งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางบุษกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางบุษกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางบุษกร มาตราช

3 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากนักเรียนในปันจุบันนี้ทำงานเป็นทีมไม่เก่ง เป็นเพราะอะไร ก็คงเป็นเพราะว่าโรงเรียนสอนนักเรียนไม่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  สอนคนให้รู้วิชา (Knowledge)  ยังไม่เน้นกระบวนการ (Process)  โดยเฉพาะกระบวนการกลุ่ม และยังคะแนนจิตพิสัยหรือคุณลักษณะพึ่งประสงค์  ไม่มาก

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีม 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน

5

6 อภิปลายผล 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับพอใช้ และระดับ ดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการให้นักศึกษาจัดกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ และอภิปรายในชั้นเรียนด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และระหว่างนักศึกษากับผู้สอน 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียน ในด้านอาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามคำถามท้ายชั่วโมง ระยะเวลาในการสอน สร้างบรรยากาศในการสอนแบบเป็นกันเอง

7 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. ครูผู้สอนสามารถค้นหาวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมวิธีอื่น ๆ ได้อีก อาทิเช่น การสอนแบบบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม การใช้ทีมห้อง หรือการสัมมนา เป็นต้น 2. ครูผู้สอนควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น

8

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีความพึงพอใจมากในด้านอาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามคำถามท้ายชั่วโมง ระยะเวลาในการสอน สร้างบรรยากาศในการสอนแบบเป็นกันเอง มอบหมายงานให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.73, 3.63, 3.63, 3.54, 3.54 ตามลำดับ และความพึงพอใจปานกลางกับการกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30

10 ภาพประกอบ (ถ้ามี)

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางบุษกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google