งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  2. ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า วัตถุอันตรายที่มี ปริมาณเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อปี แจ้ง ข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./ อก. 20 โดยแจ้งเพียง ครั้งเดียวโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 60 วัน หลังจาก ที่มีการผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายในปริมาณที่ เกินกว่ากำหนด

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ในประกาศนี้  (1) “ วัตถุอันตราย ” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในบัญชี 5.6 กลุ่ม สารควบคุมตามคุณสมบัติของบัญชี 5 ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  (2) “ สารเดี่ยว (Substance)” หมายความว่า ธาตุ หรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติ หรือเกิดจาก กระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงสารเติมแต่งที่ จําเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว หรือ สารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึง สารตัวทําละลายที่สามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยวได้ โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ให้ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายที่มี ปริมาณเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อปี แจ้ง ข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./ อก. 20 แนบท้าย ประกาศฉบับนี้ การแจ้งข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเพียงครั้งเดียว โดยให้แจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ กําหนด ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่มีการผลิตหรือ นําเข้าวัตถุอันตรายในปริมาณที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ดังกล่าว

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google