งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสุภาวดี แก้วเก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสุภาวดี แก้วเก้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสุภาวดี แก้วเก้า

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถคิด วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของแต่ละโครงการได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรม โดยใช้ กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้น ให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์ อย่างหลากหลาย จนแสดงออก อย่างชัดเจนและมีเหตุผลในการค้นหาคำตอบแก้ปัญหาทั้ง ด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังโดยใช้กระบวนกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน วิชาการบริหารโครงการ

4 กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบริหารโครงการ

5 สรุปผลการวิจัย 1. พบว่า ค่าคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน 2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียน (5 คะแนน) และหลังเรียน (5 คะแนน) จำนวน 12 บทเรียน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (F) คือ 4.29 และหากนำค่าคะแนนพัฒนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีค่าคะแนนพัฒนาโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 67.53

6 สรุปผลการวิจัย 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มตามบทบามทหน้าที่ในกลุ่ม เมื่อทำ การเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกประเด็น ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 6 ด้านคือ 1. ความร่วมมือในกลุ่ม 2. การเสนอความคิดเห็นในการทำรายงาน 3. ทักษะการสืบค้นข้อมูล 4. ความคิดสร้างสรรค์

7 สรุปผลการวิจัย 5. จริยธรรม คุณธรรมในการทำงานกลุ่ม 6. ภาพรวมความร่วมมือในกลุ่ม พบว่า โดยส่วนใหญ่ นักศึกษามีพฤติกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรมใน การทำงานกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.41 รองลงมา ภาพรวมความร่วมมือในกลุ่ม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.23 ลำดับที่ 3 คือ ความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นค่า เฉลี่ย 3.10 และ สองลำดับสุดท้ายคือ การ เสนอความคิดเห็นในการทำรายงาน อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.90 ความร่วมมือในกลุ่มน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.92

8


ดาวน์โหลด ppt “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารโครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสุภาวดี แก้วเก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google