งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ต้นไม้ ปัญหา ) โดย นางศิริวรรณ หวังดี. + Problem tree ต้นไม้ ปัญหา + Problem Analysis การวิเคราะห์ ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ต้นไม้ ปัญหา ) โดย นางศิริวรรณ หวังดี. + Problem tree ต้นไม้ ปัญหา + Problem Analysis การวิเคราะห์ ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ต้นไม้ ปัญหา ) โดย นางศิริวรรณ หวังดี

2 + Problem tree ต้นไม้ ปัญหา + Problem Analysis การวิเคราะห์ ปัญหา

3 ส่วนที่ 3 ใบ ดอก ผล ส่วนที่ 2 ลำต้น กิ่ง ก้าน ส่วนที่ 1 ราก / โคน

4 ปัญหา สำคัญ / สาเหตุ (Major Problem) ปัญหาหลัก (Core Problem) ผลต่าง ๆ (Effects)

5 กำหนดปัญหาสำคัญ เขียนปัญหาหลัก * หาสาเหตุ หาผลต่าง ๆ เขียนแผนผัง พิจารณาทบทวน ภายในกรอบ สถานการณ์นั้น ๆ ในรูปประโยคสั้น ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหา หลัก ที่เกิดขึ้นจากปัญหา หลัก แสดงความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล ในรูปต้นไม้ แผนผังโดยส่วนรวม “ สมเหตุสมผล ”

6 ข้อสังเกต @ เขียนปัญหา.... ระบุ สภาพการณ์ในแง่ลบ @ เขียน 1 ปัญหา ต่อ 1 ความหมาย @ ระบุปัญหา... ที่เกิดอยู่ใน ปัจจุบัน @ ไม่ระบุปัญหาในแง่ลบ / ขาดวิธีการแก้ไข @.....

7 คุณสมบัติ / จุดเด่น @ ใช้เชื่อมโยง @ ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ @ ใช้สรุปประเด็น / ทางเลือก @ ใช้กระตุ้นการเรียนรู้.

8 วันที่ 9-11 กันยายน 2551 “ หลักสูตรการพัฒนาทักษะคุณอำนวย (Facilitator/ วิทยากรกระบวนการ )” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4


ดาวน์โหลด ppt ( ต้นไม้ ปัญหา ) โดย นางศิริวรรณ หวังดี. + Problem tree ต้นไม้ ปัญหา + Problem Analysis การวิเคราะห์ ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google