งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวาโรงเรียนวังไกลกังวล 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวาโรงเรียนวังไกลกังวล 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวาโรงเรียนวังไกลกังวล 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

2 ครูธีระพล เข่งวา 17

3 ก. ศึกษาพระธรรมวินัย ข. เผยแผ่พระธรรม วินัย ค. ปฏิบัติตามพระธรรม วินัย ง. รักษาและปกป้อง พระธรรม วินัย 18 1. การทำตนให้มีธรรมะ ในใจ เป็น 1. การทำตนให้มีธรรมะ ในใจ เป็น หน้าที่ด้านใดของ พระภิกษุ หน้าที่ด้านใดของ พระภิกษุ

4 ครูธีระพล เข่งวา ก. บิณฑบาต ข. ทำวัตรสวดมนต์ ค. ช่วยเหลือรับใช้ พระอุปัชฌาย์ ง. ตรวจดวงชะตาและ ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ 19 2. ข้อใด ไม่ใช่ จริยาวัตร ของสงฆ์

5 ครูธีระพล เข่งวา ก. ให้การศึกษา ข. นำไปดูสถานที่จริง ค. เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ง. สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่า 20 3. การปลูกจิตสำนึกใน การบำรุงรักษา วัดและพุทธสถานให้ เกิดขึ้นแก่ชาว พุทธ วิธีการใดน่าจะ ได้ผลดีที่สุด

6 ครูธีระพล เข่งวา ก. ปฏิบัติตาม หลักธรรม ข. นำหลักธรรมไป เผยแผ่และ สั่งสอน 21 4. การปฏิบัติตนตามข้อ ต่อไปนี้ถือว่า สอดคล้องกับพุทธ ปณิธาน 4 ยกเว้น ข้อใด

7 ครูธีระพล เข่งวา ค. หมั่นศึกษาเรียนรู้ หลักธรรมให้ เข้าใจ ง. สืบทอดหลักธรรมให้ ดำรงอยู่ ตลอดไป 22 4. การปฏิบัติตนตามข้อ ต่อไปนี้ถือว่า สอดคล้องกับพุทธ ปณิธาน 4 ยกเว้น ข้อใด

8 ครูธีระพล เข่งวา ก. ภิกษุ ข. ภิกษุณี ค. อุบาสก ง. อุบาสิกา 22 5. ใครคือศาสนทายาทผู้ สืบทอด พระพุทธศาสนา

9 ครูธีระพล เข่งวา ก. ศูนย์พิทักษ์ พระพุทธศาสนา ข. สภายุวพุทธิก สมาคมแห่งชาติ ค. พุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก ง. พุทธสมาคมแห่ง ประเทศไทย 23 6. องค์กรชาวพุทธที่ ใหญ่ที่สุด คือ องค์กรใด

10 ครูธีระพล เข่งวา ก. เลี้ยงดูเมื่อท่านแก่ ชรา ข. แสดงความเคารพ เมื่อพบท่าน ค. ปฏิบัติสิ่งที่ท่าน แนะนำสั่งสอน ง. ช่วยเหลือเมื่อเห็น ท่านมี กิจธุระโดยไม่ต้อง ร้องขอ 24 7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ โดยตรงของ ศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู อาจารย์


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวาโรงเรียนวังไกลกังวล 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google