งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK TOPOLOGY) คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อ ประโยชน์ของการสื่อสารรูปแบบการจัดวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK TOPOLOGY) คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อ ประโยชน์ของการสื่อสารรูปแบบการจัดวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK TOPOLOGY) คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อ ประโยชน์ของการสื่อสารรูปแบบการจัดวาง คอมพิวเตอร์ การเดินสายสัญญาญคอมพิวเตอร์ ในเครือข่าย รวมถึงหลักการไหลเวียนข้อมูลใน เครือข่ายสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละ แบบก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันเครือข่าย คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามลักษณะของการ เชื่อมต่อหลักได้ดังนี้

3 1. เครือข่ายแบบบัส (bus topology) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยสายเคเบิ้ลยาว ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดย จะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิ้ล ในการส่งข้อมูล จะมี คอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถส่ง ข้อมูลได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ การจัดส่งข้อมูลวิธีนี้ จะต้องกำหนดวิธีการ ที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูล พร้อมกัน เพราะจะทำให้ข้อมูลชนกัน วิธีการที่ใช้ อาจแบ่งเวลาหรือให้แต่ละสถานีใช้ความถี่ สัญญาณที่แตกต่างกัน การเซตอัปเครื่องเครือข่าย แบบบัสนี้ทำได้ไม่ยากเพราะคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์แต่ละชนิด ถูกเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิ้ลเพียง เส้นเดียวโดยส่วนใหญ่เครือข่ายแบบบัส มักจะใช้ ในเครือข่ายขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในองค์กรที่มี คอมพิวเตอร์ใช้ไม่มากนัก

4

5

6 ข้อดี - ข้อเสียโทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring) ข้อดี 1. ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลาย ๆ เครื่องพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดตำแหน่งปลายทางเหล่านั้นลงในส่วนหัวของ แพ็กเกจข้อมูล Repeater ของแต่ละเครื่องจะทำการตรวจสอบ เองว่า ข้อมูลที่ส่งมาให้นั้น เป็นตนเองหรือไม่ 2. การส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายแบบ RING จะเป็นไปใน ทิศทางเดียวจากเครื่องสู่เครื่อง จึงไม่มีการชนกันของ สัญญาณ ข้อมูลที่ส่งออกไป 3. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้ อย่างทัดเทียมกัน ข้อเสีย 1. ถ้ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายเสียหาย ข้อมูลจะไม่ สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องต่อ ๆ ไปได้ และจะทำให้เครือข่าย ทั้งเครือข่าย หยุดชะงักได้ 2. ขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละเครื่อง เวลาส่วนหนึ่งจะสูญเสีย ไปกับการที่ทุก ๆ Repeater จะต้องทำการตรวจสอบตำแหน่ง ปลายทางของข้อมูลนั้น ๆ ทุก ข้อมูลที่ส่งผ่านมาถึง

7

8 ข้อดี - ข้อเสียโทโปโลยีแบบดาว (Star) ข้อดี 1. การติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาทำ ได้ง่าย หากมีเครื่องใดเกิดความเสียหาย ก็สามารถ ตรวจสอบได้ง่าย และศูนย์ กลางสามารถตัดเครื่อง ที่เสียหายนั้นออกจากการสื่อสาร ในเครือข่ายได้ เลย โดยไม่มีผลกระทบกับระบบเครือข่าย ข้อเสีย 1. เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งในด้านของเครื่องที่จะใช้ เป็น เครื่องศูนย์กลาง หรือตัว HUB เอง และ ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งสายเคเบิลในเครื่องอื่น ๆ ทุกเครื่อง การขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นทำได้ยาก เพราะการขยายแต่ละ ครั้ง จะต้องเกี่ยวเนื่องกับ เครื่องอื่นๆ ทั้งระบบ

9

10 ข้อดี - ข้อเสียโทโปโลยีแบบ Hybrid ข้อดี 1. ใช้สายส่งข้อมูลน้อย เมื่อเทียบกับระบบดาว 2. เนื่องจากใช้สายส่งข้อมูลน้อย ทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่าย ข้อเสีย 1. หากเกิดความเสียหายจุดใด จะทำให้ระบบไม่ สามารถติดต่อกันได้ จนกว่าจะนำจุดที่เสียหาย ออกจาก ระบบ 2. ยากต่อการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด เพราะ อาจต้องหาทีละจุด 3. การจัดโครงสร้างใหม่ ค่อนข้างยุ่งยาก เมื่อต้องต้องการเพิ่มจุดสถานี ใหม่ ถ้าจะทำต้องตัดสายใหม่


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK TOPOLOGY) คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อ ประโยชน์ของการสื่อสารรูปแบบการจัดวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google