งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อเขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ชื่อเรื่อง + ชื่อผู้วิจัย + สังกัดวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อเขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ชื่อเรื่อง + ชื่อผู้วิจัย + สังกัดวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อเขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ชื่อเรื่อง + ชื่อผู้วิจัย + สังกัดวิทยาลัย ผู้วิจัย นางกิ่งใจ แผ่นทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จ.ลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างเป็น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีปัญหา จำความหมายของคำศัพท์ ไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมไม่ได้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานตามคำสั่งได้ โดยจะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรมMicrosoft Visual Basicสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ วัตถุประสงค์

4 ผังสรุปสำคัญ โครงสร้างแผนผังการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรมMicrosoft Visual Basic แบบทดสอบหลังเรียน เริ่มต้นโปรแกรม ชื่อบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน จบการใช้งาน ปิดโปรแกรม

5 ผังสรุปสำคัญ การออกแบบบทเรียน
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังนี้ การสร้างบทเรียน การประเมินบทเรียน

6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อนำมาทดสอบหาค่าที (t- test) ได้ค่า t = ซึ่งมากกว่า ค่า t จากที่กำหนดในตาราง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t ตาราง = ) แสดงให้เห็นว่า คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic มีประสิทธิภาพด้านความก้าวหน้าทางการเรียนจริง เพราะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นได้จริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และประเด็นส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก มีประเด็นเรื่อง นักศึกษาชอบการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก 4.63 รองลงมาคือ ควรมีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาอื่น ๆ ค่าเฉลี่ย 4.60 และทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ค่าเฉลี่ย 4.49 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน พบว่า ผลที่ได้เท่ากับ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้ร้อยละ โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และนักเรียนชอบการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปผลการวิจัย

9 ผลกระทบหรือผลประโยชน์
ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึก เบื่อหน่าย และนักเรียนชอบการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อเขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ชื่อเรื่อง + ชื่อผู้วิจัย + สังกัดวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google