งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการ สอนปกติของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ สาขางานการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณทิวา ท้วมลี้ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่

2 ปัญหาของการวิจัย จากผลการประเมินสมศ. ผลการทดสอบ (v-net) ปีการศึกษา ของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่คิดหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาได้น้อยกว่าโจทย์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ ทั้งนี้ทักษะการแก้ปัญหานับว่ามีความสำคัญ เพราะในชีวิตประจำวันมนุษย์ต้องประสบปัญหาต่างๆมากมาย ดังนั้นความสามารถในการแก้ปัญหาจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของนักศึกษาโดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน ระหว่างสอนโดย ใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กับการสอนปกติ ของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว

4 ตัวแปรในการศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม วิธีการสอน ทั้ง 2 วิธี
ทั้ง 2 วิธี กระบวนการ แก้ปัญหา การสอนปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานพื้นฐานของกลุ่มทดลอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานของกลุ่มควบคุม ของ ผู้เรียนระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับประกาศณียบัตรชั้นปีที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐานพื้นฐาน โดยใช้ทักษะ/กระบวนการคณิตศาสตร์พื้นฐานพื้นฐาน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นทำความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นดำเนินการตามแผน ขั้นตรวจสอบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ การสอนแบบปกติ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมี นักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้คะแนนความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

7 การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t – test (Independent Samples) ดังตาราง ดังนี้ กลุ่ม ตัวอย่าง N คะแนน ก่อนทดลอง คะแนนหลังทดลอง t S.D. กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 24 16.37 16.39 2.18 2.97 29.29 23.50 4.52 2.04 19.47** 16.90**

8 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว ของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา และนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google