งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า วัตถุอันตรายที่มีปริมาณเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อปี แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./ อก. 20 โดยแจ้งเพียงครั้งเดียวโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการผลิตหรือนำเข้าวัตถุอันตรายในปริมาณที่เกินกว่ากำหนด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ในประกาศนี้ (1) “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในบัญชี กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติของบัญชี 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (2) “สารเดี่ยว (Substance)” หมายความว่า ธาตุหรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงสารเติมแต่งที่จําเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว หรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตัวทําละลายที่สามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยวได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ให้ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายที่มีปริมาณเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อปี แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ การแจ้งข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเพียงครั้งเดียวโดยให้แจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่มีการผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายในปริมาณที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ดังกล่าว

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google