งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวสายพิน มโนศักดิ์เสรี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะเพื่อ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและฝึกทักษะการอ่านและการ เขียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความคิด โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอ่านชื่อธาตุ การ เขียนสัญลักษณ์ธาตุและประโยชน์ของธาตุซึ่งมี นักเรียนบางคนอาจเกิดปัญหาไม่สามารถจดจำชื่อ ธาตุและสัญลักษณ์ธาตุได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจึงจัดการเรียน การสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและ เข้าใจเกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ธาตุได้ง่ายขึ้นโดย ใช้เกมฝึกทักษะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้น ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ เพราะเกิดความสนุกสนาน ไม่ น่าเบื่อและเกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่ครู มอบหมายให้ทำ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดย การใช้ เกมฝึกทักษะ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ตารางธาตุ

5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง หลัง การทดลองและร้อยละคะแนนพัฒนาการ ก่อนการ ทดลอง หลังการ ทดลอง คะแนน พัฒนากา ร คะแนนเฉลี่ย 9.716.265.9% ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 2.73.12

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง BF01 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน โดยการเล่นเกม ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ธาตุ หลังการ ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และพฤติกรรมของนักเรียนมีความสนุกสนาน ตั้งใจเรียน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google