งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานด้านพัฒนาคลัง ความรู้ฯ สชป.8 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงานฯ นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานด้านพัฒนาคลัง ความรู้ฯ สชป.8 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงานฯ นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานด้านพัฒนาคลัง ความรู้ฯ สชป.8 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงานฯ นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์ สารสนเทศ สชป. ๘ จ. นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนัก ชลประทานที่ 8 จ. นม. เบอร์โทร 0-4435-4773 เบอร์ fax 0-4435-3193 มือถือ 0-8963-08846 e-mail : machine8-006@hotmail.com แนวทางการดำเนินการจัดการ ความรู้ ปี 2558

2 การ ดำเนินก าร 2. จัดเรียงลำดับหัวข้อกระบวนการจัดทำ แผนโดย 2.1 กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง มี 6 ขั้นตอน 2.2 กระบวนการจัดการความรู้ มี 7 ขั้นตอน 2. จัดเรียงลำดับหัวข้อกระบวนการจัดทำ แผนโดย 2.1 กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง มี 6 ขั้นตอน 2.2 กระบวนการจัดการความรู้ มี 7 ขั้นตอน 1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ และเลือก หัวข้อความรู้ที่สนับสนุน ตัวชี้วัดตามคำรับรอง จำนวน 2 เรื่อง 1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ และเลือก หัวข้อความรู้ที่สนับสนุน ตัวชี้วัดตามคำรับรอง จำนวน 2 เรื่อง 3. ระบุข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ( โดยเฉพาะเหตุผลที่คัดเลือก ) แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปีงบประมาณ 2558 แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘ ปีงบประมาณ 2558

3 การ ดำเนินก าร 5. เสนอผู้บริหารการจัดการความรู้ พิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ( ได้ดำเนินการออก คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และ CKO แล้ว ) ลงประกาศทาง เว็บไซต์แล้วเรียบร้อย 5. เสนอผู้บริหารการจัดการความรู้ พิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ( ได้ดำเนินการออก คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และ CKO แล้ว ) ลงประกาศทาง เว็บไซต์แล้วเรียบร้อย 4. สชป.8 สามารถกำหนดกิจกรรมย่อย เพิ่มเติมได้เพื่อให้สอดคล้อง กับบริบทของหน่วยงาน 4. สชป.8 สามารถกำหนดกิจกรรมย่อย เพิ่มเติมได้เพื่อให้สอดคล้อง กับบริบทของหน่วยงาน 6. การเลือกองค์ความรู้ ต้องมาจาก ผลสรุปบทเรียนการดำเนินการ ตามภารกิจของ สชป.8 ในปีที่ผ่านมา ( AAR ) 6. การเลือกองค์ความรู้ ต้องมาจาก ผลสรุปบทเรียนการดำเนินการ ตามภารกิจของ สชป.8 ในปีที่ผ่านมา ( AAR ) แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘

4 การ ดำเนินก าร 8. ดำเนินการทั้ง 13 ขั้นตอนนั้น จำเป็นต้องให้เชื่อมโยงและสอด คล้องกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญ ตามแผนการจัดการความรู้ 8. ดำเนินการทั้ง 13 ขั้นตอนนั้น จำเป็นต้องให้เชื่อมโยงและสอด คล้องกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญ ตามแผนการจัดการความรู้ 7. จัดเรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการตาม ตัวอย่าง 7.1 กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง มี 6 ขั้นตอน 7.2 กระบวนการจัดการความรู้ มี 7 ขั้นตอน รวมเป็น 13 ขั้นตอน ( เหมือนเดิม ) 7. จัดเรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการตาม ตัวอย่าง 7.1 กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง มี 6 ขั้นตอน 7.2 กระบวนการจัดการความรู้ มี 7 ขั้นตอน รวมเป็น 13 ขั้นตอน ( เหมือนเดิม ) 9. ให้กำหนดระยะเวลาของรายการ กิจกรรมที่ระบุในแผน ให้ชัด เจนและสอดคล้องเชื่อมโยงกันทุก กิจกรรม 9. ให้กำหนดระยะเวลาของรายการ กิจกรรมที่ระบุในแผน ให้ชัด เจนและสอดคล้องเชื่อมโยงกันทุก กิจกรรม แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘

5 การ ดำเนินก าร 10. นำไฟล์แผนการจัดการความรู้ของ สชป.8 แสดงไว้ที่เว็บคลัง ความรู้ของ สชป.8 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 10. นำไฟล์แผนการจัดการความรู้ของ สชป.8 แสดงไว้ที่เว็บคลัง ความรู้ของ สชป.8 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนัก ชลประทานที่ ๘

6


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานด้านพัฒนาคลัง ความรู้ฯ สชป.8 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงานฯ นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google