งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ประชุม กวป. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ประชุม กวป. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ประชุม กวป. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 1. สรุปผลการดำเนินการปลูกสมุนไพรรางจืด / ตะไคร้หอม ในหน่วยบริการ ปี 2557

3 สรุปผลการดำเนินงานการปลูกสมุนไพรรางจืด ปี 2557 ( ข้อมูล ณ ก. ย. 57) อำเภอ ร้อยละการปลูกรางจืดในกลุ่มต่างๆ 1) หน่วย บริการ 2) วัด 3) โรงเรียน 4) อสม. 5) บ้าน ประชาชน อ. เมืองเลย 100% 89.23 89.19 86.74 24.63 อ. นาด้วง 100% 78.13 84.21 100.00 5.37 อ. เชียงคาน 100% 92.55 97.30 83.11 23.69 อ. ปากชม 100% 83.33 97.22 100.00 61.67 อ. ด่านซ้าย 100% 96.77 95.38 100.00 23.73 อ. นาแห้ว 100% 75.00 100.00 55.38 อ. ภูเรือ 100% 89.83 96.55 100.00 31.55 อ. ท่าลี่ 100% 67.50 79.31 91.31 47.20 อ. วังสะพุง 100% 57.93 74.63 100.00 51.07 อ. ภูกระดึง 100% 88.14 85.71 100.00 69.42 อ. ภูหลวง 100% 84.91 94.44 100.00 31.60 อ. ผาขาว 100% 87.76 93.10 100.00 74.79 อ. เอราวัณ 100% 89.80 86.96 96.68 35.92 อ. หนองหิน 100% 82.22 90.48 96.97 47.48 รวมจังหวัด เลย 100% 82.08 89.47 95.66 38.66

4 สรุปผลการดำเนินงานการปลูกสมุนไพรตะไคร้หอม ปี 2557 อำเภอ ร้อยละการปลูกตะไคร้หอมในกลุ่มต่างๆ 1) หน่วย บริการ 2) วัด 3) โรงเรียน 4) อสม. 5) บ้าน ประชาชน อ. เมืองเลย 100% 89.23 91.89 88.36 30.08 อ. นาด้วง 100% 79.69 84.21 100.00 5.60 อ. เชียงคาน 100% 92.55 97.30 83.11 26.43 อ. ปากชม 100% 80.56 94.44 91.06 59.80 อ. ด่านซ้าย 100% 96.77 95.38 100.00 27.18 อ. นาแห้ว 100% 75.00 100.00 55.38 อ. ภูเรือ 100% 89.83 96.55 100.00 31.73 อ. ท่าลี่ 100% 65.00 79.31 91.31 47.20 อ. วังสะพุง 100% 50.00 70.15 99.59 53.09 อ. ภูกระดึง 100% 84.75 78.57 100.00 64.26 อ. ภูหลวง 100% 77.36 100.00 87.17 30.17 อ. ผาขาว 100% 83.67 93.10 100.00 69.45 อ. เอราวัณ 100% 77.55 82.61 83.52 36.04 อ. หนองหิน 100% 93.33 90.48 96.97 47.72 รวมจังหวัดเลย 100% 79.68 88.66 94.00 39.69 ( ข้อมูล ณ ก. ย. 57)

5 ปัญหาและอุปสรรค - การปลูกยังไม่ครอบคลุม ในครัวเรือน อสม., วัด, โรงเรียน, ครัวเรือน - ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้หรือยังไม่ เข้าใจในคุณประโยชน์และการนำไปใช้ - จากการสุ่มตรวจหมู่บ้านสุขภาพดีโดยใช้ แบบสอบถาม คะแนนเต็ม 5 คะแนนสูงสุด = 3.16 คะแนนตำสุด = 1.54 คะแนนเฉลี่ย 14 อำเภอ = 2.23

6 2. สรุปผลงานแพทย์แผนไทยตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ( เป้าหมายร้อยละ 16 ) แหล่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน รวมทั้ง จังหวัด แยกระดับหน่วยบริการ รพท. รพช. รพ. สต. 1. รายงานเอกสาร 17.345.469.4127.27 2. รายงาน COCKPIT 13.36 5.769.56 19.65

7 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ( เป้าหมายร้อยละ 16 ) ( แยกรายอำเภอ ) ( ร้อยละ 16)

