งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง อธิบายความหมายของ เศรษฐศาสตร์ได้ อธิบายความหมายของ เศรษฐศาสตร์ได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง การกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกันและกันในสังคม

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิชาที่ศึกษาถึงเรื่องของ - มนุษย์ - เศรษฐกิจ วิชาที่ศึกษาถึงเรื่องของ - มนุษย์ - เศรษฐกิจ (Economics) (Economics)

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จะซื้อสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด จะผลิตสินค้า กำหนด ราคาลักษณะใด

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศึกษาเรื่องเงินและรายได้ - ปริมาณเงิน ประกอบด้วย อะไรบ้าง ได้มาจากที่ใด ได้มาจากที่ใด - มีความสัมพันธ์กับ ราคาสินค้า อย่างไร อย่างไร

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศึกษาบทบาทและการดำเนินงาน ของรัฐบาล ศึกษาบทบาทและการดำเนินงาน ของรัฐบาล - การเก็บภาษี - การก่อหนี้ สาธารณะ - ข้อกำหนดที่มีผลต่อ องค์กรธุรกิจ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ - ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ - ปัญหาทางการค้า ระหว่างประเทศ - นโยบายการค้า ระหว่างประเทศ - การพัฒนาเศรษฐกิจ

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็น วิชาที่ศึกษา ถึงการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่าง จำกัด เพื่อผลิต สินค้าและบริการ เศรษฐศาสตร์ เป็น วิชาที่ศึกษา ถึงการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่าง จำกัด เพื่อผลิต สินค้าและบริการ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ที่มนุษย์ต้องการและทำการ จำหน่ายจ่ายแจกหรือแบ่งปันอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่มนุษย์ต้องการและทำการ จำหน่ายจ่ายแจกหรือแบ่งปันอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า Oikos บ้าน Nemein การจัดการ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ (Economy) (Economy) กรีก การจัดการครอบครัว

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัดการครอบครัวยึดหลัก - ประหยัด - ผลิตและบริโภคกันเองภายใน ครอบครัว - ผลิตและบริโภคกันเองภายใน ครอบครัว

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปัจจุบัน - การผลิต สลับซับซ้อนมากขึ้น - แบ่งงานกันทำตามความสามารถ และทรัพยากร - สินค้าส่วนที่เกินไปซื้อขายกัน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อดัม สมิธ บิดาแห่งวิชา เศรษฐศาสตร์

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จุลภาค เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Micro Economics) (Macro Economics)

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมหน่วย เศรษฐกิจในการตัดสินใจแก้ปัญหา เศรษฐกิจของแต่ละบุคคล

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - ความพอใจสูงสุดใน การใช้จ่ายเงิน - ใช้งบประมาณอย่างจำกัดในการ ผลิตสินค้าและบริการ - แสวงหารายได้จากปัจจัยการผลิต - กำหนดราคา ปริมาณสินค้าและบริการ - มาตรการภาษีที่มีต่อราคาสินค้า

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมของ เศรษฐกิจโดยรวม

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - รายได้ประชาชาติ - ผลการลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจทั้ง ระบบหรือประเทศ - ปริมาณเงินที่มีต่ออัตราดอกเบี้ย - การจ้างงานของประเทศ

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาท - แก้ไขปัญหาและ ความขาดแคลน ทรัพยากรการผลิต - หาทางจัดการทรัพยากรการผลิต ( ปัจจัยการผลิต ) ที่มีจำกัดให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google