งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้ วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้สื่อการสอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ POWER POINT กับ การใช้เอกสารหรือตำราในการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ชื่อผู้ วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้พบปัญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาบัญชีการเงินคือผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนสื่อการสอนไม่ค่อยน่าสนใจผู้วิจัยพบว่าสื่อการสอนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนน่าเบื่อหน่ายจึงมีการนำโปรแกรมPowerPoint มาเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนหันมาสนใจการเรียนมากขึ้นเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพทำให้การเรียนการสอนสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์กับสื่ออื่นๆได้หลายประเภทและยังสามารถจัดเก็บไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างไม่จำกัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยกว่าเอกสารและตำราทั่วไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้สื่อการสอนประเภทโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ Power point กับ สื่อการสอนประเภทเอกสารหรือตำราในการสอน 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์Power point

4 ระดับปวช.2/1 Paired Samples Statistics
ผลการวิเคราะห์ ระดับปวช.2/1 Paired Samples Statistics N Mean Std. Deviation Postest 1 51 4.59 1.824 Postest 2 8.35 1.092 Valid N (listwise) สรุปผลการวิเคราะห์ จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 ห้อง 1 จำนวนนักศึกษา 51 คนในการทดสอบก่อนเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ ส่วนในการทดสอบหลังเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.35 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ซึ่งพบว่าคะแนนทดสอบหลังมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

5 ระดับปวช.2/2 Paired Samples Statistics
ผลการวิเคราะห์ ระดับปวช.2/2 Paired Samples Statistics N Mean Std. Deviation Postest 1 45 3.87 1.408 Postest 2 6.44 1.056 Valid N (listwise) สรุปผลการวิเคราะห์ จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 ห้อง 2 จำนวนนักศึกษา 45 คนในการทดสอบก่อนเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ ส่วนในการทดสอบหลังเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ซึ่งพบว่าคะแนนทดสอบหลังมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

6 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 ใช้สื่อการสอนแบบ Power Point และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 ใช้สื่อการสอนแบบตำรา พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอบแบบสื่อการสอน Power Point สูงกว่าการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบตำรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบ Power Point สามารถกระตุ้นให้กับนักศึกษาให้สนใจในการเรียนมากขึ้น และสามารถเห็นภาพที่อาจารย์ผู้สอนสื่อให้กับนักศึกษาอย่างชัดเจนมากขึ้น

7 ภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ ใจบุญมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google