งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การสร้าง เสริมสุขภาพองค์รวมได้ถูกต้อง 2. สามารถใช้กระบวนการการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การสร้าง เสริมสุขภาพองค์รวมได้ถูกต้อง 2. สามารถใช้กระบวนการการสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

2 วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การสร้าง เสริมสุขภาพองค์รวมได้ถูกต้อง 2. สามารถใช้กระบวนการการสร้าง เสริมสุขภาพ องค์รวมได้ถูกต้อง

3 แนวคิดและหลักการสร้าง เสริมสุขภาวะองค์รวม

4 - จิตประสาทและภูมิคุ้มกัน วิทยา - ควอนตัมฟิสิกส์ - เทวนิยม แนวคิดพื้นฐานการสร้างเสริมสุข ภาวะองค์รวม

5 แนวคิดองค์รวมเชื่อว่าสุขภาพและการ เจ็บป่วยเป็นผลจากหลายๆ สาเหตุ ไม่ได้เกิด จากสาเหตุใด สาเหตุเดียวโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ขึ้นกับประสบการณ์ ความเชื่อและวัฒนธรรม ของบุคคลด้วย ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพ แนวใหม่ จะเน้นการบูรณาการประสบการณ์ ความเชื่อและวัฒนธรรมของบุคคลเข้าสู่การ ดูแลสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคคลมี ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และอยู่อย่างมี ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะองค์ รวม

6 การส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดองค์รวม ใช้ กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเอง เป้าหมาย และความหมายของชีวิต และ เข้าใจว่าตนเองจะเคลื่อนไปสู่สภาวะนั้นได้ อย่างไร เมื่อตนเองเข้าใจเป้าหมายของชีวิต และอยู่อย่างมีความหมาย จะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะองค์ รวม

7 จุดเน้น : - การสร้างปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อ สุขภาพ - การทำความเข้าใจกับปัญหา รากฐานของ สุขภาพ และการแก้ปัญหา รากฐาน การสร้างเสริมสุขภาวะองค์ รวม

8 ทำความเข้าใจกับปัญหา รากฐานที่ทำให้ทุกข์ทรมาน / เจ็บป่วย - ความยากจน - การทารุณกรรม - การพลัดพราก - การกดขี่ของสังคม แนวคิดการสร้างเสริม สุขภาพแนวใหม่ เครียด

9 - ปัญหาทางกาย เช่น ปวดไมเกรน โรค กระเพาะอาหาร โรคความดันเลือดสูง ฯลฯ - ปัญหาพฤติกรรม เช่น - สูบบุหรี่ - ดื่มเหล้า, กินมาก - เล่นการพนัน, สำส่อนทางเพศ ปัญหาที่เกิดจากความเครียด ปัญหา สุขภาพ

10 - ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้บุคคลเข้าใจ ตนเอง และประพฤติในทิศทางที่มี ความหมายต่อชีวิต ไม่ได้มุ่งเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล - ทักษะที่สำคัญของบุคลากรสุขภาพคือ การฟัง การช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย และเกิดความเชื่อมโยงของกายและจิต มี สติ สมาธิในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ กระทำในสิ่งที่ตนให้คุณค่า และมี ความหมายต่อชีวิต ต่อบุคคล บทบาทของบุคลากรด้าน สุขภาพ

11 Nurses’ Experiences in Integrating CTs

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การสร้าง เสริมสุขภาพองค์รวมได้ถูกต้อง 2. สามารถใช้กระบวนการการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google