งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ ทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ ทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ ทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยววิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณทิวา ท้วมลี้ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่

2 ปัญหาของ การวิจัย จากผลการประเมินสมศ. ผลการทดสอบ (V-NET) ปี การศึกษา 2551 ของนักศึกษาระดับประกาศณีย บัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว และ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่คิดหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาได้ น้อยกว่าโจทย์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ ทั้งนี้ทักษะ การแก้ปัญหานับว่ามีความสำคัญ เพราะใน ชีวิตประจำวันมนุษย์ต้องประสบปัญหาต่างๆมากมาย ดังนั้นความสามารถในการแก้ปัญหาจึงต้องปลูกฝัง ให้เกิดขึ้นในตัวของนักศึกษาโดยบูรณาการเข้ากับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดย ใช้ทักษะ / กระบวนการ แก้ปัญหา กับการสอนปกติ ของนักศึกษา ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตัวแปรใน การศึกษา วิธีการสอน ทั้ง 2 วิธี 1. กระบวน การ แก้ปัญห า 2. การสอน ปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานพื้นฐานของกลุ่ม ทดลอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานของกลุ่มควบคุม ของผู้เรียนระดับประกาศ ณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม

5 กรอบแนวคิดใน การวิจัย หลักสูตร แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับประกาศณีย บัตรชั้นปีที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการ เรียนรู้การแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ พื้นฐานพื้นฐาน โดยใช้ทักษะ / กระบวนการ คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ / กระบวนการ แก้ปัญหา ขั้นทำความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นดำเนินการตามแผน ขั้นตรวจสอบ แผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้ การสอนแบบปกติ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป

6 กรอบแนวคิดใน การวิจัย นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมี นักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้คะแนนความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้น ไป

7 การวิเคราะห์ ข้อมูล การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t – test (Independent Samples) ดังตาราง ดังนี้ กลุ่ม ตัวอย่าง N คะแนน ก่อนทดลอง คะแนนหลัง ทดลอง t S.D. กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 24 24 16.37 16.39 2.18 2.97 29.29 23.50 4.52 2.04 19.47** 16.90**

8 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาระดับประกาศณีย บัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว ของ นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนโดยใช้ทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหา และนักศึกษาที่ได้รับการ เรียนรู้ตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ ทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google