งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19 สิงหาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award) ยุคล กำเหนิดแขก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19 สิงหาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award) ยุคล กำเหนิดแขก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award) ยุคล กำเหนิดแขก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร

2 2

3 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร ที่ สำนักงาน ก. พ. ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์กรด้วย ตนเองให้มองเห็นความสำเร็จ และจุดบกพร่อง ที่ต้องมีการแก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลอย่างรอบ ด้าน โดยครอบคลุมระบบบริหารจัดการ 7 หมวด เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร ที่ สำนักงาน ก. พ. ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์กรด้วย ตนเองให้มองเห็นความสำเร็จ และจุดบกพร่อง ที่ต้องมีการแก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลอย่างรอบ ด้าน โดยครอบคลุมระบบบริหารจัดการ 7 หมวด ความหมาย ความหมาย

4 4

5 5  กรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 พร้อมกับ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐสำเร็จตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผล การดำเนิน การที่ผ่านมาถือได้ว่าประสบ ความสำเร็จในระดับที่ดีโดยเฉพาะใน ปีงบประมาณ 2553-2554 กรมสรรพ สามิตได้คะแนนประเมินรายหมวด 5 คะแนนเต็ม และคะแนนภาพรวมก็ได้ 5 คะแนนเต็มเช่นกัน ความเป็นมา

6 6 ปีงบประมาณ 2555 สำนักงาน ก. พ. ร. ได้เข้าตรวจประเมินรับรอง การผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level:FL) กรมสรรพสามิต เนื่องจาก ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ครบ ทุกหมวด ปรากฏว่ากรมฯ ได้คะแนนประเมิน รับรองการผ่านเกณฑ์ฯ เฉลี่ย 96.75 ( คะแนนเต็ม 100) และได้คัดเลือกผลการดำเนินงานของ หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ขอรับรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ผลการดำเนินงานและ รางวัลที่ได้รับ ผลการดำเนินงานและ รางวัลที่ได้รับ

7 7 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ รางวัลความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ คุณภาพและนวัตกรรม รางวัลความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ คุณภาพและนวัตกรรม

8 8 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิต ยังคงดำเนินการตาม เกณฑ์ PMQA และได้รับการพิจารณาคัดเลือก ผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลฯ และได้รับ รางวัลความเป็นเลิศ จำนวน 2 หมวด คือ หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ กรมสรรพสามิต ยังคงดำเนินการตาม เกณฑ์ PMQA และได้รับการพิจารณาคัดเลือก ผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลฯ และได้รับ รางวัลความเป็นเลิศ จำนวน 2 หมวด คือ หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลการดำเนินงานและ รางวัลที่ได้รับ ผลการดำเนินงานและ รางวัลที่ได้รับ

9 9 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และ การสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และ การสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและการจัดการความรู้ รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและการจัดการความรู้

10 10

11 11 ในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ พ. ศ. 2555 จากสำนักงาน ป. ป. ช. 2 รางวัล 1. รางวัลหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี : ดัชนีการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตาม ภารกิจหลักของหน่วยงาน 2. รางวัลหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี : ดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ

12 12

13 13 ผู้บริหารกรมฯ ยังมีนโยบายให้ดำเนินการตาม เกณฑ์ PMQA ต่อเนื่อง เนื่องจากเกณฑ์ PMQA เป็น เกณฑ์ที่ทำให้วิธีการบริหารจัดการองค์กรมีระบบตาม มาตรฐานสากล กอปรกับเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพฯ รายหมวดจากสำนักงาน ก. พ. ร. ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กรมฯ ได้ส่งผลการดำเนินงานขอรับรางวัล 2 หมวด คือ หมวด 1 : การนำองค์กร และ หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย แนวทางการ ดำเนินงานในปี 2557 แนวทางการ ดำเนินงานในปี 2557

14 14 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ กรมสรรพสามิต โดยมีอธิบดีเป็นประธานกล่าว ต้อนรับ

