งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง..... คุณเป็นคนประเทศไหน 你 是哪国人 ? ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3) ครูกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง..... คุณเป็นคนประเทศไหน 你 是哪国人 ? ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3) ครูกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง..... คุณเป็นคนประเทศไหน 你 是哪国人 ? ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3) ครูกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง  ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศใน สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้  ออกเสียงคำศัพท์ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ชัดเจน  เขียนตัวอักษรจีน ถูกต้องตามหลักการเขียน  พูดสนทนาถาม - ตอบ การถามสัญชาติอย่างง่าย ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา  ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้  คำถามสร้างพลังคิด - ภาษาจีนกับประเทศต่างๆมีความสำคัญไฉน  คำถามประจำหน่วย - นักเรียนรู้จักประเทศใดบ้าง - คนจีนอาศัยอยู่ในประเทศใดบ้าง  คำถามประจำบท - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศอะไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน

6 โครงงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง..... คุณเป็นคนประเทศไหน 你 是哪国人 ? ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3) ครูกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google