งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยาบาลเฉพาะ ทาง สาขา การพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 สิงหาคม - 23 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยาบาลเฉพาะ ทาง สาขา การพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 สิงหาคม - 23 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยาบาลเฉพาะ ทาง สาขา การพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 สิงหาคม - 23 พฤศจิกายน 2555

2 การศึกษาภาคทฤษฎี การศึกษาภาคทฤษฎี 1. นโยบายสุขภาพกับการพยาบาล ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ผลลัพท์ระบบสุขภาพและตัวชี้วัดทางสุขภาพ ของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบค่าใช้จ่ายสุขภาพ ( การบันทึกรหัสโรค และการกำหนด DRG สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ) Continuing care models Team and the manager Outcome measurement and management

3 การประเมินภาวะสุขภาพ - หลักการประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง การรวบรวมข้อมูลและการซักประวัติ - การสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ มารับบริการ - การประเมินสภาวะจิตสังคม - การประเมินความปวด - การตรวจร่างกายตามระบบทั่วไปและการ ตรวจหาความผิดปกติของมะเร็งเฉพาะแห่ง - การใช้เครื่องมือในการตรวจ การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ การตรวจด้วยเครื่องมือ พิเศษ และการแปลผล

4 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 1 - ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง - หลักการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษา โรคมะเร็ง - บทบาทต่างๆของพยาบาทในการดูแลผู้ป่วย มะเร็ง * การป้องกัน * การควบคุม * การให้คำปรึกษา - การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

5 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 2 - โรคมะเร็งในระบบต่างๆที่พบบ่อย พยาธิ สภาพ การวินิจฉัยและการรักษา - วิทยาการความก้าวหน้าในการนำมากับ โรคมะเร็ง - ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็ง - การรักษาแบบผสมผสานในผู้ป่วยมะเร็ง - การฟื้นฟูสภาพ การดูแลต่อเนื่อง การเพิ่ม คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง

6 การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน รพ. ศิริราช การศึกษาดูงานนอกสถานที่ - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญญบุรี คลอง 10 - รพ. จุฬาภรณ์ - รพ. กรุงเทพ - วัฒโนสถ การศึกษาดูงานต่างประเทศ สิงคโปร์


ดาวน์โหลด ppt การพยาบาลเฉพาะ ทาง สาขา การพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 สิงหาคม - 23 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google