งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and Strategies of Development วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and Strategies of Development วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and Strategies of Development วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and Strategies of Development ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

3 ตอน :การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ปัญหาทฤษฏี และ ยุทธศาสตร์

4 เสาร์ - อาทิตย์ ครั้งที่ 1 ปรัชญาสังคมศาสตร์ และทฤษฏี สังคม ครั้งที่ 2 ทฤษฏีการพัฒนา : จากกระแส หลักสู่ทางเลือก ครั้งที่ 3 การพัฒนาแบบยั่งยืน : ปรัชญา และแนวคิดทฤษฏี ครั้งที่ 4 ขยายพรมแดนความรู้ : สห วิทยาการเพื่อการพัฒนา

5 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 1 ปรัชญาสังคมศาสตร์ และทฤษฏี สังคม ๐ ทฤษฏีความรู้ ของ J.HABERMAS ๐ ญาณวิทยา กับ ทฤษฏีการพัฒนา ๐ ปรัชญา และวิธีวิทยาของ เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ทางเลือก - เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคผนวก 1 : ความรู้ 2 แนว - Modernism vs. Postmodernism

6 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนา : จากกระแส หลักสู่ทางเลือก ๐ ความหลากหลาย ของทฤษฎีการ พัฒนา ๐ โลกาภิวัตน์ และ Neo-liberalism ๐ การพัฒนาทางเลือก และ Post- Development ภาคผนวก 2 : ปัญหาเศรษฐกิจสังคมของ โลกและสังคมไทย

7 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 3 การพัฒนาแบบยั่งยืน : ปรัชญา และแนวคิดทฤษฎี ๐ ปรัชญาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาของ ชาวพุทธ และ deep ecology ๐ เศรษฐศาสตร์สีเขียว และนิเวศวิทยา การเมือง ๐ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและการ พัฒนาแบบยั่งยืน : ยุทธศาสตร์สำหรับสังคมไทย ภาคผนวก 3 : แนวคิด การดำรงชีพอย่าง ยั่งยืน (Sustainable Livelihood)

8 เค้าโครงการบรรยาย ครั้งที่ 4 ขยายพรมแดนความรู้ : สห วิทยาการเพื่อการพัฒนา ๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้พื้นบ้าน ๐ แนวคิดเกี่ยวกับ “ สังคมเสี่ยง ” ใน สังคมสมัยใหม่ (risk society) ๐ Postmodernism : เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีสังคม และ ทฤษฎีสตรีนิยม และ ทฤษฎีสตรีนิยม ภาคผนวก 4 : การสังเคราะห์องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

9 บทสรุป ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง – Action Research ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง – Action Research แนว Habermas

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and Strategies of Development วิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา Analysis on Problems and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google