งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อ เขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ผู้วิจัย นางกิ่งใจ แผ่นทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อ เขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ผู้วิจัย นางกิ่งใจ แผ่นทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อ เขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ผู้วิจัย นางกิ่งใจ แผ่นทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จ. ลำพูน

2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การส่งเสริม การรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างเป็น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) พัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษาบางคนมี ปัญหา จำความหมายของคำศัพท์ ไวยากรณ์ที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรมไม่ได้ ทำให้นักศึกษา ไม่สามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานตามคำสั่ง ได้ โดยจะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

3 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ ส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4 โครงสร้างแผนผังการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic เริ่มต้น โปรแกร ม ชื่อ บทเรีย น ปิด โปรแกรม แบบทดส อบก่อน เรียน บทเรีย น แบบทด สอบหลัง เรียน จบการใช้ งาน

5 การออกแบบและ พัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังนี้ การสร้าง บทเรียน การ ประเมิน บทเรียน การ ออกแบบ บทเรียน

6 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนใน การใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน ผลจากคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียน เมื่อนำมาทดสอบหาค่าที (t- test) ได้ค่า t = 69.428 ซึ่ง มากกว่า ค่า t จากที่กำหนดใน ตาราง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 (t ตาราง = 2.0322) แสดงให้เห็นว่า คะแนนหลังเรียนมี ค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic มีประสิทธิภาพด้าน ความก้าวหน้าทางการเรียนจริง เพราะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และ เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สูงขึ้นได้จริง

7 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนใน การใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน จากการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนเห็นด้วย ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และ ประเด็นส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก มีประเด็นเรื่อง นักศึกษาชอบการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก 4.63 รองลงมาคือ ควรมีการเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาอื่น ๆ ค่าเฉลี่ย 4.60 และทำให้นักเรียนสนุก กับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ค่าเฉลี่ย 4.49

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การส่งเสริมการรู้ คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ เมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ประสิทธิผลจากการเรียน พบว่า ผลที่ได้เท่ากับ 0.7335 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์ เพื่อเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic สามารถพัฒนาการเรียนรู้และ เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ได้ร้อยละ 72.85 โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยใน ระดับมาก ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทำให้นักเรียนสนุกกับการ เรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และนักเรียนชอบการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

9 ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทำให้นักเรียน สนุกกับการเรียน ไม่รู้สึก เบื่อหน่าย และนักเรียนชอบ การเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องงานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมการรู้คำศัพท์เพื่อ เขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic ผู้วิจัย นางกิ่งใจ แผ่นทอง ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google