งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลอง OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลอง OSI Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลอง OSI Model

2 แบบจำลอง OSI Model ISO (International Standards Organization) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนา มาตรฐานสำหรับ การสื่อสารข้อมูล ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในช่วงต้น ทศวรรษ 1970 ISO ได้พัฒนาแบบจำลอง OSI (Open Systems Interconnection ) ขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ ของผู้ผลิต เพื่อที่อุปกรณ์จากต่างผู้ผลิต สามารถสื่อสารกันได้ แบบจำลอง OSI ประกอบด้วย 7 เลเยอร์ (layer) เพื่อเป็นการลดความซับซ้อน ระบบเครือข่าย จึงแยกการทำงานออกเป็นชั้นๆ (layer) โดยกำหนดหน้าที่ในแต่ละชั้นไว้อย่างชัดเจน

3 แบบจำลอง OSI Model Application Presentation Session Transport Network
Data Link Physical

4 แบบจำลอง OSI Model ทำการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนของ Software
Application Presentation Application Dependent Layer Session ทำการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนของ Software Transport Network Data Link Network Dependent Layer ทำการติดต่อกับ Hardware Physical

5 แบบจำลอง OSI Model Application Presentation Session Transport Network เป็นชั้นที่ทำการติดต่อกับอุปกรณ์และสื่อกลางโดยตรง โดยข้อมูลที่อยู่ในชั้นนี้จะเป็นระดับบิต (bit) หรือเลขฐานสอง Data Link Physical

6 แบบจำลอง OSI Model Application Presentation Session Transport Network
ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อให้กับอุปกรณ์ โดยจะสร้างคำสั่งที่จะใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์ในการติดต่อ และทำการเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูล และแบ่งข้อมูลให้เป็นชุดข้อมูลที่เรียกว่า “เฟรม” (Frame) Data Link Physical

7 แบบจำลอง OSI Model Application Presentation Session Transport
ทำหน้าที่ในการดูแลเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างต้นทางไปยังปลายทาง เชื่อมต่อและกำหนดเส้นทางในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลที่ถูกจัดการในชั้นนี้จะเป็นกลุ่มข้อมูลเรียกว่า “แพ็กเกจ” (Packet) Network Data Link Physical

8 แบบจำลอง OSI Model Application Presentation Session เป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยจะทำการตรวจสอบแพ็กเกจที่ส่งมาว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างทาง และจัดเรียงแพ็กเกจให้ได้ตามลำดับอย่างถูกต้องก่อนส่งไปยังชั้นต่อไป Transport Network Data Link Physical

9 แบบจำลอง OSI Model Application Presentation ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมกระบวนการสื่อสาร โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งเรียกว่า “Session” การกำหนดจังหวะ/เวลาในการรับส่งข้อมูลว่าจะส่งข้อมูลแบบผลัดกันส่ง-รับ หรือส่ง-รับพร้อมกัน กล่าวได้ว่าเป็นชั้นควบคุมลำดับคำสั่งของเครือข่าย Session Transport Network Data Link Physical

10 แบบจำลอง OSI Model Application ทำหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างและความหมายของข้อมูล เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของต้นทางและปลายทาง โดยอาจใช้การเข้ารหัส เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานก่อนทำการส่ง และทำการแปลงกลับเป็นรูปแบบที่เครื่องปลายทางสามารถเข้าใจได้ Presentation Session Transport Network Data Link Physical

11 แบบจำลอง OSI Model Application เป็นชั้นแรกที่ทำการติดต่อกับผู้ใช้ก่อนที่จะทำการติดต่อกับเครือข่าย มีการสร้างอินเตอร์เฟสต่างๆ โดยถือว่าเป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับแอปพลิเคชั่นหรือบริการ และนำเสนอข้อมูลจากผู้ส่งต่อผู้รับ Presentation Session Transport Network Data Link Physical

12 แบบจำลอง OSI Model การขายและบริการให้ลูกค้า ห้องแสดงสินค้าหรือหน้าร้าน
Application การขายและบริการให้ลูกค้า Presentation ห้องแสดงสินค้าหรือหน้าร้าน Session ตู้ชุมสายโทรศัพท์ / พนักงานขาย Transport เตรียมนัดหมายและจัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า Network บรรจุสินค้าลงกล่องและจ่าหน้าผู้รับ Data Link รถบรรทุกและถนน Physical


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลอง OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google