15 15 ขณะนี้ทราบผลอย่างไม่เป็น ทางการแล้ว กรมฯ ผ่านการ พิจารณาได้รับ 1 รางวัลคือ รางวัล ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการ ดำเนินงานของหมวด 3 : การให้ ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนหมวด 1 : การ นำองค์กร ต้องปรับปรุง / เพิ่มเติม ข้อมูลบางส่วนและส่งอีกครั้งในปี 2558 พร้อมกับหมวด 5 : การ มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แนวทางการดำเนินงาน ในปี 2557 ( ต่อ ) แนวทางการดำเนินงาน ในปี 2557 ( ต่อ )

16 16  อีกทั้ง ให้ขยายเกณฑ์ PMQA ไปสู่ทุกหน่วยงานเพื่อให้ การพัฒนาองค์กรเป็นองคาพยพ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( กพร.) ได้พิจารณาคัดเลือก ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ PMQA มา ให้ทุกหน่วยงานดำเนิน 10 ประเด็น ดังนี้ แนวทางการดำเนินงาน ในปี 2557 ( ต่อ ) แนวทางการดำเนินงาน ในปี 2557 ( ต่อ )

17 17 หัวข้อสอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 3.1 ก (1) – (3) 2) การสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ก (4) (5) และ (7) 3) การสำรวจความพึงพอใจและความ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ข (8) - (11) 4) การดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน อย่างเป็นระบบ หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ก (6) 5) จัดทำแผนธรรมาภิบาลหรือนโยบาย กำกับดูแลองค์กรที่ดีฯ หมวด 1 : การนำองค์การ ข้อ 1.2 ข (3)

18 18 หัวข้อสอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA 6) การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะวิกฤต พร้อมทั้งดำเนินการ ตามแผน (ซักซ้อม) หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ข้อ 6.2 ข (11) 7) การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ของกรมสรรพสามิต หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 3.2 ก (5) 8) การปรับปรุงกระบวนการ หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ข้อ 6.1 ก (4-6) และข้อ 6.2 ก (10-12) 9) การจัดการความรู้ หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ ข้อ 4.2 ข (9) 10) การพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรม องค์กร หมวด 1 : การนำองค์การ หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และเป็นตัวชี้วัดภายใต้กรอบคำรับรอง การปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

19 19 โดยได้จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการและการประเมินผลให้กับ ทุกหน่วยงานแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2557 จำนวน 2 รุ่น

20 20  รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานภาพรวมดีเด่น  รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานภาพรวมดีมาก  รางวัลชมเชย  รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ในด้าน - การสร้างเครือข่ายหรือสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การจัดทำแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลหรือนโยบาย กำกับดูแลองค์กรที่ดีฯ

21 21

22 22 มิติตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภายนอก 70 - การประเมิน ประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ/ ภารกิจหลักกรม 1.1 ระดับความสำเร็จของการเตรียม การปรับปรุงระบบภาษีรถยนต์ให้ สอดคล้องการปล่อย CO2 (30) - สผษ. - สมฐ. 2 1.2 จำนวนภาษีสรรพสามิตที่สามารถ จัดเก็บได้ (ล้านบาท) (30)- สผษ. - สมฐ.1,สมฐ.2 ภาค,พื้นที่,พื้นที่ สาขา,สตป. - การประเมิน คุณภาพ 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน - ระดับความสำเร็จการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการ (การออกใบอนุญาตนำเข้า สุรา ยาสูบ และไพ่) (10)- กพร.- สมฐ.1, สมฐ.2 สผษ., สกม., ศูนย์เทคโนฯ

23 23 มิติตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภายใน 30 - การประเมิน ประสิทธิภาพ 3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ - งบลงทุน - งบภาพรวม (5) - สคร. - ทุกหน่วย งาน 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน (5)- สคร. - ทุกหน่วย งาน 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) - ศูนย์เทค โนฯ - - การพัฒนา องค์กร 6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ องค์การ (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การและ การสำรวจออนไลน์) - ทุนมนุษย์ - สารสนเทศ - วัฒนธรรมองค์กร (10) - สบค. - ศูนย์เทคโนฯ - กพร. - ทุกหน่วย งาน 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ5 - กพร.- ทุกหน่วย งาน รวม100

24 24


ดาวน์โหลด ppt 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award) ยุคล กำเหนิดแขก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google