งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน ประจำปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน ประจำปี 2558

2 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ควบคุมภายใน และ การจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อนำระบบการควบคุมภายในไป ขับเคลื่อนภารกิจของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผล การปฏิบัติงานที่สำเร็จ สู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

3 โดย สมมาต คำวัจนัง สมมาต คำวัจนังรองผอ.สพป.สมุทรสาคร ระเบียบ คตง.ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

4 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบคตง.พ.ศ.2544 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการ /แนวคิด/คำสำคัญ ของระบบการควบคุมภายใน 3. เพื่อให้สามารถคิดเป็นระบบ เชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับการปฏิบัติงานของสพท. และสถานศึกษาได้ วัตถุประสงค์

5 เป้าหมาย ที่อยากได้ หลังการ ฝึกอบรม เป้าหมาย ที่อยากได้ หลังการ ฝึกอบรม สมรรถนะ ( Competency ) สมรรถนะ ( Competency ) เครือข่ายการทำงาน ( Network ) เครือข่ายการทำงาน ( Network )

6 ด้าน บุคลากร เปลี่ยน ผู้รับผิดชอบ บ่อยครั้ง มีความรู้ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ ผู้บริหารระดับ สพท. ให้ความสำคัญ การกำกับดูแลน้อย ด้าน งบประมาณ ไม่มีโครงการในระดับ เขต/ได้รับงบประมาณ สนับสนุนน้อย สพฐ.สนับสนุน งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอขยายผล ด้าน การจัดการ บาง สพท.ส่ง ปอ.1 ล่าช้า ควรบูรณาการระบบการ ควบคุมภายในกับการ ประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการอื่นไป พร้อมกัน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ระบบควบคุม ภายใน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ระบบควบคุม ภายใน ที่มา: รายงานการควบคุมภายใน สพฐ.,2556 อดีต ปัจจุบัน อนาคต

7 ทำไม ? สพท.และสถานศึกษา ต้องมีระบบควบคุมภายใน ทำไม ? ต้องรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในทุกปี

8 ระเบียบคตง. ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

9 ระเบียบ มี 9 ข้อ (ข้อ 4 /ข้อ 5 และ ข้อ 6 มีความสำคัญ ) ระเบียบ มี 9 ข้อ (ข้อ 4 /ข้อ 5 และ ข้อ 6 มีความสำคัญ ) ข้อ 4 เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ที่ต้องนำมาตรฐานการควบคุมภายใน มาวางระบบให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 4 เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ที่ต้องนำมาตรฐานการควบคุมภายใน มาวางระบบให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 5 ใช้มาตรฐานในการวางระบบควบคุม ภายในให้เสร็จภายใน 1 ปี ข้อ 5 ใช้มาตรฐานในการวางระบบควบคุม ภายในให้เสร็จภายใน 1 ปี ข้อ 6 มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับ แต่สิ้นปี งปม. / ปีปฏิทิน ข้อ 6 มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับ แต่สิ้นปี งปม. / ปีปฏิทิน บังคับใช้กับทุกส่วนราชการมาตั้งแต่ ปี 2544

10 1. ให้เกิดประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 1. ให้เกิดประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 2. ให้เกิดความเชื่อถือได้ของ การรายงานทางการเงิน 2. ให้เกิดความเชื่อถือได้ของ การรายงานทางการเงิน 3.ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 3.ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

11 แนวคิดการควบคุมภายใน ของสพท./สถานศึกษา แนวคิดการควบคุมภายใน ของสพท./สถานศึกษา แทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานประจำ และงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ของทุกกลุ่มงาน แทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานประจำ และงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ของทุกกลุ่มงาน บุคลากรทุกคนในสพท./สถานศึกษามีบทบาท อำนาจ หน้าที่ทำให้ระบบควบคุมภายในเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล เป็นหลักประกัน คุณภาพการศึกษา ว่าผลการทำงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายตามมาตรฐาน

12 การควบคุมภายใน ( Internal Control ) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่าย บริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ จัดให้มี ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ดำเนินงาน คำสำคัญ : KEY WORDS

