งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็น รากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้ อริยบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็น รากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้ อริยบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็น รากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้ อริยบุคคล

2 1. ทุกข์ ( ธรรมที่ควรรู้ ) หัวข้อธรรมที่นำมาสนับสนุน การศึกษาให้เข้าใจเรื่องทุกข์ 1.1 ขันธ์ 5 1.2 จิต - เจตสิก

3 2. สมุหทัย ( ธรรมที่ควรละ ) ธรรมที่ช่วยให้เข้าใจ เรื่อง สมุหทัย 2.1 นิยาม 5 2.2 ปฏิจจสมุปบาท 2.3 นิวรณ์ 5 2.4 อุปาทาน 4

4 3. นิโรธ ( ธรรมที่ควรบรรลุ ) ธรรมสอดคล้องกับนิโรธ คือ นิพพาน

5 4. มรรค ( ธรรมที่ควร เจริญ ) หัวข้อธรรมที่สนับสนุนการศึกษา เรื่อง มรรค 4.1 อธิปไตย 3 4.2 สารณียธรรม 10 4.3 ทศพิธราชธรรม 10 4.3 วิปัสสนาญาณ 9 4.4 มงคล 38 ( ความเพียรเผากิเลส, ประพฤติ พรหมจรรย์, เห็นอริยสัจ, บรรลุนิพาน )


ดาวน์โหลด ppt อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็น รากฐานของคำสอนทั้งมวล ที่ทำให้ผู้เข้าถึง กลายเป็น อริยบุคคล มีดังต่อไปนี้ อริยบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google