งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกการบัญชีและการขายโดยการ ใช้กระบวนเรียนรู้แบบภาคสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกการบัญชีและการขายโดยการ ใช้กระบวนเรียนรู้แบบภาคสนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกการบัญชีและการขายโดยการ ใช้กระบวนเรียนรู้แบบภาคสนาม ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพจณีย์ สะอาด สังกัด : โรงเรียนฐาน เทคโนโลยี

2 ปัญหาของการวิจัย วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่ง ในสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคต อาจจะกล่าวได้ว่าเราตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ได้นับตั้งแต่เกิดไปจนแก่เจ็บกระทั่ง ตาย ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์นำทั้ง สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี มากระทบความเป็นไทยของเรากับ ชีวิตของเรา ดังที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ทรงเน้นแนว ทางแก้ไขที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์เราต้องมีภูมิคุ้มกัน ครอบครัวเราเหมือนกันเพื่อให้เป็น ครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น รายได้ พอเพียง

3 ปัญหาของการวิจัย ( ต่อ ) แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่นักศึกษา จะได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เกิด ขึ้นกับตัวเอง จำเป็นต้อง ได้สัมผัสกับสภาพธรรมชาติใน สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งวิเคราะห์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ ถึงผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศต่อมนุษย์ทั้งใน ทางบวกและทางลบดังนั้น การจัด กิจกรรมศึกษาเรียนรู้แบบภาคสนาม จึงจัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถ พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจ มีลักษณะนิสัย เสริมสร้าง จิตสำนึกให้เกิด การเรียนรู้ในวิถีทางที่ถูกต้องและ สามารถดำรงตนอยู่ได้ อย่างปกติสุข

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการจัด กาทรัพยากรธรรมชาติหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ เรียนรูภาคสนาม 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้าน ความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคสนาม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ จัดการเรียนรู้โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามมาใช้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 จากตารางพบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูงขึ้น โดยมีคะแนนพัฒนาการที่วัดจากร้อยละของ การเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 38.00

6 ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบภาคสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเสา

7 ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบภาคสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเสา ( ต่อ )

8 สรุปผลของการวิจัย พบว่า 1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจใน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงหลังได้รับการพัฒนาความเข้าใจในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับ การพัฒนาความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และมีค่าคะแนนพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงร้อยละ 38.00 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ 0.01

9 สรุปผลของการวิจัย พบว่า

10


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในการจัดการ ทรัพยากรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกการบัญชีและการขายโดยการ ใช้กระบวนเรียนรู้แบบภาคสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google