งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Simple Tenses 1. Simple Tense แบ่ง ออกเป็น Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense PCCCR 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Simple Tenses 1. Simple Tense แบ่ง ออกเป็น Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense PCCCR 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Simple Tenses 1

2 Simple Tense แบ่ง ออกเป็น Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense PCCCR 2

3 Present Simple Tense PCCCR ปัจจุบันกาลธรรมดา หรือ การกระทำดำเนินอยู่หรือทำจนเป็นนิสัย รูปแบบของ Present Simple Tense Subject + Infinitive (v1) 3

4 รูปแบบประโยคของ Present Simple Tense ประโยคบอกเล่า (Affirmative sentence) We get up at six o’clock. PCCCR 4

5 ประโยคคำถาม (Interrogative sentence) Do you get up at six o’clock? Does you know? ประโยคปฏิเสธ (Negative) We don’t get up at six o’clock. She doesn’t know. PCCCR 5

6 ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์มีกฎการเปลี่ยนรูปกริยา ดังนี้ เติม – es หลังกิริยาลงท้ายเอกพจน์ด้วย sh, ch s, o, ss, x เช่น He catches a taxi. (catch) She watches TV. (watch) The man washes a car every week. (wash) The earth goes around the sun. (go) PCCCR 6

7 เติม – s กับกริยาทั่วไป เช่น She comes here now. He works hard. * กริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม -es เช่น He studies English. She cries. ** ข้อยกเว้น ถ้ากริยานั้นหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย เช่น play - plays = เล่น stay - stays = พัก 7

8 หลักการใช้ Present Simple Tense ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่กระทำบ่อยๆ มีกริยาวิเศษณ์ บอก ความถี่ (Adverb of frequency) อยู่ด้วย always, usually,often, sometimes, every, every day, Once day, twice a day,twice a week เป็นต้น เช่น I get up at six o’clock every morning. Sona drink beer very often. How often do you go to the hospital? PCCCR 8

9 ใช้เมื่อกล่าวถึงการกระทำเป็นปกตินิสัย ( a habitual action ) เช่น I see him often Nurses usually take care of patients in hospitals. Sons and daughters look after their old parents. 9

10 ใช้เมื่อกล่าวถึงประเพณี ( Custom ) เช่น Many Thai men become Buddhist monks in Buddhism. ใช้เมื่อกล่าวถึงความจริงตามธรรมชาติ ( Fact ) เช่น The sun sets in the west. The earth goes around the sun. PCCCR 10

11 ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนใน อนาคตอันใกล้เกี่ยวกับการเดินทาง ( Future connect with travel ) เช่น Mr. Kevin leaves for England tomorrow. Ms. Sopa leaves for Japan Next week. We have 11

12 Past Simple Tense PCCCR อดีตกาลธรรมดา หรือ การกระทำนั้นได้เกิดขึ้นใน อดีต และจบลงแล้ว รูปแบบของ Past Simple Tense Subject + Past Simple (v2) 12

13 รูปแบบประโยคของ Past Simple Tense PCCCR รูปแบบประโยคบอกเล่า ( Affirmative sentence ) He worked in Bangkok last year. * ข้อสังเกต จะมีคำว่า last, ago etc ที่บ่งบอกถึง ความเป็นอดีต 13

14 PCCCR ประโยคคำถาม ( Interrogative sentence ) Did you go to Japan 3 year ago? ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence ) He didn’t work in Bangkok last year.. 14

15 PCCCR หลักการเปลี่ยนกริยา ช่อง 1 ให้เป็นช่อง 2 กริยาเปลี่ยนรูป เมื่อเปลี่ยนให้เป็นอดีต จะเปลี่ยนรูปไปเลย หรือไม่เปลี่ยนรูปเช่น writewrote drivedrove readread cutcut 15

16 PCCCR กริยาที่เติม – ed หลักการเติม ed 1. กริยาลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย เช่น live >> loved 2. กริยาลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระให้เติม ed ได้เลย เช่น played, stayed 3. กริยาลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน เป็น i แล้วเติม ed เช่น studied, cried 16

17 PCCCR 4. กริยามีพยางค์เดียวตัวสะกดตัวเดียว เสียงสั้น ให้เพิ่มพยัญขนะตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม ed เช่น stop >>> stopped dig >>> digged 5. กริยาทั่วไปเติม ed ได้เลย เช่น open >>> opened 17

18 หลักการใช้ Past Simple Tense PCCCR ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว เช่น She broke her leg last week. ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่จบสมบูรณ์แล้ว เช่น He looked here and there and tried to escape. 18

19 PCCCR ใช้กับเหตุการณ์เมื่อกล่าวคำพูดแบบสุภาพ เช่น Could you please do this for me? ใช้กับเหตุการณ์กระทำเป็นนิสัยในอดีต เช่น I became a monk when I was a young. 19

20 Future Simple Tense PCCCR อดีตกาลธรรมดา หรือ การกระทำ, พฤติกรรม นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต รูปแบบของ Future Simple tense Subject + will/shall +infinitive (v1) 20

21 PCCCR รูปแบบประโยคของ Future Simple Tense ประโยคบอกเล่า ( Affirmative sentence ) She will ho to school morning. ประโยคคำถาม ( Interrogative sentence ) Will they go on a trip? ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence ) We will not go to school. 21

22 PCCCR หลักการใช้ Future Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมี adverb เหล่านี้เสมอ tomorrowtonightnext week next yearshortlyin a few days 22

23 PCCCR การใช้ will หรือ shall will ใช้กับประธานทุกตัว shall ใช้กับ I การใช้ Shall, Will กับข้อเสนอ We will give you this pen if you like it. 23

24 PCCCR การใช้ Shall I กับข้อเสนอ Shall I get a taxi? การใช้ Shall we …… กับข้อแนะนำ What shall we do? 24

25 Members PorapatKantawongNo.3 PaiboonPogakkasiraNo.4 SarutWipusanapasNo.5 KittikunTikranNo.7 JariyaJinayaNo.16 NichaWongwanNo.19 M. 5/1 PCCCR


ดาวน์โหลด ppt Simple Tenses 1. Simple Tense แบ่ง ออกเป็น Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense PCCCR 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google