งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Simple Tenses.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Simple Tenses."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Simple Tenses

2 Simple Tense แบ่งออกเป็น
Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense PCCCR

3 รูปแบบของ Present Simple Tense Subject + Infinitive (v1)
ปัจจุบันกาลธรรมดา หรือ การกระทำดำเนินอยู่หรือทำจนเป็นนิสัย รูปแบบของ Present Simple Tense Subject + Infinitive (v1) PCCCR

4 รูปแบบประโยคของ Present Simple Tense
ประโยคบอกเล่า (Affirmative sentence) We get up at six o’clock. PCCCR

5 ประโยคคำถาม (Interrogative sentence)
Do you get up at six o’clock? Does you know? ประโยคปฏิเสธ (Negative) We don’t get up at six o’clock. She doesn’t know. PCCCR

6 ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์มีกฎการเปลี่ยนรูปกริยาดังนี้
เติม – es หลังกิริยาลงท้ายเอกพจน์ด้วย sh, ch s, o, ss, x เช่น He catches a taxi. (catch) She watches TV. (watch) The man washes a car every week. (wash) The earth goes around the sun. (go) PCCCR

7 เติม –s กับกริยาทั่วไป เช่น She comes here now. He works hard
เติม –s กับกริยาทั่วไป เช่น She comes here now. He works hard. *กริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม -es เช่น He studies English. She cries. **ข้อยกเว้น ถ้ากริยานั้นหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย เช่น play - plays = เล่น stay - stays = พัก PCCCR

8 หลักการใช้ Present Simple Tense
ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่กระทำบ่อยๆ มีกริยาวิเศษณ์ บอกความถี่ (Adverb of frequency) อยู่ด้วย always, usually ,often, sometimes, every, every day, Once day, twice a day ,twice a week เป็นต้น เช่น I get up at six o’clock every morning. Sona drink beer very often. How often do you go to the hospital? PCCCR

9 ใช้เมื่อกล่าวถึงการกระทำเป็นปกตินิสัย ( a habitual action ) เช่น I see him often Nurses usually take care of patients in hospitals. Sons and daughters look after their old parents. PCCCR

10 The earth goes around the sun.
ใช้เมื่อกล่าวถึงประเพณี ( Custom ) เช่น Many Thai men become Buddhist monks in Buddhism. ใช้เมื่อกล่าวถึงความจริงตามธรรมชาติ ( Fact ) เช่น The sun sets in the west. The earth goes around the sun. PCCCR

11 ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนใน อนาคตอันใกล้เกี่ยวกับการเดินทาง ( Future connect with travel ) เช่น Mr. Kevin leaves for England tomorrow. Ms. Sopa leaves for Japan Next week. We have

12 Past Simple Tense อดีตกาลธรรมดา หรือ การกระทำนั้นได้เกิดขึ้นใน อดีต และจบลงแล้ว รูปแบบของ Past Simple Tense Subject + Past Simple (v2) PCCCR

13 รูปแบบประโยคของ Past Simple Tense
รูปแบบประโยคบอกเล่า ( Affirmative sentence ) He worked in Bangkok last year. *ข้อสังเกต จะมีคำว่า last, ago etc ที่บ่งบอกถึงความเป็นอดีต PCCCR

14 ประโยคคำถาม ( Interrogative sentence ) Did you go to Japan 3 year ago?
ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence ) He didn’t work in Bangkok last year. . PCCCR

15 หลักการเปลี่ยนกริยา ช่อง 1 ให้เป็นช่อง 2
กริยาเปลี่ยนรูป เมื่อเปลี่ยนให้เป็นอดีต จะเปลี่ยนรูปไปเลย หรือไม่เปลี่ยนรูปเช่น write wrote drive drove read read cut cut PCCCR

16 กริยาที่เติม –ed หลักการเติม ed
1. กริยาลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย เช่น live >> loved 2. กริยาลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระให้เติม ed ได้เลย เช่น played , stayed 3. กริยาลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน เป็น i แล้วเติม ed เช่น studied , cried PCCCR

17 4. กริยามีพยางค์เดียวตัวสะกดตัวเดียว เสียงสั้น ให้เพิ่มพยัญขนะตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม ed เช่น stop >>> stopped dig >>> digged 5. กริยาทั่วไปเติม ed ได้เลย เช่น open >>> opened PCCCR

18 หลักการใช้ Past Simple Tense
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว เช่น She broke her leg last week. ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่จบสมบูรณ์แล้ว เช่น He looked here and there and tried to escape. PCCCR

19 ใช้กับเหตุการณ์กระทำเป็นนิสัยในอดีต เช่น
ใช้กับเหตุการณ์เมื่อกล่าวคำพูดแบบสุภาพ เช่น Could you please do this for me? ใช้กับเหตุการณ์กระทำเป็นนิสัยในอดีต เช่น I became a monk when I was a young. PCCCR

20 Future Simple Tense อดีตกาลธรรมดา หรือ การกระทำ , พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต รูปแบบของ Future Simple tense Subject + will/shall +infinitive (v1) PCCCR

21 รูปแบบประโยคของ Future Simple Tense
ประโยคบอกเล่า ( Affirmative sentence ) She will ho to school morning. ประโยคคำถาม ( Interrogative sentence ) Will they go on a trip? ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence ) We will not go to school. PCCCR

22 หลักการใช้ Future Simple Tense
ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมี adverb เหล่านี้เสมอ tomorrow tonight next week next year shortly in a few days PCCCR

23 การใช้ will หรือ shall will ใช้กับประธานทุกตัว shall ใช้กับ I
We will give you this pen if you like it. PCCCR

24 การใช้ Shall I กับข้อเสนอ Shall I get a taxi?
การใช้ Shall we …… กับข้อแนะนำ What shall we do? PCCCR

25 Paiboon Pogakkasira No.4
Members Porapat Kantawong No.3 Paiboon Pogakkasira No.4 Sarut Wipusanapas No.5 Kittikun Tikran No.7 Jariya Jinaya No.16 Nicha Wongwan No.19 M. 5/1 PCCCR


ดาวน์โหลด ppt Simple Tenses.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google