งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิดการพัฒนา หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิดการพัฒนา หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิดการพัฒนา หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สู่ สถานศึกษา การพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา

3 ปัจจัยที่ต้องพิจารณา พ.ร.บ. การศึกษา สังคม วัฒนธรรม ผู้ปกครอง ผู้เรียน ศิษย์เก่า เทคโนโลยี

4 ? ทำไมต้องปรับปรุงหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน

5 มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติ และเต็มตาม ศักยภาพ หมวด ๔ แนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. กศ. มาตรา ๒๒

6 มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับ สังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข (๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลยั่งยืน หมวด ๔ แนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. กศ. มาตรา ๒๓

7 (๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ กีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้าน ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข หมวด ๔ แนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. กศ. มาตรา ๒๓

8 มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นและทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง หมวด ๔ แนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. กศ. มาตรา ๒๔

9 (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง วิทยาการประเภทต่าง ๆ (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ ประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ หมวด ๔ แนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. กศ. มาตรา ๒๔

10 ? หลักสูตร และรายวิชา ควรเป็นอย่างไร..?

11 กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มอ่อน ปานกลาง เก่ง เก่งมาก Enrichment Program: EP Advanced Position Program: AP ลักษณะรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

12  การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การเรียนรู้แบบบูรณาการ Authentic Learning Student Centered Learning Integrated Learning

13 AUTHENTIC ASSESSMENT การประเมินผลตามสภาพจริง

14 การประเมินหลักสูตร แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  การเลือกกิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้  การกำหนดสาระการเรียนรู้  การกำหนดเอกสารประกอบการเรียนรู้  ชิ้นงานและงานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  เกณฑ์การประเมิน  แนวการให้คะแนน

15


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิดการพัฒนา หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google