13 หน่วยรับตรวจ : สพฐ./ สพป./ สพม./สถานศึกษา ส่วนงานย่อย : สำนักใน สพฐ. / กลุ่มใน สพป. และสพม./กลุ่ม,ฝ่าย ในสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยรับตรวจ : เลขากพฐ./ ผอ.สพป./ผอ. สพม./ ผอ.สถานศึกษา หัวหน้าส่วนงานย่อย : ผอ.สำนักในสพฐ./ ผอ.กลุ่ม ในสพป.และสพม./ หน.กลุ่ม หรือฝ่ายในสถานศึกษา

14 คำสำคัญ : KEY WORDS ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด มาตรฐาน : ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้ง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและ เหมาะสม

15 น วัตถุประสงค์ OBJECTIVES วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ความประหยัด Economy ความมีประสิทธิภาพ Efficiency ความมีประสิทธิผล Effectiveness โครงการ เป้าหมายของ ผลสัมฤทธิ์ของ งานที่ต้องการทั้ง ในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว ทรัพยากรที่ใช้ใน ผลิต การให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน เช่น เงินทุน คน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น กระบวนการทำงาน ได้แก่ การนำปัจจัย นำเข้าทั้งหลายมาผ่าน กระบวนการเพื่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน คุณภาพที่ได้กำหนดไว้ ผลงานหรือบริการที่ องค์กรนั้นจัดทำขึ้น โดยกิจกรรมที่ให้ เกิดผลงานนั้นจะอยู่ ภายใต้การควบคุม ขององค์การ ผลกระทบที่เกิดจาก ผลผลิตหรือผลงานที่ ได้ทำขึ้นซึ่งจะ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่อ ผู้รับบริการเนื่องจาก การดำเนินการ ผลรวม ของ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ การใช้ทรัพยากร น้อยที่สุดในการผลิต การเปรียบเทียบ ระหว่างปัจจัย นำเข้ากับผลผลิต การเปรียบเทียบ ระหว่างวัตถุประสงค์กับ ผลลัพธ์ของโครงการ

16  วัตถุประสงค์หลัก คือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย คุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับ ดูแลองค์กร ที่ดีประกอบด้วย * การควบคุมภายใน * การบริหารความเสี่ยง * การตรวจสอบภายใน การบริหารองค์กรที่ดี

17 การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน โอกาส ภาวะคุกคาม สพป. / สพม. / โรงเรียน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง จุดแข็ง จุดอ่อน ( สมมาต, 2554 )

18 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 11 ข้อ สู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด

19 จุดเน้นการดำเนินงาน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จุดเน้นการดำเนินงาน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

20 กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างองค์กรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 12 สำนัก 8 สำนักภายใน กพฐ. สพป. 183 เขต สพป. 183 เขต สพม. 42 เขต สพม. 42 เขต สถานศึกษา ประถมศึกษา สถานศึกษา ประถมศึกษา สถานศึกษา มัธยมศึกษา สถานศึกษา มัธยมศึกษา กพท. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. กพท. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. กรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ราชการส่วนกลาง นโยบาย แผน งบประมาณ วิชาการ มาตรฐานการศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ราชการเขตพื้นที่การศึกษา แปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบัติ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ควบคุม/พัฒนา คุณภาพมาตรฐาน ที่มา: รายงานประจำปี 2556 สพฐ.

21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา อำนวยการ บริหารงานบุคคล นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา นิเทศติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา บริหารการเงิน และสินทรัพย์ บริหารการเงิน และสินทรัพย์ ส่งเสริมสถานศึกษา เอกชน ศูนย์ ICT ตรวจสอบภายใน บทบาท อำนาจหน้าที่ ขอบข่าย/ ภารกิจ ด้าน  วิชาการ  งบประมาณ  บริหาร บุคคล  บริหาร ทั่วไป ด้าน  วิชาการ  งบประมาณ  บริหาร บุคคล  บริหาร ทั่วไป สถานศึกษา จัด การศึกษา ได้คุณภาพ ตาม มาตรฐาน สถานศึกษา จัด การศึกษา ได้คุณภาพ ตาม มาตรฐาน ประสาน บริการ ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม วิจัย ให้คำปรึกษา ให้การ ช่วยเหลือ ประสาน บริการ ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม วิจัย ให้คำปรึกษา ให้การ ช่วยเหลือ เป้าหมาย ปลายทาง กฎ / ระเบียบ / นโยบาย / มาตรฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน/แนวทางการพัฒนา คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ กฎ / ระเบียบ / นโยบาย / มาตรฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน/แนวทางการพัฒนา คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ สมมาต,2558

