งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Pedagogy Case-based Learning ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Pedagogy Case-based Learning ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Pedagogy Case-based Learning ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1

2 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน Well-structured problem solving Ill-structured problem solving OELE Open-ended Learning Environments (Land and Hanafin) CLE Constructivism Learning Environments (Jonassen) 2

3 Case-based Learning ทำความเข้าใจกับสถานการณ์วิเคราะห์ปัญหาเสนอทางแก้ปัญหาตัดสินใจสะท้อนคิดจากผลของทางเลือก What students do 3

4 Case-based Learning เตรียมกรณีศึกษามุมมองที่หลากหลายต่อปัญหาทางแก้ปัญหาที่หลากหลายทฤษฎี และตัวอย่างจริงที่เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะต่อวิธีการแก้ปัญหา What teachers do: 4

5 ลักษณะของกรณีศึกษา Real world problem solving เชื่อมโยงกับความเป็น จริง มีเทคนิค การเล่าเรื่อง มุมมองที่ แตกต่าง ปัญหา ประเด็น ขัดแย้ง 5

6 ขั้นตอนการสร้างกรณีศึกษา ระบุจุดมุ่งหมาย วิเคราะห์ผู้เรียน เลือกสารสนเทศที่ จำเป็น วางแผน ลำดับเหตุการณ์ ฉาก ตัวละคร ประเด็น ปัญหา จุดหักเห ขัอขัดแย้ง ลำดับความคิด กำกับการเขียนด้วย การตรวจสอบกับ จุดมุ่งหมาย พิจารณาข้อมูล ประกอบเพิ่มเติม ร่างและเรียบเรียงทบทวนและปรับปรุง 6

7 กระบวนการเรียนรู้ CBL สะท้อนคิด จากผลของ ทางเลือก ตัดสินใจ เสนอทาง แก้ปัญหา วิเคราะห์ ปัญหา ทำความ เข้าใจกับ สถานการณ์ Case problems Multiple Perspectives Theories & Literature Fact Experts’ Solutions Comments on the Results 7 Adapted from Choi & Lee (2009)

8 ข้อสังเกต ความพร้อมของผู้สอนออนไลน์ ขณะดำเนิน กิจกรรมออนไลน์ Social Talk > Academic Talk ทำอย่างไร ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการอภิปรายผ่าน การสื่อสารด้วยภาษาเขียนของผู้เรียน Social Talk สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนออนไลน์ 8

9 ผู้สอนออนไลน์  ทำหน้าที่ผู้สอนด้วยการปรากฏตัวทางอินเทอร์เน็ต ระบบ บริหารจัดการเรียนรู้ เครื่องมือสื่อสาร  ดูแล จัดการ และตรวจสอบความเคลื่อนไหว ของห้องเรียนเสมือน Monitoring e-Classroom 9

10 ผู้สอนออนไลน์ : ระหว่างการเรียน มีความพร้อม ด้านเวลา การจัดการ ต่างๆ ดูแล ตรวจสอบ การเข้า ห้องเรียน ของผู้เรียน แสดง บทบาทของ ผู้สอนใน กิจกรรมการ เรียนรู้ของ ผู้เรียน ใช้ภาษา เขียนเพื่อ การสื่อสาร อย่าง ไตร่ตรอง และมี วิจารณญาณ ให้ข้อมูล ป้อนกลับ ทาง การเรียน / ให้ผู้เรียน รับทราบผล การเรียน 10

11 ผู้สอนออนไลน์ : การจัดการ การสื่อสารกับผู้เรียน ระหว่างการเรียน ผู้สอนต้องทำ อะไรบ้างเพื่อเป็นการ สนับสนุนให้ผู้เรียน ปรับตัวเกี่ยวกับ... การบริหารจัดการเวลา การกำกับตนเอง การสื่อสารผ่าน คอมพิวเตอร์ VS การ สื่อสารแบบผชิญหน้า ความเข้าใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนใน ห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ 11

12 ผู้สอนออนไลน์ : การจัดการ การสื่อสารกับผู้เรียน ระหว่างการเรียน การชี้แจงให้เข้าใจถึง รูปแบบการเรียนที่ผู้สอน วางแผน และออกแบบไว้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท ของตนเอง และปรับตัวได้ เร็วกับวิธีการเรียนแบบใหม่ บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน ความเข้าใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนใน ห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ 12

13 ทักษะการเขียน ปรากฏ ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เช่น การส่งการบ้าน การทำรายงาน เพื่อการประเมินผล ทักษะการเขียนแบบไม่เป็นทางการ ด้วย การใช้ภาษาพูด เช่น กล่าวทักทาย การแสดงความคิดเห็น การโต้ตอบ การกล่าวหยอกล้อแสดงอารมณ์ขัน ผู้สอนและผู้เรียน : ทักษะการสื่อสาร ในห้องเรียน อิเล็กทรอนิสก์ ผู้สอนออนไลน์ : การสื่อสารกับผู้เรียนระหว่างการเรียน 13

14 ภาษาพูดที่ปรากฏในงานเขียน แสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ของผู้อ่านแตกต่างกันตาม ประสบการณ์ การให้ความหมาย ความรู้สึก ผู้อ่านตีความแตกต่างกัน อาจให้ความหมาย ได้ว่า... สุภาพ หรือ ก้าวร้าว สุขุม หรือ ใจร้อน มุมมองด้านบวก หรือ ลบ ฯลฯ ผู้สอน และผู้เรียน : ทักษะการสื่อสาร ในห้องเรียน อิเล็กทรอนิสก์ ผู้สอนออนไลน์ : การสื่อสารกับผู้เรียนระหว่างการเรียน 14

15 Case-based Learning ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 25 กันยายน


ดาวน์โหลด ppt E-Pedagogy Case-based Learning ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google