งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 4 โอเปอร์เรเตอร์และตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 4 โอเปอร์เรเตอร์และตัวดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 4 โอเปอร์เรเตอร์และตัวดำเนินการ

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการเปลี่ยน data type ในการแสดงผล สามารถใช้งานโอเปอเรเตอร์ในการเขียนโปรแกรม ภาษาซีได้ สามารถคำนวณค่าจาก ตัวดำเนินการและ โอเปอเรเตอร์ที่มีได้ เข้าใจโอเปอเรเตอร์ระดับบิต เข้าใจหลักการโอเปอเรเตอร์แบบสั้น

3 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao3 การเปลี่ยนชนิดข้อมูล  int i = 5;printf(‘digit is %d’,i);  float j = 5;printf(‘digit is %f’,j);  int k = 5.5;printf(‘digit is %d’,k);  float l = 5.5;printf(‘digit is %f’,l);  จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

4 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao4 ตัว ดำเนินกา ร (operato r) หมายถึง + การบวก - การลบ * หารคูณ / การหาร % มอดูเลชั่น ( การหารเอาเศษ ) ++ การเพิ่ม -- การลบ

5 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao5 นิพจน์ค่า 10 + 313 10 – 37 10 * 330 10 / 33.333 10 % 3 1 ตัวอย่าง นิพจน์ ( int) ค่า 7 / 80 9 / 81 1 / 30 10 / 33 10 % 31 นิพจน์ (flo at) ค่า 7 / 80.87 5 9 / 81.12 5 1 / 30.33 3 10 / 33.33 3 10 % 31

6 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ int i = 1, j = 1; j = i++; printf(“value of i,j is %d,%d”,i,j); ------------------------------------------------------------------- --------------------- int i = 1, j = 1; j = ++i; printf(“value of i,j is %d,%d”,i,j); ICT, University of Phayao6

7 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายโอเปอเรเตอร์ ICT, University of Phayao7 ลำดับ ความสำคัญ โอเปอเรเตอร์ ( ) ++ หรือ -- - หน้าตัวเลข *, /, % +, - ซ้ายไปขวา

8 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายโอเปอเรเตอร์  1 * 3 / 3 * 4 % 5 = ? 4  (2+3*2) / (1+8*2-9) = ? 1  (2+3*2) / (1+8%2/2*3-9) = ? -1  (2+3*2) / (1+2/(8%2) *3-9) = ? error devide by zero  1+++3*(2-1)---1 = ? 4 ICT, University of Phayao8

9 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ  ลำดับความสำคัญของชนิดข้อมูล ICT, University of Phayao9 ชนิดข้อมูลลำดับความสำคัญ long double สูงสุด ต่ำสุด double float unsigned long int long int unsigned int int short char

10 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ  ลำดับความสำคัญของชนิดข้อมูล char a = ‘A’; int b = 10; float c = 200.0; double d = 93.2; b = b + a; c = c + a; d = d + a; b = ? c = ? d = ? ICT, University of Phayao10

11 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao11 ความสัมพันธ์และโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ โอเปอเรเ ตอร์ หมายถึง < น้อยกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ > มากกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ == เท่ากับ != ไม่เท่ากับ && และ || หรือ ! นิเสธ ( กลับโอเปอเรเตอร์ให้ตรงข้าม )

12 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao12 ความสัมพันธ์และโอเปอเรเตอร์ตรรกะ ตัว ดำเนินกา ร ค่า 1 < 21 1 <= 21 1 > 20 1 >= 20 1 == 20 1 != 21 1 && 21 1 || 21 !true0

13 การกำหนดค่าแบบย่อ  โดยปกติ i = i + 1;  สามารถเขียนเป็น i += 1; โดยให้ operator ติดกับ เครื่องหมายเท่ากับ  สามารถใช้ได้กับเครื่อง - * / และ % ด้วย เช่น  j -= 1;  k *= 1;  i /= 2;  i %= 3;

14 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao14 โอเปอเรเตอร์ระดับบิต ตัว ดำเนินการ ความหมาย &Bitwise AND |Bitwise OR ^ Bitwise XOR (exclusive OR = เหมือนกันเป็น 0 ต่างกันเป็น 1 ) ~Bitwise NOT >> เลื่อนบิตไปทางขวา (Shift Right) << เลื่อนบิตไปทางซ้าย (Shift Left)

15 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao15 โอเปอเรเตอร์ระดับบิต ABA & B A | B~AA^B 111100 100101 010111 000010

16 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ  โอเปอเรเตอร์ ระดับบิต ICT, University of Phayao16 10 = 0 0 0 0 1 0 1 0 2 = 0 0 0 0 0 0 1 0 10 & 2= 0 0 0 0 0 0 1 0 = 2 10 = 0 0 0 0 1 0 1 0 2 = 0 0 0 0 0 0 1 0 10 | 2= 0 0 0 0 1 0 1 0 = 10 10 = 0 0 0 0 1 0 1 0 2 = 0 0 0 0 0 0 1 0 10 >> 2= 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 = 2 10 = 0 0 0 0 1 0 1 0 2 = 0 0 0 0 0 0 1 0 10 << 2= 0 0 1 0 1 0 0 0 = 40 100>>3 = 12 100<<3 = 800100<<6 = 6400 100^3 = 103 สังเกตการ shift บิตด้านซ้าย 100^3 = 96100^3 = 97

17 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการ ICT, University of Phayao17 โอเปอเรเตอร์แบบเงื่อนไข result = เงื่อนไข ? ค่าที่ 1 : ค่าที่ 2 Example Conditional Operator Value ( 5 < 0 ) ? 0 : 11 ( 5 > 0 ) ? 0 : 10 ( 1+3 < 3+2 ) ? 3 : 4 3 ( 1*3 != 3+2 ) ? 4 : 4 4 เงื่อนไขเป็นจริง จะได้ผลลัพธ์เป็น ค่าที่ 1 เท็จ เป็นค่าที่ 2

18 ตัวอย่างโปรแกรม  เขียนโปรแกรมปัดเศษทศนิยม ตามนัยสำคัญ  รับค่าตัวเลข  แสดงผลตัวเลขที่ได้ คิดนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง  ตัวอย่าง  รับค่า 12.589  แสดงผล 12.59  รับค่า 0.455  แสดงผล 0.46  รับค่า 0.445  แสดงผล 0.44 รับค่า 0.4551 แสดงผล 0.46 รับค่า 0.4455 แสดงผล 0.46

19 ตัวอย่างโปรแกรม  เขียนโปรแกรมหาผลบวกของเลข 4 หลัก  รับค่าตัวเลข  แสดงผลบวก  ตัวอย่าง  รับค่า 1256  แสดงผล 14  รับค่า 1000  แสดงผล 1  รับค่า 1234  แสดงผล 10


ดาวน์โหลด ppt 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 4 โอเปอร์เรเตอร์และตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google