งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาAnalysis on Problems and Strategies of Development ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาAnalysis on Problems and Strategies of Development ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาAnalysis on Problems and Strategies of Development
ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

2 ตอน : การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ปัญหาทฤษฏี และยุทธศาสตร์

3 เสาร์-อาทิตย์ ครั้งที่ 1 ปรัชญาสังคมศาสตร์ และทฤษฏีสังคม ครั้งที่ 2 ทฤษฏีการพัฒนา : จากกระแสหลักสู่ทางเลือก ครั้งที่ 3 การพัฒนาแบบยั่งยืน : ปรัชญาและแนวคิดทฤษฏี ครั้งที่ 4 ขยายพรมแดนความรู้ : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

4 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 1 ปรัชญาสังคมศาสตร์ และทฤษฏีสังคม
ครั้งที่ 1 ปรัชญาสังคมศาสตร์ และทฤษฏีสังคม ๐ ทฤษฏีความรู้ ของ J.HABERMAS ๐ ญาณวิทยา กับ ทฤษฏีการพัฒนา ๐ ปรัชญา และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ทางเลือก - เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคผนวก 1 : ความรู้ 2 แนว - Modernism vs. Postmodernism

5 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนา : จากกระแสหลักสู่ทางเลือก
ครั้งที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนา : จากกระแสหลักสู่ทางเลือก ๐ ความหลากหลาย ของทฤษฎีการพัฒนา ๐ โลกาภิวัตน์ และ Neo-liberalism ๐ การพัฒนาทางเลือก และ Post-Development ภาคผนวก 2 : ปัญหาเศรษฐกิจสังคมของโลกและสังคมไทย

6 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 3 การพัฒนาแบบยั่งยืน : ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎี
ครั้งที่ การพัฒนาแบบยั่งยืน : ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎี ๐ ปรัชญาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาของชาวพุทธ และ deep ecology ๐ เศรษฐศาสตร์สีเขียว และนิเวศวิทยาการเมือง ๐ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและการพัฒนาแบบยั่งยืน : ยุทธศาสตร์สำหรับสังคมไทย ภาคผนวก 3 : แนวคิด การดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood)

7 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 4 ขยายพรมแดนความรู้ : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้พื้นบ้าน ๐ แนวคิดเกี่ยวกับ “สังคมเสี่ยง” ในสังคมสมัยใหม่ (risk society) ๐ Postmodernism : เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีสังคม และ ทฤษฎีสตรีนิยม ภาคผนวก 4 : การสังเคราะห์องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

8 ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง – Action Research
บทสรุป ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง – Action Research แนว Habermas

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาAnalysis on Problems and Strategies of Development ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google