22 ระบบการขับเคลื่อนมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบการขับเคลื่อนมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ที่ 1 การบริหาร จัดการองค์การ สู่ความเป็นเลิศ ( 4 ตบช. ) มาตรฐาน ที่ 1 การบริหาร จัดการองค์การ สู่ความเป็นเลิศ ( 4 ตบช. ) มาตรฐาน ที่ 2 การบริหารและ การจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ( 5 ตบช. ) มาตรฐาน ที่ 2 การบริหารและ การจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ( 5 ตบช. ) มาตรฐาน ที่ 3 ผลการบริหารและ จัดการของสพท. ( 8 ตบช.) มาตรฐาน ที่ 3 ผลการบริหารและ จัดการของสพท. ( 8 ตบช.) การควบคุมภายใน Internal Control การควบคุมภายใน Internal Control (สมมาต, 2558)

23 มาตรฐานการศึกษาของ สพท. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐาน SBM มาตรฐานการควบคุมภายใน คุณภาพ ผู้เรียน ดี เก่ง มีความ สุข ฯ ล ฯ (สมมาต, 2558) ความเสี่ยง : ผลไม่เป็นตาม มาตรฐาน เป้าหมาย ปลายทาง

24 Thank you for your attention

25 สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม

26 ความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์ ความเสี่ยงและการควบคุม เป้าประสงค์ สิ่งที่ส่วนราชการต้องบรรลุ ความเสี่ยง สิ่งที่อาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถบรรลุ เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุม สิ่งที่จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ เป้าประสงค์ได้หากมีการบริหาร จัดการที่ดี

27 ๓.๑ สถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้น การกระจายอำนาจ การ มีส่วนร่วม และมีความ รับผิดชอบต่อผลการ ดำเนินงาน แนวทาง การพัฒนา แนวทาง การพัฒนา ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน ทุกระดับและเน้นการมีส่วนร่วมของ องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง เข้มแข็งและเป็นกัลยาณมิตร เมื่อสิ้นปี งปม.๒๕๕๘ สพฐ. สพท. สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า ๙๖% และ งบลงทุนไม่น้อยกว่า ๘๗% เมื่อสิ้นปี งปม.๒๕๕๘ สพฐ. สพท. สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า ๙๖% และ งบลงทุนไม่น้อยกว่า ๘๗% สถานศึกษาทุกแห่ง (๑๑๔ โรง) ใน โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร ร.ร. นิติบุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบ การบริหารร.ร.อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่ง (๑๑๔ โรง) ใน โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร ร.ร. นิติบุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบ การบริหารร.ร.อย่างมีประสิทธิภาพ

28 ๓.๒ สถานศึกษาและสพท. จัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน แนวทาง การพัฒนา แนวทาง การพัฒนา ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ๑.กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ ๓.ส่งเสริมสนับให้มีการแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามประเมินผลโดยสพท.อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภาย นอกจาก สมศ. ๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้สพท.เชิดชูเกียรติ ร.ร.ที่ นร.ที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/ อัตราออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง สพท.ผ่านการประเมินมาตรฐาน ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ ประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็ง ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่ ๓ ผ่านการ รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.เข้มแข็ง หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ทุก แห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ

29 มาตรฐาน ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ( 4 ตัวบ่งชี้ ) มาตรฐาน ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ( 4 ตัวบ่งชี้ ) ตบช. ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ตบช. ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตบช. ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตบช. ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริม การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

30 มาตรฐาน ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ( 5 ตัวบ่งชี้ ) มาตรฐาน ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ( 5 ตัวบ่งชี้ ) ตบช.ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ตบช.ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ตบช.ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ตบช.ที่ 4 การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป ตบช.ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

31 มาตรฐาน ที่ 3 ผลการบริหารและจัดการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ( 8 บ่งชี้ ) มาตรฐาน ที่ 3 ผลการบริหารและจัดการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ( 8 บ่งชี้ ) ตบช.ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงาน ที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ ตบช.ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา ตบช.ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตบช.ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร

32 มาตรฐาน ที่ 3 ผลการบริหารและจัดการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ที่ 3 ผลการบริหารและจัดการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตบช.ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๑ ตบช.ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตบช.ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกันและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตบช.ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google