งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem tree (ต้นไม้ปัญหา) โดย นางศิริวรรณ หวังดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem tree (ต้นไม้ปัญหา) โดย นางศิริวรรณ หวังดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem tree (ต้นไม้ปัญหา) โดย นางศิริวรรณ หวังดี

2 + Problem tree ต้นไม้ปัญหา + Problem Analysis การวิเคราะห์ปัญหา

3 ส่วนที่ 2 ลำต้น กิ่ง ก้าน
ส่วนที่ 3 ใบ ดอก ผล ส่วนที่ 2 ลำต้น กิ่ง ก้าน ส่วนที่ 1 ราก/ โคน

4 ผลต่าง ๆ (Effects) ปัญหาหลัก (Core Problem) ปัญหาสำคัญ/สาเหตุ (Major Problem)

5 เขียนแผนผัง หาผลต่าง ๆ * หาสาเหตุ เขียนปัญหาหลัก กำหนดปัญหาสำคัญ
พิจารณาทบทวน แผนผังโดยส่วนรวม “สมเหตุสมผล” เขียนแผนผัง แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ในรูปต้นไม้ หาผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาหลัก * หาสาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาหลัก เขียนปัญหาหลัก ในรูปประโยคสั้น ๆ กำหนดปัญหาสำคัญ ภายในกรอบสถานการณ์นั้น ๆ

6 ข้อสังเกต @ เขียนปัญหา....ระบุสภาพการณ์ในแง่ลบ
@ เขียน 1 ปัญหา ต่อ 1 ความหมาย @ ระบุปัญหา...ที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน @ ไม่ระบุปัญหาในแง่ลบ / ขาดวิธีการแก้ไข @ .....

7 คุณสมบัติ/จุดเด่น @ ใช้เชื่อมโยง @ ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
@ ใช้เชื่อมโยง @ ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ @ ใช้สรุปประเด็น/ ทางเลือก @ ใช้กระตุ้นการเรียนรู้.

8 สวัสดี วันที่ 9-11 กันยายน 2551
วันที่ กันยายน 2551 “หลักสูตรการพัฒนาทักษะคุณอำนวย (Facilitator/ วิทยากรกระบวนการ)” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4


ดาวน์โหลด ppt Problem tree (ต้นไม้ปัญหา) โดย นางศิริวรรณ หวังดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google