งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ ๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา นางสาววรารัตน์ รื่นสุภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนไม่มีสื่อการสอน ที่ทันสมัยในห้องเรียนผู้สอนใช้วิธีการสอนโดย การเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานบนกระดาน จากนั้น นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามใบ งานที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน วิธีการ ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆเช่นนักเรียนไม่ สนใจในการฟังคำอธิบายนักเรียนเสียเวลาไป กับการจดบันทึกจากกระดานนักเรียนไม่เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งจูงใจใน การให้นักเรียนได้สนใจเรียน ผู้สอนต้อง อธิบายซ้ำหลาย ๆครั้ง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได้ เนื่องจากความแตกต่างในการรับรู้ของนักเรียน

3 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างบทเรียนสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ ๓ก่อนและหลังการใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๑. ๑ ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ ๓ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น ๑. ๒ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๙ คน โดยใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย

5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑. ชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน ๒. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องการ Setup BIOS และการ FDISK โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ ๓ เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียน

6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ๓. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์ ๔. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและ หลังเรียน โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องการ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นตาม เกณฑ์ 75/75 รายการ จำนวน นักเรียน (N) คะแนน เต็ม μσ% คะแนนเฉลี่ยจาก แบบทดสอบย่อยระหว่าง เรียน (E 1 ) 492015.161.3475.82 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (E 2 ) 49108.430.8984.29

8 สรุปผลการวิจัย ๑.นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียน ตาม แผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์ มีคะแนนค่าเฉลี่ย ๑๕. ๑๖ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อย ละ ๗๕. ๘๒ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนเฉลี่ย ๔. ๗๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๗. ๗๖ และ นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ๘. ๔๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิด เป็นร้อยละ ๘๔. ๒๙ จากคะแนนเต็ม นั่น คือ แผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๗๕. ๘๒ / ๘๔. ๒๙

9 สรุปผลการวิจัย ๒. ประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้ ด้วยสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องการ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาคะแนนเฉลี่ย จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทางการเรียน ก่อนใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์คิดเป็น ค่าเฉลี่ย ๑๕. ๑๖คิดเป็นร้อยละ ๗๕. ๘๒ ส่วน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อประสม ด้วยคอมพิวเตอร์คิดเป็นค่าเฉลี่ย๘. ๔๓ คิด เป็นร้อยละ ๘๔. ๒๙

10 สรุปผลการวิจัย ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดย ใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้นก่อนการทดลองและหลัง การทดลอง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสมด้วย คอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google