งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส 570232197 สาขาอาชีวศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส 570232197 สาขาอาชีวศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส 570232197 สาขาอาชีวศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

2 ประวัติ E-book คศ.1940 ความเป็นมา จากเอกสารที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ เปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูล (Files) แทน เป็นเอกสารประเภท.doc,.txt,.rtf, และ.pdf พัฒนาเป็น HTML จะออกมาเป็น “web page”

3 ความหมาย คือ หนังสืออิเล็กทรกนิกส์ เก็บ ข้อมูลอยู่ในแบบของไฟล์ ดูได้จาก คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ตัวหนังสือ ภาพ วีดิโอ มีสีสันสวยงาม

4 ประเภท ของ E book HTML (Hyper Text Markup Language) PDF (Portable Document Format) PML (Peanut Markup Language) XML (Extensive Markup Language)

5 โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book โปรแกรมชุด Flip Album โปรแกรม DeskTop Autho โปรแกรม Flash Album Deluxe

6 ข้อดีของ e-Book 1. อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ตลอดเวลา เนื่องจาก พกไปได้ตลอดและได้จำนวนมาก 2. ประหยัดการตัดไม้ทำลายป่า เพราะไม่ต้องตัด ไม้มาทำกระดาษ 3. เก็บรักษาได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าเก็บรักษา 4. ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บ (cd 1 แผ่นสามารถ เก็บ e-Book ได้ประมาณ 500 เล่ม ) 5. อ่านได้ในที่มืด หรือแสงน้อย 6. ทำสำเนาได้ง่าย 7. จำหน่ายได้ในราคาถูกกว่าในรูปแบบหนังสือ 8. อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพราะไม่ยับหรือ เสียหายเหมือนกระดาษ 9. สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง แค่คลิกเดียวก็ สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการได้ทันที

7 ข้อเสียของ e-Book 1. ต้องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ 2. เสียสุขภาพสายตา จากการได้รับแสงจาก อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 3. ขาดความรู้สึก หรืออรรถรส หรือความ คลาสสิค 4. อาจเกิดปัญหากับการ ลง hardware หรือ software ใหม่หรือ แทนที่อันเก่า 5. ต้องมีการดูแลไฟล์ให้ดี ไม่ให้เสียหรือสูญ หาย 6. การอ่านอาจเกิดอันตรายต่อสายตา 7. เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่าย 8. ไม่เหมาะกับบาง format เช่น รูปวาด รูป ถ่าย แผนที่ใหญ่ เป็นต้น

8 ประโยชน์ของ E-Book สำหรับ ผู้อ่าน สำหรั บ ห้องส มุด สำหรั บ ผู้เขีย น

9 แหล่งดาวน์โหลด E-Book

10 ตัวอย่าง E-Book ประเภทนิตยสาร วารสาร แมกกาซีน

11 การใช้งาน E-book

12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ E- book - การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book เรื่องการ ใช้ห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาร นิพนธ์ของ พัดชา อินทรัศมี - การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอน E- book เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน - การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (e-book) วิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการ สอนด้วยวิธีปกติระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย นายสันทนา สงครินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่าง อุดรธานี

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส 570232197 สาขาอาชีวศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google