งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค การทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 นางบุษกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค การทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 นางบุษกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค การทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 นางบุษกร มา ตราช

3 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากนักเรียนในปันจุบันนี้ทำงานเป็นทีม ไม่เก่ง เป็นเพราะอะไร ก็คงเป็นเพราะว่า โรงเรียนสอนนักเรียนไม่เน้นการทำงานเป็น กลุ่ม สอนคนให้รู้วิชา (Knowledge) ยังไม่ เน้นกระบวนการ (Process) โดยเฉพาะ กระบวนการกลุ่ม และยังคะแนนจิตพิสัยหรือ คุณลักษณะพึ่งประสงค์ ไม่มาก

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานเป็น ทีม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน

5

6 อภิปลายผล 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาส่วน ใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับพอใช้ และระดับ ดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการให้นักศึกษาจัด กลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกัน คิด วิเคราะห์ และอภิปรายในชั้นเรียนด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนกับ เพื่อน และระหว่างนักศึกษากับผู้สอน 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน วิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ พบว่านักศึกษา มี ความพึงพอใจต่อการเรียน ในด้านอาจารย์มีความรู้ในเนื้อหา ที่สอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามคำถามท้ายชั่วโมง ระยะเวลาในการสอน สร้างบรรยากาศในการสอนแบบเป็น กันเอง

7 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. ครูผู้สอนสามารถค้นหาวิธีการสอนที่ สามารถพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะการ ทำงานเป็นทีมวิธีอื่น ๆ ได้อีก อาทิเช่น การสอนแบบบทบาทสมมติ การอภิปราย กลุ่ม การใช้ทีมห้อง หรือการสัมมนา เป็นต้น 2. ครูผู้สอนควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ นักเรียน และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ การทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น

8

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีความพึงพอใจมากในด้าน อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือ เปิด โอกาสให้นักเรียนซักถามคำถามท้าย ชั่วโมง ระยะเวลาในการสอน สร้าง บรรยากาศในการสอนแบบเป็นกันเอง มอบหมายงานให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม เทคนิค / วิธีการที่ใช้ในการสอน และเปิด โอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะความคิดเห็น เพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.73, 3.63, 3.63, 3.54, 3.54 ตามลำดับ และ ความพึงพอใจปานกลางกับการกระตุ้นให้ นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนำ ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30

10 ภาพประกอบ ( ถ้ามี )

11


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค การทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 นางบุษกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google