งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อ ยุคไอที โดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ ( นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ) 7 สิงหาคม 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อ ยุคไอที โดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ ( นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ) 7 สิงหาคม 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อ ยุคไอที โดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ ( นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ) 7 สิงหาคม 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 2 ลำดับการ นำเสนอ โลกเล็กที่หมุนเร็วขึ้น ไทย : ประเทศไทยใน เวทีใหญ่ บทบาท สถาบันอุดมศึกษาไทย ใหม่ มุมมองใหม่ & IT

3 3 โลกาภิวัตน์การเปิดเสรีเทคโนโลยี การแข่งขันความร่วมมือการเคลื่อนย้าย บทบาท “ รับ ” “ รุก ” รูปแบบ การเรียนรู้

4 4 การแข่งขันของไทยในเวทีโลก ครัวโลก ครัวโลก การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว แฟชั่น แฟชั่น รถยนต์ รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ กราฟฟิคและแอนิเมชั่น กราฟฟิคและแอนิเมชั่น สุขภาพ สุขภาพ

5 5 อิทธิพลโลก หน่วยง าน / สังคม การ พัฒนา อุดมศึ กษา สถาบัน อุดมศึ กษา ขจัดความ ยากจน สังคมแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อการ แข่งขัน

6 6 “ นัย ” ต่อโลกแห่ง ความรู้ “ นัย ” ต่อโลกแห่ง การแข่งขัน รู้เร็ว รู้จริง รู้แล้วใช้เป็น รู้อย่างมี “ เสา อากาศ ” สู้ด้วย “ คุณภาพ ” สู้ด้วย “ การมอง ไกล ” สู้ด้วย “ ทีม ” สู้ด้วย “ การรู้จัก ตนเอง ”

7 7 บทบาท สถาบัน อุดมศึกษาใหม่ โลก ภูมิภาค ไทย

8 8 โลกาภิวัตน์ การเปิดเสรี เทคโนโลยี เพื่อการแข่งขัน เศรษฐกิจ พอเพียง ผู้ด้อยโอกาส “ จุดเน้นของสถาบัน ?”

9 9 LLLLLL ทักษะเฉพาะด้าน ทักษะพื้นฐาน เชิงกว้าง ทักษะการ ทำงานเป็นทีม ทักษะเพื่อทำงาน ด้วยตนเองได้

10 10 “ นัย ” ของโลก สู่ประเทศ สู่สถาบัน เคลื่อนย้าย – เข้า & ออก เปลี่ยนอาชีพ รูปแบบครอบครัว รูปแบบความสัมพันธ์ อาจารย์ & ลูกศิษย์

11 11

12 12 การเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์ ผู้รู้ / ผู้เรียนรู้ / ผู้ใฝ่รู้

13 13 ม/สม/ส แหล่งเรียนรู้ แหล่งผู้รู้ แหล่งผู้ใฝ่รู้ แหล่งผู้เรียนรู้ นักศึกษา ผู้เสาะหาความรู้ ?

14 14 ไทย / ภูมิภาค / นานาชาติ สาธารณูปโภค องค์ความรู้บรรยากาศ

15 15 IT นักศึกษา ผู้บริหารบุคลากรอาจารย์ รู้ว่ามี เข้าใจวิธี ใช้เป็น ใช้เพิ่มคุณค่า

16 16 IT → เวทีความรู้ → เวทีความคิด → เวทีเตรียมความพร้อมสู่โลก → เวทีชีวิต / คุณธรรม / จริยธรรม

17 17 LLLLLL EARNEDEARNED EARNIGEARNIG IFE&ITIFE&IT

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อ ยุคไอที โดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ ( นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ) 7 สิงหาคม 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google