งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายของ เศรษฐศาสตร์ได้

3 เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง การกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกันและกันในสังคม

4 เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิชาที่ศึกษาถึงเรื่องของ - มนุษย์ - เศรษฐกิจ

5 จะซื้อสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด
จะผลิตสินค้า กำหนดราคาลักษณะใด

6 ศึกษาเรื่องเงินและรายได้
- ปริมาณเงินประกอบด้วยอะไรบ้าง ได้มาจากที่ใด - มีความสัมพันธ์กับราคาสินค้า อย่างไร

7 ศึกษาบทบาทและการดำเนินงาน
ของรัฐบาล - การเก็บภาษี - การก่อหนี้สาธารณะ - ข้อกำหนดที่มีผลต่อองค์กรธุรกิจ

8 ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
- ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ - การพัฒนาเศรษฐกิจ

9 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษา ถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการ

10 ที่มนุษย์ต้องการและทำการ
จำหน่ายจ่ายแจกหรือแบ่งปันอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ

11 (Economy) เศรษฐกิจ Oikos กรีก บ้าน Nemein การจัดการ การจัดการครอบครัว

12 การจัดการครอบครัวยึดหลัก
- ประหยัด - ผลิตและบริโภคกันเองภายใน ครอบครัว

13 ปัจจุบัน - การผลิตสลับซับซ้อนมากขึ้น - แบ่งงานกันทำตามความสามารถ
และทรัพยากร - สินค้าส่วนที่เกินไปซื้อขายกัน

14 อดัม สมิธ บิดาแห่งวิชา เศรษฐศาสตร์

15 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค มหภาค (Macro Economics) (Micro Economics)

16 เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมหน่วย
เศรษฐกิจในการตัดสินใจแก้ปัญหา เศรษฐกิจของแต่ละบุคคล

17 - ความพอใจสูงสุดในการใช้จ่ายเงิน - ใช้งบประมาณอย่างจำกัดในการ
ผลิตสินค้าและบริการ - แสวงหารายได้จากปัจจัยการผลิต - กำหนดราคา ปริมาณสินค้าและบริการ - มาตรการภาษีที่มีต่อราคาสินค้า

18 เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมของ เศรษฐกิจโดยรวม

19 - ผลการลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจทั้ง ระบบหรือประเทศ
- รายได้ประชาชาติ - ผลการลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจทั้ง ระบบหรือประเทศ - ปริมาณเงินที่มีต่ออัตราดอกเบี้ย - การจ้างงานของประเทศ

20 บทบาท - แก้ไขปัญหาและความขาดแคลน ทรัพยากรการผลิต
หาทางจัดการทรัพยากรการผลิต (ปัจจัยการผลิต)ที่มีจำกัดให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google