งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของ สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  บริเวณอันตรายแบ่งเป็น 3 ประเภท  บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ได้แก่บริเวณดังนี้ บริเวณสภาวะการทำงานปกติ มีก๊าซหรือไอ เข้มข้นพอที่จะจุดไฟให้ติดได้ บริเวณที่อาจมีก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้น พอที่จะจุดไฟให้ติดได้บ่อยๆเนื่องจากการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือรั่ว บริเวณที่เมื่อบริภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือ ทำงานผิดพลาด อาจทำให้เกิดก๊าซหรือไอที่มี ความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 ได้แก่บริเวณดังนี้ บริเวณเก็บของเหลวติดไฟซึ่งระเหยได้หรือก๊าซที่ ติดไฟได้ บริเวณที่มีการป้องกันการติดไฟ โดยใช้ระบบ ระบายอากาศ ซึ่งทำงานโดยเครื่องจักรกลและ อาจเกิดอันตรายได้หากระบบขัดข้อง บริเวณที่อยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซหรือไอที่จุดติดไฟได้ ในบางครั้ง  บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 ได้แก่บริเวณอยู่เหนือ ระดับบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องมีระยะห่าง ของบริเวณอันตรายตามตารางท้ายประกาศนี้  2. ภายในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ถ้ามีผนังกันก๊าซให้ถือว่าบริเวณ อันตรายไม่รวมถึงบริเวณอีกด้านหนึ่งของผนังนั้น  3. ภายในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 หากมีพื้น หรือหลังคาที่ทำด้วยวัสดุทนไฟขวางกั้นไม่ให้มี ประกายไฟหล่นสู่บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 และ 2 ให้ถือว่าเหนือพื้นที่หลังคาไม่เป็นบริเวณ อันตราย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. สถานที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตาม กฎกระทรวง ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายครั้งแรก  แนบท้าย ตารางแสดงระยะห่างของบริเวณ อันตรายของสถานทีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google