งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sentence ( ประโยค ) หมายถึง หน่วยความคิดหรือ ข้อความที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ และความหมายที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ประโยคจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sentence ( ประโยค ) หมายถึง หน่วยความคิดหรือ ข้อความที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ และความหมายที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ประโยคจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Sentence ( ประโยค ) หมายถึง หน่วยความคิดหรือ ข้อความที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ และความหมายที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ประโยคจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ส่วน ดังนี้ ประธาน + กริยา +( ส่วนเติมเต็มที่จะทำให้ประโยค สมบูรณ์ ) Subject+Verb+(complement) ส่วนที่อยู่ในวงเล็บอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้าประโยค สมบูรณ์แล้วไม่ต้องมีก็ได้

3 Subject ประธาน คือ ผู้กระทำ หรือ ผู้แสดง คำ ที่จะมาทำหน้าที่ประธานของประโยค ได้แก่ คำนาม Noun เช่น the boy, the cat,the book, Wanit etc. หรือ คำสรรพ นาม Pronoun เช่น I, You, We, They, He, She, It เป็นต้น Verb กริยา คือ อาการที่ประธานแสดงออกมา เช่น นั่ง (sit) นอน sleep เดิน walk Verb to be is, am, are ทั้ง 3 ตัวแปลว่า เป็น อยู่ คือ ) เป็นต้น complement ส่วนเติมเต็ม คือ ส่วนที่ไปทำให้ ประโยคสมบูรณ์ซึ่งอาจจะเป็น Object กรรม คือ ผู้ถูกกระทำ หรือ ส่วนขยาย ประโยคก็ได้ เช่น

4 The student studies English at school. นักเรียนเรียน หนังสือ ที่โรงเรียน The childrenareat school. นักเรียนอยู่ที่ โรงเรียน SubjectVerb ส่วน English เป็น Object และ at school เป็นส่วน เติมเต็ม ขยาย ประโยค

5 ประโยคภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการใช้ แตกต่างกันไปตามกาลเวลา ซึ่งภาษาอังกฤษ เรียกว่า Tense มี 12 รูปแบบ ดังนี้ อนาคต ปัจจุบัน อดีต Future Present Past 1. Simple Future Tense 2. Future Continuous Tense 3. Future Perfect Tense 4. Future Perfect Continuous Tense 1. Simple Present Tense 2.Present Continuous Tense 3. Pres ent Perfect Tense 4. Present Perfect Continuous Tense 1. Simple Past Tense 2. Past Continuous Tense 3. Past Perfect Tense 4. Past Perfect Continuous Tense

6


ดาวน์โหลด ppt Sentence ( ประโยค ) หมายถึง หน่วยความคิดหรือ ข้อความที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ และความหมายที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ประโยคจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google