งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลอง OSI Model. ISO (International Standards Organization) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ พัฒนา มาตรฐานสำหรับ การสื่อสารข้อมูล ในประเทศ และระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลอง OSI Model. ISO (International Standards Organization) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ พัฒนา มาตรฐานสำหรับ การสื่อสารข้อมูล ในประเทศ และระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลอง OSI Model

2 ISO (International Standards Organization) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ พัฒนา มาตรฐานสำหรับ การสื่อสารข้อมูล ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในช่วงต้น ทศวรรษ 1970 ISO ได้พัฒนาแบบจำลอง OSI (Open Systems Interconnection ) ขึ้นเพื่อใช้เป็น มาตรฐานสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ ของผู้ผลิต เพื่อที่อุปกรณ์จากต่างผู้ผลิต สามารถสื่อสารกันได้ แบบจำลอง OSI ประกอบด้วย 7 เลเยอร์ (layer) เพื่อเป็นการลดความซับซ้อน ระบบ เครือข่าย จึงแยกการทำงานออกเป็นชั้นๆ (layer) โดยกำหนดหน้าที่ในแต่ละชั้นไว้ อย่างชัดเจน

3 Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

4 Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical Application Dependent Layer Network Dependent Layer ทำการเชื่อมต่อข้อมูล ในส่วนของ Software ทำการติดต่อกับ Hardware แบบจำลอง OSI Model

5 เป็นชั้นที่ทำการติดต่อกับ อุปกรณ์และสื่อกลาง โดยตรง โดยข้อมูลที่อยู่ใน ชั้นนี้จะเป็นระดับบิต (bit) หรือเลขฐานสอง Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

6 ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อให้กับ อุปกรณ์ โดยจะสร้างคำสั่งที่จะใช้ ควบคุมฮาร์ดแวร์ในการติดต่อ และทำการเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการรับ - ส่งข้อมูล และแบ่งข้อมูลให้เป็นชุด ข้อมูลที่เรียกว่า “ เฟรม ” (Frame) Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

7 ทำหน้าที่ในการดูแลเส้นทาง ในการรับ - ส่งข้อมูลระหว่างต้น ทางไปยังปลายทาง เชื่อมต่อ และกำหนดเส้นทางในการ รับส่งข้อมูลผ่านระบบ เครือข่าย ข้อมูลที่ถูกจัดการ ในชั้นนี้จะเป็นกลุ่มข้อมูล เรียกว่า “ แพ็กเกจ ” (Packet) Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

8 เป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับการ ขนส่งข้อมูลจากต้นทางไป ยังปลายทาง โดยจะทำการ ตรวจสอบแพ็กเกจที่ส่งมา ว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ระหว่างทาง และจัดเรียง แพ็กเกจให้ได้ตามลำดับ อย่างถูกต้องก่อนส่งไปยัง ชั้นต่อไป Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

9 ทำหน้าที่ดูแลและควบคุม กระบวนการสื่อสาร โดย กระบวนการที่เกิดขึ้นช่วง ใดช่วงหนึ่งเรียกว่า “Session” การกำหนด จังหวะ / เวลาในการรับส่ง ข้อมูลว่าจะส่งข้อมูลแบบ ผลัดกันส่ง - รับ หรือส่ง - รับ พร้อมกัน กล่าวได้ว่าเป็น ชั้นควบคุมลำดับคำสั่งของ เครือข่าย Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

10 ทำหน้าที่ตรวจสอบ โครงสร้างและความหมาย ของข้อมูล เพื่อให้อยู่ใน รูปแบบที่เข้าใจได้อย่าง ถูกต้องตามความต้องการ ของต้นทางและปลายทาง โดยอาจใช้การเข้ารหัส เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบมาตรฐานก่อนทำ การส่ง และทำการแปลง กลับเป็นรูปแบบที่เครื่อง ปลายทางสามารถเข้าใจได้ Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

11 เป็นชั้นแรกที่ทำการติดต่อ กับผู้ใช้ก่อนที่จะทำการ ติดต่อกับเครือข่าย มีการ สร้างอินเตอร์เฟสต่างๆ โดยถือว่าเป็นการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้กับ แอปพลิเคชั่นหรือบริการ และนำเสนอข้อมูลจากผู้ส่ง ต่อผู้รับ Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical แบบจำลอง OSI Model

12 การขายและบริการ ให้ลูกค้า Applicati on Presenta tion Session Transpor t Network Data Link Physical ห้องแสดงสินค้าหรือ หน้าร้าน ตู้ชุมสายโทรศัพท์ / พนักงานขาย เตรียมนัดหมายและ จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บรรจุสินค้าลงกล่อง และจ่าหน้าผู้รับ รถบรรทุกและถนน แบบจำลอง OSI Model


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลอง OSI Model. ISO (International Standards Organization) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ พัฒนา มาตรฐานสำหรับ การสื่อสารข้อมูล ในประเทศ และระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google