8 ปัญหาและอุปสรรค - ผลงานภาพรวมตามตัวชี้วัด จากรายงาน COCKPIT มีผลงานต่ำ กว่ารายงานเอกสารประจำเดือน - ปัญหาการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก ใน hos-xp, hos-xp pcu บางแห่ง - บันทึกไม่สมบูรณ์ - ไม่บันทึกผลงาน เช่น การสอนให้ความรู้ สมุนไพร ฤาษีดัดตน สมาธิบำบัด ฯลฯ - การลืมตรวจสอบข้อมูลบริการ ฯ หน้า web สสจ. และ ใน COCKPIT

9 “ สมุนไพรไทย มีคุณค่า จากยาสามัญประจำป่า กลับคืนมาสู่สังคม ”

10 สรุปการใช้ยาสมุนไพรและการผลิตยา สมุนไพร เพื่อใช้ในหน่วย บริการจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๗

11 ส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพร ใน หน่วยบริการและ ในชุมชน

12 สถานการณ์การใช้ยาสมุนไพร ปี ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

13 ปริมาณการสั่งใช้ยาสมุนไพรในหน่วย บริการ ปี ๒๕๕๗ ที่ใช้มากที่สุด ๕ อันดับ

14 รพร. ด่านซ้าย เป็นหน่วยผลิต ยาสมุนไพร

15

16 1 ชาชง รางจืด

17 2 ชาชงหญ้า หนวดแมว

18 3 ชาชงหญ้า ดอกขาว

19 4 กลีเซอรีน เสลดพังพอ น

20 5 ทิงเจอร์ เสลดพังพอ น

21 6 น้ำมันไพล

22 ผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้ในหน่วยบริการจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๗ ลำดั บ หน่วยงาน CUP มูลค่ายาสมุนไพรที่ได้จัดสรรไปแล้ว มูลค่ายาคงเหลือ ( บาท ) มูลค่ายาครั้งที่ 1 ( บาท ) มูลค่ายาครั้งที่ 2 ( บาท ) รอจัดสรรในเดือน พ. ย. 57 1 เมือง * (21)43,62074,92091,460 2 เชียงคาน (15) 21,25059,01069,740 3 ปากชม (11) 24,42050,25035,330 4 ด่านซ้าย (14) 28,71022,07089,220 5 นาแห้ว (6)15,21021,47023,320 6 ท่าลี่ (10i)27,12040,94031,940 7 ภูเรือ (7)12,91027,38029,710 8 วังสะพุง (18) 28,62067,12084,260 9 ภูกระดึง (6+5) 15,31059,61035,080 10 นาด้วง (6)14,91040,9404,150 11 ภูหลวง (6)12,71040,9406,350 12 ผาขาว (7)19,51040,9409,550 13 เอราวัณ (9) 18,110 40,940 30,950 14 รพ. หนองหิน 00 0 รวม 282,4 10 586,5 30 541,060

23 ปัญหาและอุปสรรค ๑. รายการยาสมุนไพรในหน่วยบริการบางแห่งยังไม่ครบตาม เกณฑ์มาตรฐาน ( รพ. ≥ 20 รายการ, รพ. สต. ≥ 10 รายการ ) ๒. มียาสมุนไพรในหน่วยบริการเพื่อให้บริการประชาชนไม่ เพียงพอและ ต่อเนื่อง ( รพ. สต. อยากให้สนับสนุนยาสมุนไพร ไทยให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกโรค ) ๓. ผลงานด้านวิจัยสนับสนุนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยาแผน ปัจจุบัน ทำให้ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพรและผู้ใช้ยา ยังไม่มั่นใจใน efficacy/Toxicity ของยา

24 ข้อเสนอแนะ ๑.สนับสนุนให้ความรู้แก่แพทย์แผนปัจจุบัน / สหสาขาวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมุนไพรและยาแผนไทย โดย มีข้อมูลด้านวิชาการ สนันสนุนเพื่อให้ผู้สั่งใช้ยาและผู้ใช้ยามี ความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพร และยาแผนไทยมากขึ้น ๒.ควรมีกรอบยาสมุนไพร และ CPG ที่สามารถรักษาด้วยยา สมุนไพร หรือแพทย์แผนไทย

25

26


ดาวน์โหลด ppt งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ประชุม กวป. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google