งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้สื่อการสอนโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ POWER POINT กับ การใช้เอกสาร หรือตำราในการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้สื่อการสอนโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ POWER POINT กับ การใช้เอกสาร หรือตำราในการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้สื่อการสอนโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ POWER POINT กับ การใช้เอกสาร หรือตำราในการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ชื่อผู้ วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ใจ บุญมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย การ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้พบปัญหาในการเรียนการสอนในรายวิชา บัญชีการเงินคือผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนสื่อการสอนไม่ ค่อยน่าสนใจผู้วิจัยพบว่าสื่อการสอนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้การเรียนการสอนน่าเบื่อหน่ายจึงมีการนำโปรแกรม PowerPoint มาเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างอาจารย์ ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนหันมาสนใจ การเรียนมากขึ้นเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายสะดวก และมีประสิทธิภาพทำให้การเรียนการสอนสะดวกรวดเร็ว กว่าวิธีดั้งเดิมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์กับสื่ออื่นๆได้ หลายประเภทและยังสามารถจัดเก็บไว้บนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่าง ไม่จำกัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยกว่าเอกสารและตำรา ทั่วไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาจากการเรียนโดยใช้สื่อการสอน ประเภทโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ Power point กับ สื่อการสอนประเภทเอกสาร หรือตำราในการสอน 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนโปรแกรมนำเสนอทาง คอมพิวเตอร์ Power point 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาจากการเรียนโดยใช้สื่อการสอน ประเภทโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ Power point กับ สื่อการสอนประเภทเอกสาร หรือตำราในการสอน 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนโปรแกรมนำเสนอทาง คอมพิวเตอร์ Power point

4 ผลการวิเคราะห์ NMean Std. Deviati on Postest 1514.591.824 Postest 2518.351.092 Valid N (listwise) 51 สรุปผลการวิเคราะห์ จากการวิจัยพบว่า นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 ห้อง 1 จำนวนนักศึกษา 51 คนในการทดสอบก่อนเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการ พิเศษพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 และมีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน อยู่ที่ 1.824 ส่วนในการทดสอบหลังเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.35 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.092 ซึ่งพบว่าคะแนนทดสอบหลังมีค่าสูงกว่าคะแนน ก่อนเรียน ระดับปวช.2/1 Paired Samples Statistics

5 ผลการวิเคราะห์ NMean Std. Deviat ion Postest 1453.871.408 Postest 2456.441.056 Valid N (listwise) 45 สรุปผลการวิเคราะห์ จากการวิจัยพบว่า นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 ห้อง 2 จำนวนนักศึกษา 45 คนในการทดสอบก่อนเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการ พิเศษพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 และมีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน อยู่ที่ 1.408 ส่วนในการทดสอบหลังเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.44 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.056 ซึ่งพบว่าคะแนนทดสอบหลังมีค่าสูงกว่าคะแนน ก่อนเรียน ระดับปวช.2/2 Paired Samples Statistics

6 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา การ บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 ใช้ สื่อการสอนแบบ Power Point และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 ใช้สื่อการสอนแบบตำรา พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอบ แบบสื่อการสอน Power Point สูงกว่าการสอนโดยใช้สื่อ การสอนแบบตำรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบ Power Point สามารถกระตุ้นให้กับนักศึกษาให้สนใจในการเรียน มากขึ้น และสามารถเห็นภาพที่อาจารย์ผู้สอนสื่อให้กับ นักศึกษาอย่างชัดเจนมากขึ้น

7 ภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้สื่อการสอนโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ POWER POINT กับ การใช้เอกสาร หรือตำราในการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google