratory metabolism สูง - ในผู้ใหญ่ที่กำลังพักผ่อน 20% ของออกซิเจนใช้ ในสมอง ( แม้จะมีมวลเพียง 2% ของมวล ร่างกาย ) - ไม่มีแหล่งพลังงานสำรอง ไม่มีไกลโคเจน โปรตีนที่ใช้ได้ หรือไขมัน - ใช้พลังงานจาก glucose ที่ส่งมาทางเลือด - ในสภาวะขาดอาหาร ใช้ ketone bodies

10 10 อวัยวะหลักมีบทบาททางเมแทบอลิ ซึมเฉพาะด้าน กล้ามเนื้อ - ในขณะพักผ่อน ใช้ออกซิเจนประมาณ 30% ของร่างกาย - ขณะออกกำลังกายอย่างหนัก อาจเกิดเมแทบอ ลิซึมถึง 90% ของร่างกาย - ขณะพัก กล้ามเนื้อใช้กรดไขมันอิสระ กลูโคส หรือ ketone bodies เป็นแหล่งพลังงาน โดยมี ไกลโคเจนสะสมอยู่ 2% และมี phosphocreatine 0.08% - phosphocreatine ใช้ในการสร้าง ATP

11 11 อวัยวะหลักมีบทบาททางเมแทบอลิ ซึมเฉพาะด้าน หัวใจ - กล้ามเนื้อหัวใจมี mitochondria มาก ใช้ พลังงานจากกรดไขมันเป็นหลัก มี phosphocreatine และไกลโคเจนสะสมอยู่ เพียงเล็กน้อย

12 12 อวัยวะหลักมีบทบาททางเมแทบอลิ ซึมเฉพาะด้าน adipose tissue - มี triacylglycerol สะสมอยู่ได้ถึง 65% ของ น้ำหนัก ในรูป oil droplets - นอกจากเป็นพลังงานสะสมแล้ว ยังมีการ สังเคราะห์และย่อยสลายอยู่ตลอดด้วย

13 13 อวัยวะหลักมีบทบาททางเมแทบอลิ ซึมเฉพาะด้าน ตับ - เป็นศูนย์กลางของเมแทบอลิซึมในสัตว์มีกระดูก สันหลัง - สารอาหารส่วนใหญ่ไปยังตับเพื่อย่อยสลายและ ส่งต่อไป ( ยกเว้น triacylglycerol จากอาหาร ซึ่งจะเกิดเมแทบอลิซึมส่วนใหญ่ใน adipose tissue)

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 01402313 Biochemistry II 19 Nov 2014 Metabolic Integration ( เมแทบอลิซึมผสมผสาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google