งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง.....คุณเป็นคนประเทศไหน你 是哪国人? ช่วงชั้นที่3 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3) ครูกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ออกเสียงคำศัพท์ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ชัดเจน เขียนตัวอักษรจีน ถูกต้องตามหลักการเขียน พูดสนทนาถาม-ตอบ การถามสัญชาติอย่างง่าย ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด -ภาษาจีนกับประเทศต่างๆมีความสำคัญไฉน คำถามประจำหน่วย -นักเรียนรู้จักประเทศใดบ้าง -คนจีนอาศัยอยู่ในประเทศใดบ้าง คำถามประจำบท -เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศอะไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน

6 โครงงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google