งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นรากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นรากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นรากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้

2 1. ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
หัวข้อธรรมที่นำมาสนับสนุนการศึกษาให้เข้าใจเรื่องทุกข์ 1.1 ขันธ์ 5 1.2 จิต-เจตสิก

3 2. สมุหทัย (ธรรมที่ควรละ)
ธรรมที่ช่วยให้เข้าใจ เรื่อง สมุหทัย 2.1 นิยาม 5 2.2 ปฏิจจสมุปบาท 2.3 นิวรณ์ 5 2.4 อุปาทาน 4

4 3. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
ธรรมสอดคล้องกับนิโรธ คือ นิพพาน

5 4. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
หัวข้อธรรมที่สนับสนุนการศึกษา เรื่อง มรรค 4.1 อธิปไตย 3 4.2 สารณียธรรม 10 4.3 ทศพิธราชธรรม 10 4.3 วิปัสสนาญาณ 9 4.4 มงคล 38 (ความเพียรเผากิเลส,ประพฤติพรหมจรรย์, เห็นอริยสัจ,บรรลุนิพาน)


ดาวน์โหลด ppt อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นรากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google