งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกระบบ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกระบบ ประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 http://202.28.32.218/caller/default.aspx คลิกระบบ ประมวลผล

3 1. Login ใส่ usre และ password 2. คลิก OK

4 เลือกระเบียน วิทยานิพนธ์ N1

5 เลือกเมนู 1. บันทึกข้อมูล วิทยานิพนธ์

6 ใส่รหัสนิสิตที่จะบันทึกข้อมูลลงไป Enter

7 เลือกประเภท ให้ตรงกับงานของ นิสิต

8 พิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

9 เลือกเมนู คณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ กรณี TS1 คณะกรรมการสอบเค้าโครง กรณี TS2 คณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ กรณี TS5

10 พิมพ์ชื่อประธานกรรมการควบคุมฯ และ กรรมการควบคุมฯ ** ระบบจะลิ้งค์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปที่กรรมการ สอบเค้าโครงฯ และสอบ IS ด้วย ขั้นตอน TS1

11 เลือก TS1

12 พิมพ์รายละเอียดให้ครบ ระบุเลขที่คำสั่ง ว / ด / ป / ภาคเรียน

13 ** กรณีที่ อาจารย์ที่ปรึกษาเต็มระบบจะ ฟ้องข้อความนี้ขึ้นมา จะต้องทำการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ ภาระงานไม่เกิน

14 พิมพ์เพิ่มชื่อประธานกรรมการสอบฯ และกรรมการสอบฯ (TS2) ขั้นตอน TS2

15

16 ขั้นตอน TS3

17 ขั้นตอน TS4

18 ขั้นตอน TS4 ขยาย

19 ** พิมพ์ ปีการศึกษา ภาคเรียน ชื่อประธาน กรรมการสอบฯ และกรรมการสอบฯ ขั้นตอน TS5

20

21 ขั้นตอน TS6

22 ขั้นตอน TS7

23 ขั้นตอน TS7 ขยาย

24 ขั้นตอน TS9

25 ขั้นตอน TS10

26 ขั้นตอน TS11

27 ขั้นตอน TS15

28 ขั้นตอน TS16

29 รายงานวิทยานิพนธ์ N2

30 1. รายงานชื่ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกคณะ

31

32

33 2. สรุปภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์และ ควบคุมอาจารย์ที่ปรึกษา

34

35 3. รายงานรายชื่อนิสิตที่อยู่ในที่ปรึกษา อาจารย์ รหัส 53 ลงไป

36 5. รายงานรายชื่อนิสิตที่อยู่ในที่ปรึกษา อาจารย์ รหัส 54 ขึ้นไป

37

38 6. รายงานภาระงานการเป็นประธานและ กรรมการสอบ

39

40 7. รายงานรายชื่อนิสิตที่ส่ง TS/IS

41

42 ขอให้ช่วยกันลงระบบให้ครบ ด้วยนะเจ้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คลิกระบบ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google