งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความ หมาย การสอนแบบอภิปราย คือกระบวนการที่ผู้สอน มุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความ หมาย การสอนแบบอภิปราย คือกระบวนการที่ผู้สอน มุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความ หมาย การสอนแบบอภิปราย คือกระบวนการที่ผู้สอน มุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มี ความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาคำตอบ แนวทางหรือแก้ปัญหาร่วมกัน

3 จุดมุ่งห มาย 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น หรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการ เรียนรู้อย่างทั่วถึง 2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ ตาม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการเป็นสมาชิก ที่ดีของกลุ่ม 3. เพื่อฝึกการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง มาเพื่ออภิปรายให้ผู้อื่นรับทราบ

4 ขั้นตอน การสอน 1. ขั้นตอนการอภิปราย - กำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ รูปแบบอภิปราย - ผู้สอนควรกำหนดบทบาทให้ผู้เรียน - สื่อการเรียน อาจจะเป็นเอกสารหรือวัสดุต่างๆที่ จำเป็น - สถานที่ อาจจะเป็นห้องเรียนซึ่งผู้สอนควรจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย 2. ขั้นบรรยาย - บอกหัวข้อหรือปัญหาและวัตถุประสงค์ - บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์ - ดำเนินการอภิปราย

5 3. ขั้นสรุป - สรุปผลการอภิปราย ผู้แทนกลุ่มสรุปผลการอภิปราย แล้วนำเสนอผลการอภิปรายต่อที่ประชุม 4. ขั้นสรุปบทเรียน - ผู้สอนและผู้รีเยนร่วมกันสรุปสาระสำคัญและแนวคิด ที่ได้จาการอภิปราย 5. ขั้นประเมินผลการเรียน - ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำข้อมูลไปใช้ในการ ปรับปรุงการเรียนรู้ ขั้นตอน การสอน

6 ข้อดีและ ข้อจำกัด ข้อดี 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง ความรู้ต่างๆ 3. ผู้เรียนไม่เบื่อ เพราะมีการปฏิบัติตลอดเวลาเรียน ข้อจำกัด 1. ใช้เวลามากพอสมควร ถ้าให้โอกาสผู้เรียนแสดง ความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 2. ผู้เรียนบางส่วนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 3. ผู้สอนอาจเกิดความขับข้องใจ ถ้าการอภิปราย ครั้งนั้นไม่สามารถสรุปผลในรูปที่ผู้สอนปรารถนา

7 ความ หมาย การสอนแบบนิรนัย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดโดยการช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎ หรือข้อสรุปในเรื่องที่เรียน แล้วจึงให้ตัวอย่างหลายๆ

8 จุดมุ่งห มาย 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดย ยึดกฎ สูตร และหลักเกณฑ์ต่างๆ 2. เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการ ทำงาน ด้วยการพิสูจน์ให้ทราบข้อเท็จจริง

9 ขั้นตอนการ สอน 1. ขั้นอธิบายปัญหาเป็นขั้นของการกำหนดปัญหา และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะหาคำตอบใน การแก้ปัญหา 2. ขั้นอธิบายกฎหรือหลักการเพื่อการแก้ปัญหา เป็น การนำเอาข้อสรุป กฎเกณฑ์ หลักการมาอธิบายให้ นักเรียนได้เลือกใช้ในการแก้ปัญหา 3. ขั้นตัดสินใจ เป็นขั้นที่นักเรียนจะเลือกกฎ หรือ หลักการ หรือข้อสรุปมาใช้ในการแก้ปัญหา 4. ขั้นพิสูจน์หรือตรวจสอบ เป็นขั้นการนำหลักฐาน หรือเหตุผลมาพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักการ นั้นๆ

10 ข้อดีและ ข้อจำกัด ข้อดี 1. วิธีสอนแบบนิรนัยใช้ได้กับการสอนเนื้อหาวิชา ง่ายๆ เนื่องจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆจะสามารถ อธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ดี เป็นการอธิบาย จากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย 2. เป็นวิธีสอนที่ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล และ พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ ข้อจำกัด 1. เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมตัวอย่าง / สถานการณ์ / ปัญหาที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนได้ฝึกทำ 2. วิธีสอนที่ขึ้นกับความเข้าใจและความสามารถของ ผู้สอนในการนำเสนอทฤษฎี หลักการ 3. เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า อาจจะตามไม่ เพื่อน และเกิดปัญหาในการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ความ หมาย การสอนแบบอภิปราย คือกระบวนการที่ผู้สอน มุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น เรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google