งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2554” เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2554” เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2554” เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2554 และเตรียมการปรับ โครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เอื้อต่อการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์วันที่ ” 28 - 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ โดย : นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เอกสารหมายเลข 2

2 ทิศทาง กลไกการดำเนินงาน 2554 สู่ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค 2563 วิสัยทัศน์ 2563 องค์กรชั้นนำ สังคมเชื่อถือ วางใจ ปกป้องประชาชน จากโรคภัยสุขภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2563 ยุทธศาสตร์งาน ศูนย์กลางนโยบาย นวัตกรรมฯ ร่วมมือกับเครือข่าย สื่อสารประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสถานการณ์ ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ ติดตามประเมินภาพรวมการ เฝ้าระวัง คุณภาพการจัดการองค์กร ผลผลิต 2554 จำนวน นโยบาย ผลงานวิชาการ มาตรฐาน มาตรการ ฯ / เครือข่าย/ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผลงาน 2554 ประสิทธิภาพการพยากรณ์โรค ศักยภาพอำเภอป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบล ศักยภาพบุคลากรกรม …………. 2 1.กลไกบริหารจัดการ : อธิบดี / รองอธิบดี / ผู้อำนวยการ 2.กลไกวิชาการ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงสร้าง และ อัตรากำลัง

3 ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ จากการประชุม 3 คัมภีร์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลงาน ตัวชี้วัด กรม 54 - 63 ปฏิทิน 54 1. แผนประชุม อบรม สัมมนา 2. แผน ประชาสัมพันธ์ สรุป แผนงาน / โครงการหลัก 54 (1 หน้า กระดาษ) ปฏิทิน 54 แผนพัฒนา บุคลากรกรม กลุ่ม วิชาการ/ ยุทธศาสตร์ (สว.) / บริหาร กรอบ กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมิน บริหารงบ ภายใน ผลผลิต ให้ได้งาน ตาม เป้าหมาย อธิบดี / รองอธิบดี /ผอ. & Estimates โครงสร้างและอัตรากำลัง ที่เอื้อต่อการพัฒนา สู่ วิสัยทัศน์ 2563

4 4 วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”

5 ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการเฉพาะโรคให้ ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจาก โรคและภัยสุขภาพ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 พันธกิจ

6 6 เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด กระทรวง / กรม ปี 2554 เป้าหมายการลดโรค และภัยสุขภาพของ ประเทศ เป้าหมายการให้บริการ/ ตัวชี้วัด กระทรวงฯ เป้าหมายการให้บริการ/ ตัวชี้วัด กรม คร. อัตราป่วย / ตาย ….. โรคและภัย สุขภาพ 1.….. 2.….. 3.….. 4.….. 5.….. 6.….. X. ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัย คุกคามและความรุนแรง ด้านสุขภาพได้ 1.อัตราตายโรคหลอดเลือด สมองลดลง 2.อัตราการติดเชื้อเอชไอวีใน หญิงตั้งครรภ์ 3.อัตราความสำเร็จของการ รักษาวัณโรค (success rate) 4.อัตราป่วยตายไข้เลือดออก ลดลง 1.เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมี ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการ ป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข  ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการ ตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมกำหนด 2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงได้รับ บริการ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม สุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตาม เกณฑ์ที่กรมกำหนด

7 7 ยุทธศาสตร์ดำเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน สู่ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค 1.การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และ มาตรฐานวิชาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล 2.การพัฒนา และ ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3.การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.การเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล 5.การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 6.การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากลและ โปร่งใส ตรวจสอบได้

8 8 จุดเน้นงานสำคัญ ปีงบประมาณ 2554 1.พัฒนาประสิทธิภาพการพยากรณ์โรค 2.พัฒนาศักยภาพอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน 3.พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบล 4.พัฒนาบุคลากร

9 9 ค่านิยม กรมควบคุมโรค ปี 2554 I: Integrity S : Service Mind M: Mastery A : Achievement/ Motivation R:Relationship T: Teamwork ประสิทธิภาพ การพัฒนาภาคีเครือข่าย และ คุณภาพการบริหารจัดการ (Efficiency of Partnership Development and Improvement of Quality Management) I SMART

10 10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) กรมควบคุมโรค 1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม *สร้างกลไกหรือนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับมาตรฐานสากล 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านองค์การ *จัดระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน *ทีมงานมืออาชีพ *พัฒนาจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม I SMART RTRT S A M I

11 Q & A 11

12 12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 “ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2554” เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google