งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ผูใชพลังงานประจําเขต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ผูใชพลังงานประจําเขต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ผูใชพลังงานประจําเขต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับไดตั้งแตวันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดลักษณะ คุณสมบัติ ของผูเขารับ การสรรหาเปนคณะกรรมการผูใชพลังงาน ประจําเขตตามระเบียบ ของคณะกรรมการผูใช พลังงานประจําเขต 2. รายละเอียดของระเบียบคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงานวาดวย คุณสมบัติ วาระ การ ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ วิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูใช พลังงานประจําเขต และกระบวนการขั้นตอนใน การสรรหาคณะกรรมการผูใชพลังงานประจํา เขต

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.1 วิธีการสมัคร 2.2 เอกสารประกอบการสมัคร โดยแยกเป นเอกสารประกอบการสมัครเปนผูแทนผูใช  พลังงาน และผูแทนเครือขายประชา สังคม 2.3 กําหนดการประกาศรายชื่อผูผานการ ตรวจคุณสมบัติ 2.4 กําหนดการจัดเวทีสรรหา เงื่อนไขการเข ารับการสรรหาของผูสมัคร และวิธีการสรรหา

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.5 กําหนดการจัดเวทีสรรหา เงื่อนไขการเข ารับการสรรหาของผูสมัคร และวิธีการสรรหา คณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต โดย ใชเวทีประชาคมทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัด เพื่อ เลือก คณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต จากผูแทนผูใชพลังงาน และใชเวที ระดับเขตเพื่อเลือกคณะกรรมการผูใช พลังงานประจําเขตจากผูแทนเครือขาย ประชาสังคม 2.6 กำหนดการแจงผลการพิจารณาสําหรับผู ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.7 ใหสํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับ การสรรหาให เปนคณะกรรมการผูใช พลังงานประจําเขต และบัญชีรายชื่อผูสมัครเข ารับการสรรหาเปนคณะกรรมการผูใช พลังงานประจําเขต ที่ไมผานจับสลากไว ดวย เพื่อใชเปนบัญชีสํารองในการสรรหา โดยวิธีจับสลากกรณีที่มีคณะกรรมการ ผูใช พลังงานประจําเขตพนตําแหนงกอนครบ วาระ 2.8 ใหประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และวินิจฉัยชี้ ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ผูใชพลังงานประจําเขต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google