งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสายพิน มโนศักดิ์เสรี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสายพิน มโนศักดิ์เสรี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสายพิน มโนศักดิ์เสรี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวสายพิน มโนศักดิ์เสรี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความคิดโดยเฉพาะเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการอ่านชื่อธาตุ การเขียนสัญลักษณ์ธาตุและประโยชน์ของธาตุซึ่งมีนักเรียน บางคนอาจเกิดปัญหาไม่สามารถจดจำชื่อธาตุและสัญลักษณ์ธาตุได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจึงจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ธาตุได้ง่ายขึ้นโดยใช้เกมฝึกทักษะ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ เพราะเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อและเกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่ครูมอบหมายให้ทำ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดยการใช้ เกมฝึกทักษะ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องตารางธาตุ

5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง หลังการทดลองและร้อยละคะแนนพัฒนาการ
คะแนนเฉลี่ย 9.7 16.2 65.9% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.7 3.12

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้องBF01 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยการเล่นเกม ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ธาตุ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และพฤติกรรมของนักเรียนมีความสนุกสนาน ตั้งใจเรียน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสายพิน มโนศักดิ์เสรี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google