งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการสาขาช่างตัดเหล็กกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการสาขาช่างตัดเหล็กกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการสาขาช่างตัดเหล็กกล้า คาร์บอนด้วยแก๊ส ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึง กำหนดคุณสมบัติของ ผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ไว้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 1.1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ 1.2 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1.3 ผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน (Pre - Employment) สาขาช่างเชื่อมไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ การฝึกอบรมยกระดับ (Up - Grade Training) สาขาช่างตัด เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการสาขาช่างตัดเหล็กกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google