งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับ กิจกรรม CSR ของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ปิยนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับ กิจกรรม CSR ของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ปิยนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับ กิจกรรม CSR ของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ปิยนันท์ คุณากรสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ

2 ความเป็นมาของปัญหา นักเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน นักเรียนขาดการนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้อย่างเหมาะสม นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ในการเรียน บทเรียน มัลติมีเดียแบบ Drill and Practice กิจกรรม CSR วิชา หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

3 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับกิจกรรม CSR เพื่อสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อกิจกรรม CSR

4 บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับกิจกรรม CSR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อกิจกรรม CSR อยู่ในระดับมาก

5 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ จำนวน 52 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้บทเรียนช่วยสอนแบบ Drill and Practice ร่วมกับกิจกรรม CSR จำนวน ทั้งสิ้น 27 คน

6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของ สถานประกอบการ บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับกิจกรรม CSR กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้นตัวแปรตาม

7 บทเรียน มัลติมีเดียแบบ Drill and Practice กิจกรรม CSR ขั้นสาธิตทักษะหรือ การกระทำ ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ทักษะย่อย ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นให้ผู้เรียน เชื่อมโยงทักษะ

8 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับกิจกรรม CSR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบระหว่างเรียน, แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ บทเรียนช่วยสอนแบบ Drill and Practice ร่วมกับกิจกรรม CSR

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบทดสอบระหว่างเรียนแบบทดสอบหลังเรียนประสิทธิภาพ คะแนนเต็มค่าเฉลี่ย E1E1 คะแนนเต็มค่าเฉลี่ ย E2E2 E 1 /E 2 2017.1185.552016.85 84.2 5 85.55/84.25 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบคะแนนเต็ม S.D.t-test ก่อนเรียน 2010.181.03 26.62 หลังเรียน 2016.851.13 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05, (df=26) = 1.70

10 ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานของความพึง พอใจของสถานประกอบการ หัวข้อประเมิน จำนวน = 27 ความหมาย เฉลี่ย S.D. ด้านการออกแบบ 1. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ 4.07 0.67 มาก 2. ความเหมาะสมของรูปแบบอักษร 3.550.89 มาก 3. การจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม 3.810.78 มาก 4. การใช้สีเหมาะสมและสวยงาม 4.000.67 มาก 5. ภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.030.70 มาก เฉลี่ย 3.890.74 มาก ด้านเนื้อหา 1. เนื้อหาถูกต้องเหมาะสม 4.11 0.80 มาก 2. เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.220.75 มาก 3. เนื้อหามีปริมาณเหมาะสม 3.850.60 มาก เฉลี่ย 4.060.71 มาก ด้านการนำไปใช้ 1. ผลงานสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน ของท่าน 4.29 0.86 มาก 2. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการของท่าน 4.440.64 มาก 3. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.250.76 มาก เฉลี่ย 4.330.75 มาก 1 2 3

11 บทเรียนมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะใน การใช้โปรแกรม ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้อย่างอิสระ ได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้การฝึกทักษะและทําแบบฝึกหัด ที่ต้องทําซ้ำๆ กัน ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น สถานประกอบการเห็นว่าผลงานการออกแบบสามารถสร้างประโยชน์และใช้ได้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงการมีจิตอาสาและนำความรู้ไปต่อยอดซึ่งเป็ประโยชน์กับสังคม สรุปผลการวิจัย

12 L/O/G/O www.themegallery.com Thank you & Question!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบ Drill and Practice ร่วมกับ กิจกรรม CSR ของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ปิยนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google