งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1. Free Powerpoint Templates Page 2 เป้าหมาย ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับ การดูแลอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย Long.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1. Free Powerpoint Templates Page 2 เป้าหมาย ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับ การดูแลอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย Long."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1

2 Free Powerpoint Templates Page 2 เป้าหมาย ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับ การดูแลอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจาก ทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายสามารถดูแลกันเองได้ ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เมื่อกลับไปรักษาต่อที่บ้าน มีการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยในเครือข่าย เพื่อการ ดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

3 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care: COC) คุณภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรม Long Term Care พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพ Care giver/ ภาคี เครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก

4 ประชุมให้ความรู้เรื่องการดูแล และการใช้ในผู้ป่วยระยะ สุดท้าย ประชุมให้ความรู้เรื่องการดูแล และการใช้ใน ประชุมอบรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ จัดทำคู่มือการดูการเยี่ยมบ้าน พัฒนาพยาบาลเฉพาะทาง LTC หลักสูตร 4 เดือน Conference case,CBL,KM อบรมผู้ดูแล ประจำชุมชน ต้นแบบ ใน พื้นที่ตำบล ต้นแบบ อบรม Care giver ประยุกต์โปรแกรม Hos XP ให้สามารถ แยกประเภทเตียง ผู้ป่วย จัดทำข้อมูลผู้ป่วยที่ ต้องได้รับการดูเป็น พิเศษในชุมชน แยก ประเภทเตียง การบันทึกข้อมูลใน โปรแกรใ LTC การบันทึกข้อมูลใน โปรแกรใ LTC มีโครงสร้าง / ผู้รับผิดชอบ ศูนย์และผู้ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง มืศูนย์สำรอง อุปกรณ์ทาง การแพทย์ มืศูนย์สำรอง อุปกรณ์ทาง มีศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ มีระบบให้ คำปรึกษา มีฐานข้อมูล 1. จัดตั้ง ศูนย์ดูแล ต่อเนื่อง คุณภาพ (continui ty of care: COC) 2. พัฒนา ระบบ ข้อมูล สารสนเ ทศ 3. พัฒนา ศักยภา พ บุคลาก ร 4. พัฒนา ศักยภาพ Care giver/ ภาคี เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1. Free Powerpoint Templates Page 2 เป้าหมาย ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับ การดูแลอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย Long.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google