งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ ๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา นางสาววรารัตน์ รื่นสุภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนไม่มีสื่อการสอนที่ทันสมัยในห้องเรียนผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยการเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานบนกระดานจากนั้น นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามใบงานที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆเช่นนักเรียนไม่สนใจในการฟังคำอธิบายนักเรียนเสียเวลาไปกับการจดบันทึกจากกระดานนักเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งจูงใจในการให้นักเรียนได้สนใจเรียน ผู้สอนต้องอธิบายซ้ำหลาย ๆครั้ง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได้เนื่องจากความแตกต่างในการรับรู้ของนักเรียน

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างบทเรียนสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ก่อนและหลังการใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๑.๑ ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๙ คน โดยใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑. ชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน ๒. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องการ Setup BIOS และการ FDISK โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียน

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ๓. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ ๔.ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องการ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นตามเกณฑ์ 75/75 รายการ จำนวนนักเรียน (N) คะแนนเต็ม μ σ % คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน (E1) 49 20 15.16 1.34 75.82 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) 10 8.43 0.89 84.29

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียน ตามแผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ มีคะแนนค่าเฉลี่ย ๑๕.๑๖ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย ๔.๗๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๖ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ๘.๔๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๙ จากคะแนนเต็ม นั่นคือ แผนการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๗๕.๘๒/๘๔.๒๙

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย ๒.ประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องการ Setup BIOS และการ FDISK วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาคะแนนเฉลี่ย จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทางการเรียนก่อนใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑๕.๑๖คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์คิดเป็นค่าเฉลี่ย๘.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๙

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ Setup BIOS และการ FDISKวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นก่อนการทดลองและหลังการทดลอง


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google