งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด โดย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นาง ไพเราะ สุดสว่าง ) วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด โดย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นาง ไพเราะ สุดสว่าง ) วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด โดย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นาง ไพเราะ สุดสว่าง ) วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์

2 2 ประเด็นที่จะทำความ เข้าใจ  งบประมาณ - ปี 2551 - ปี 2552  แนวทางการทำงาน  ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ( คุณภาพ และปริมาณ )  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( กระทรวง พาณิชย์ )  นโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวง - โครงการ ปี 2552 - Core Business - ทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี และติดตาม ประเมินผล

3 3 การบริหารงบประมาณของ สพจ. ปีงบประมาณ 2551 สถานการณ์การ เบิกจ่าย งบดำเนินงาน ( ไม่รวมงบลงทุน ) งบที่โอนให้ สพจ. ( ต. ค.50- พ. ค.51) เบิกจ่าย ( ต. ค.50- พ. ค.51) เป้าหมายเบิกจ่าย ตามมติ ค. รม.(%) ไตรมาส 3( เม. ย.- มิ. ย.51) งบ คงเห ลือ จำนวน เงิน % 49.85 ล้าน บาท 31.97 ล้าน บาท 64. 1 4 70 17.87 ล้าน บาท ตามเป้า 13 จังหวัด ต่ำกว่าเป้าหมาย (70%) 62 จังหวัด * ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ค่าใช้จ่ายที่สพจ. สำรองจากงบดำเนินงานของ สพจ. เอง เพื่อใช้ในการตรวจนับปริมาณข้าวตามโครงการรับจำนำในที่ สามารถเบิกจ่ายจาก อคส./ คน. จะได้รับเงินคืน

4 4 งานต่อเนื่อง งานเพิ่มช่องทางตลาด ( สินค้า OTOP SME’s และอื่นๆ ) งานส่งเสริมการขยายตลาด - Instore Promotion - การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า 4 ภูมิภาค ( มหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ) - งานเกษตรอินทรีย์ - การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ - งาน Contract Farming

5 5 การบริหารงบประมาณของ สพจ. ปีงบประมาณ 2552 1. งบดำเนินงาน ( ไม่รวมงบลงทุน ) : สพจ. จะได้รับ งบประมาณใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา ในการจัดสรรสรร งบประมาณจะดูการใช้จ่ายมาประกอบการพิจารณาด้วย 1. งบดำเนินงาน ( ไม่รวมงบลงทุน ) : สพจ. จะได้รับ งบประมาณใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา ในการจัดสรรสรร งบประมาณจะดูการใช้จ่ายมาประกอบการพิจารณาด้วย 2. งบโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด : 2. งบโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด : การจัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ภายใต้ภารกิจหลัก จะเป็น โครงการที่ให้ดำเนินการในทุกจังหวัด และเปิดให้จังหวัดร่วม หารือในรูปกลุ่มจังหวัดในการจัดทำโครงการฯ ขอรับงบประมาณ ได้ควบคู่กัน การจัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ภายใต้ภารกิจหลัก จะเป็น โครงการที่ให้ดำเนินการในทุกจังหวัด และเปิดให้จังหวัดร่วม หารือในรูปกลุ่มจังหวัดในการจัดทำโครงการฯ ขอรับงบประมาณ ได้ควบคู่กัน กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดของจังหวัด : ส่วนกลางได้ จัดทำมาตรฐานการจัดกิจกรรมให้ทุกจังหวัดใช้ประกอบการขอ งบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณ จะยังคงใช้หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2551 และมาตรฐานการ จัดกิจกรรมโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้น ( มิ. ย.51) มา เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดของจังหวัด : ส่วนกลางได้ จัดทำมาตรฐานการจัดกิจกรรมให้ทุกจังหวัดใช้ประกอบการขอ งบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณ จะยังคงใช้หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2551 และมาตรฐานการ จัดกิจกรรมโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้น ( มิ. ย.51) มา เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 3. งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด : สพจ. จะได้รับงบประมาณ จากจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด อีก 68 จังหวัด รวมงบประมาณ 609.53 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงฯ จะนำ ข้อมูลงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มาประกอบการจัดสรร งบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด ปี 2552 3. งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด : สพจ. จะได้รับงบประมาณ จากจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด อีก 68 จังหวัด รวมงบประมาณ 609.53 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงฯ จะนำ ข้อมูลงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มาประกอบการจัดสรร งบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด ปี 2552 การจัดทำแผนงาน / โครงการ ในปีงบประมาณ 2552

6 6


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด โดย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นาง ไพเราะ สุดสว่าง ) วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google