งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน พันธกิจ 1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่า 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน พันธกิจ 1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่า 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน พันธกิจ 1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่า 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการ มีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 10,475,565,900 บาท งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 10,273,166,200 บาท เพิ่มขึ้น 202,399,700 บาท คิดเป็น 1.97 %

3 แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 แผนงาน 5 ผลผลิต 6 โครงการ

4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน 1) แผนงานการดำเนินตามกรอบข้อตกลงอาเซียน 144,315,100 บาท 2) แผนงานการพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการ 405,159,700 บาท 3) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 44,490,000 บาท 4) แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9,205,036,100 บาท 5) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 18,742,700 บาท 6) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา การ 498,826,600 บาท 7) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 158,995,700 บาท

5 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ 1. แผนงาน : การดำเนินตามกรอบข้อตกลง อาเซียน โครงการที่ 1 โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดก โลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่ คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้ เป็นไปตามมาตรฐาน เงินงบประมาณ : 24.6000 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 9.0935 ล้านบาท เงินลงทุน : 0.8870 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : 14.6195 ล้านบาท โครงการที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เงินงบประมาณ : 119.7151 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 77.5151 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : 8.2000 ล้านบาท เงินลงทุน : 25.0000 ล้านบาท เงินอุดหนุน : 9.0000 ล้านบาท

6 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) 2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากแหล่ง ท่องเที่ยวและบริการ 1. ผลผลิต แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เงินงบประมาณ : 405.1597 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 239.8693 ล้านบาท งบลงทุน : 165.2904 ล้านบาท

7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) 3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการที่ 1 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค ป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม เงินงบประมาณ : 31.0000 ล้านบาท งบลงทุน : 0.3800 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 30.6200 ล้านบาท โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร อุทยานแห่งชาติทางทะเล เงินงบประมาณ : 13.4900 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 4.5792 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : 7.0900 ล้านบาท เงินลงทุน : 1.4958 ล้านบาท เงินอุดหนุน : 0.3250 ล้านบาท

8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) 4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 1. ผลผลิต พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ เงินงบประมาณ : 8,666.0347 ล้านบาท งบบุคลากร : 4,610.9228 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 2,944.2156 ล้านบาท งบลงทุน : 1,077.9294 ล้านบาท งบเงินอุดหนุน : 13.3892 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : 19.5777 ล้านบาท 2. ผลผลิต ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เงินงบประมาณ : 50.6301 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 50.6301 ล้านบาท

9 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เงินงบประมาณ : 488.3713 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 166.5785 ล้านบาท งบลงทุน : 316.7928 ล้านบาท เงินอุดหนุน : 5.0000 ล้านบาท

10 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) 5. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เงินงบประมาณ : 18.7427 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 10.7427 ล้านบาท งบลงทุน : 8.0000 ล้านบาท

11 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) 6. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ 1. ผลผลิต พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการ เงินงบประมาณ : 498.8266 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 293.7181 ล้านบาท งบลงทุน : 196.3085 ล้านบาท เงินอุดหนุน : 8.8000 ล้านบาท

12 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน และ ผลผลิต / โครงการ ( ต่อ ) 7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา 1. ผลผลิต องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ ป่า เงินงบประมาณ : 158.9957 ล้านบาท งบดำเนินงาน : 158.5862 ล้านบาท งบลงทุน : 0.4095 ล้านบาท

13 ส่วนจัดการงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน พันธกิจ 1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่า 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google