งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อมีการถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินกว่า 50% บริษัทที่ไปถือหุ้นหือควบคุมบริษัทอื่นเรียกว่า “ บริษัทใหญ่ ” และบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นเรียกว่า “ บริษัทย่อย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อมีการถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินกว่า 50% บริษัทที่ไปถือหุ้นหือควบคุมบริษัทอื่นเรียกว่า “ บริษัทใหญ่ ” และบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นเรียกว่า “ บริษัทย่อย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อมีการถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินกว่า 50% บริษัทที่ไปถือหุ้นหือควบคุมบริษัทอื่นเรียกว่า “ บริษัทใหญ่ ” และบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นเรียกว่า “ บริษัทย่อย ” ในทางปฏิบัติทั้งสองบริษัทยังคงดำรงอยู่และ เป็นนิติบุคคลแยกจากกัน แต่ในทางบัญชีถือว่า ทั้งสองกิจการเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจ เดียวกัน ต้องมีการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements)

3 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยควรมีนโยบายบัญชี เดียวกัน วันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยควรเป็นวันที่ เดียวกันกับของบริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่มีสิทธิในการออกเสียงน้อย กว่ากึ่งหนึ่งแต่มีข้อบ่งชี้ว่า บริษัทใหญ่สามารถ ควบคุมบริษัทย่อย ก็จะต้องจัดทำงบการเงินรวม ข้อบ่งชี้ได้แก่ บริษัทใหญ่มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคล เป็นผู้กำหนดนโยบายทางการเงินหรือการ ดำเนินงานของกิจการอื่นๆ

4 บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอื่น ควบคุมอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ผู้ถือหุ้นอื่น ของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ต่างรับทราบและไม่คัดค้านการที่บริษัทใหญ่นั้นจะ ไม่นำเสนองบการเงินรวม ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ไม่มี การซื้อขายสู่สาธารณะ บริษัทใหญ่ไม่ได้นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการนำส่ง งบการเงินแก่กลต. เพื่อวัตถุประสงค์การออกขาย หลักทรัพย์ใดๆในตลาดสาธารณะ บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดหรือลำดับกลางได้ จัดทำงบการเงินรวมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

5 กรณีบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% ตัด บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้น ในบริษัทย่อย เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทใหญ่ ก็คือส่วน ของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด หากไม่ตัด รายการนี้ออกจะทำให้สินทรัพย์ และ ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมสูงไป

6 ในกรณีที่บริษัทถือหุ้นเพียงบางส่วน ส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยนั้น จะถูกคำนวณว่าเป็นของบริษัทใหญ่เท่าใด และเป็นของผู้ไม่มีอำนาจควบคุม ( ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ) เป็น เท่าใด รายการที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจการควบคุมจะแสดง ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็น “ ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจ ควบคุม ” (Non-Controlling Interest) รายการส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม คำนวณจากสัดส่วน ของหุ้นสามัญที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมคูณกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย รายการตัดบัญชี Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทใหญ่ ถือ Cr. เงินลงทุนในบริษัทย่อย Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่ผู้ไม่มีอำนาจ ควบคุมถือ Cr. ส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม

7 ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นในราคาที่สูงหรือต่ำ กว่าราคาตามบัญชี ผลต่างที่เกิดจากการซื้อจะ นำมาบันทึกแสดงให้เห็นในงบแสดงฐานะ การเงินรวม การนำเสนอจะนำเสนอทั้งงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ


ดาวน์โหลด ppt เมื่อมีการถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินกว่า 50% บริษัทที่ไปถือหุ้นหือควบคุมบริษัทอื่นเรียกว่า “ บริษัทใหญ่ ” และบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นเรียกว่า “ บริษัทย่อย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google