งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับบทเรียนหรือกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อหาคำตอบแนวทาง หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

3 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 3. เพื่อฝึกการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงมาเพื่ออภิปรายให้ผู้อื่นรับทราบ

4 1. เรื่องหัวข้อประเด็นปัญหาที่ จะอภิปราย 2. ผู้อภิปรายและผู้ร่วมอภิปราย 3. กระบวนการอภิปราย 4. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลัง การอภิปราย

5 การอภิปรายมีรูปแบบหรือประเภทการจัดการอภิปราย หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การอภิปรายเป็นคณะ การอภิปรายแบบฟอรั่ม การอภิปรายแบบสัมมนา การอภิปรายแบบระดมสมอง การอภิปรายแบบโต๊ะกลม การอภิปรายแบบโต้วาที

6 1. ขั้นตอนการอภิปราย กำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ รูปแบบอภิปราย ผู้สอนควรกำหนดบทบาทให้ผู้เรียน สื่อการเรียน อาจจะเป็นเอกสารหรือวัสดุต่างๆที่จำเป็น สถานที่ อาจจะเป็นห้องเรียนซึ่งผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย 2. ขั้นบรรยาย บอกหัวข้อหรือปัญหาและวัตถุประสงค์ บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดำเนินการอภิปราย

7 3. ขั้นสรุป สรุปผลการอภิปราย ผู้แทนกลุ่มสรุปผลการอภิปราย แล้วนำเสนอผลการอภิปรายต่อที่ประชุม 4. ขั้นสรุปบทเรียน ผู้สอนและผู้รีเยนร่วมกันสรุปสาระสำคัญและแนวคิดที่ ได้จาการอภิปราย 5. ขั้นประเมินผลการเรียน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง การเรียนรู้

8 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งความรู้ต่างๆ 3. ผู้เรียนไม่เบื่อ เพราะมีการปฏิบัติ ตลอดเวลาเรียน

9 1. ใช้เวลามากพอสมควร ถ้าให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 2. ผู้เรียนบางส่วนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 3. ผู้สอนอาจเกิดความขับข้องใจ ถ้าการอภิปรายครั้งนั้นไม่สามารถสรุปผล ในรูปที่ผู้สอนปรารถนา

10 อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ โอเดี่ยนสโตร์, 2540. บุญชม ศรีสะอาด. หลักและวิธีการสอน. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2537. http://beebeecom.wordpress.com

11 นางสาว นันทนา ดิษสวน รหัสนักศึกษา 551121811 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เสนอ อาจารย์ ยุทธนา พันธ์มี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google