งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
เอกสารหมายเลข 2 “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2554” โดย : นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2554 และเตรียมการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เอื้อต่อการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์วันที่” กรกฎาคม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ การนำองค์กรปี 53

2 ทิศทาง กลไกการดำเนินงาน 2554 สู่ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค 2563
ทิศทาง กลไกการดำเนินงาน สู่ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค 2563 โครงสร้างและอัตรากำลัง กลไกบริหารจัดการ : อธิบดี / รองอธิบดี / ผู้อำนวยการ กลไกวิชาการ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิสัยทัศน์ 2563 องค์กรชั้นนำ สังคมเชื่อถือ วางใจ ปกป้องประชาชนจากโรคภัยสุขภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2563 ยุทธศาสตร์งาน ศูนย์กลางนโยบาย นวัตกรรมฯ ร่วมมือกับเครือข่าย สื่อสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ ติดตามประเมินภาพรวมการเฝ้าระวัง คุณภาพการจัดการองค์กร ผลผลิต 2554 จำนวน นโยบาย ผลงานวิชาการ มาตรฐาน มาตรการ ฯ / เครือข่าย/ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผลงาน 2554 ประสิทธิภาพการพยากรณ์โรค ศักยภาพอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบล ศักยภาพบุคลากรกรม ………….

3 ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ จากการประชุม
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ จากการประชุม กรอบ กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมิน บริหารงบภายในผลผลิต ให้ได้งานตามเป้าหมาย คัมภีร์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลงาน ตัวชี้วัด กรม ปฏิทิน 54 1. แผนประชุม อบรม สัมมนา 2. แผนประชาสัมพันธ์ สรุป แผนงาน / โครงการหลัก 54 (1 หน้า กระดาษ) แผนพัฒนาบุคลากรกรม กลุ่ม วิชาการ/ยุทธศาสตร์ (สว.) / บริหาร อธิบดี / รองอธิบดี /ผอ. & Estimates โครงสร้างและอัตรากำลัง ที่เอื้อต่อการพัฒนา สู่ วิสัยทัศน์ 2563

4 “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”

5 พันธกิจ ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการเฉพาะโรคให้ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

6 เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด กระทรวง / กรม ปี 2554
เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพของประเทศ เป้าหมายการให้บริการ/ ตัวชี้วัด กระทรวงฯ เป้าหมายการให้บริการ/ ตัวชี้วัด กรม คร. อัตราป่วย / ตาย ….. โรคและภัยสุขภาพ ….. X . ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้ อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (success rate) อัตราป่วยตายไข้เลือดออกลดลง เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมกำหนด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด ไม่ UD ต้องปรับใหม่ เป้าประสงค์ หรือเป้าหมายการให้บริการของกรมฯ ได้เชื่อมโยงสู่การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง คือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้ โดยมีตัวชี้วัดในการลดอัตราป่วยของ 5 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง เอดส์ วัณโรค ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ และการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ตลอดจนอัตราการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เพิ่มขึ้น การนำองค์กรปี 53 6

7 ยุทธศาสตร์ดำเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน สู่ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ดำเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน สู่ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนา และ ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากลและ โปร่งใส ตรวจสอบได้

8 จุดเน้นงานสำคัญ ปีงบประมาณ 2554
จุดเน้นงานสำคัญ ปีงบประมาณ 2554 พัฒนาประสิทธิภาพการพยากรณ์โรค พัฒนาศักยภาพอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบล พัฒนาบุคลากร DDC Defend ปี 54-กรมคร edit 2 กค.53

9 ค่านิยม กรมควบคุมโรค ปี 2554
I SMART I : Integrity S : Service Mind M : Mastery A : Achievement/ Motivation R : Relationship T : Teamwork ประสิทธิภาพ การพัฒนาภาคีเครือข่าย และ คุณภาพการบริหารจัดการ (Efficiency of Partnership Development and Improvement of Quality Management) ไม่ UD รอปรับใหม่ (ทิพย์ 26 กค 53) ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กร คือ การที่บุคลากร ทุกระดับ ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรชุดเดียวกันเป็นพื้นฐานกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวัง กรมฯ ได้สร้างค่านิยม คือ SMART ให้บุคลากรถือเป็นหลักในการปฏิบัติ เมื่อปี 2551 ต่อมาได้นำมาผสมผสานกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรตามแนวทางของ ก.พ. เรียกรวมกันว่า SMART PLUS ประกอบด้วย - บริการที่ดี - ทำงานอย่างมืออาชีพ - ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ - การมีน้ำใจ - ความร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเป็นทีม - การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ - การมีจริยธรรม ทั้งนี้ พฤติกรรมตามค่านิยมดังกล่าว ต้องมุ่งสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครือข่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้องค์กรยั่งยืน มีเสถียรภาพของ Brand และ Position ให้เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันและอนาคต การนำองค์กรปี 53

10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) กรมควบคุมโรค
I SMART 1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม *สร้างกลไกหรือนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับมาตรฐานสากล 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านองค์การ *จัดระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน *ทีมงานมืออาชีพ *พัฒนาจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม R T S A M ไม่ UD รอปรับใหม่ (ทิพย์ 26 กค 53) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมควบคุมโรคได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) และแนวทางปฏิบัติ 4 ด้าน ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานกับค่านิยมองค์กรได้ดังนี้ 1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม *สร้างกลไกหรือนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับมาตรฐานสากล 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านองค์การ *จัดระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน *พัฒนาทีมงานมืออาชีพ *พัฒนาจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม I การนำองค์กรปี 53

11 Q & A

12 ขอบคุณครับ การนำองค์กรปี 53


ดาวน์โหลด ppt “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google