งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ. ศ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ อาคารประเภทที่ 1 หมายความว่า
อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นกันกับอาคารตามข้อ 1 และ ข้อ 2

3 สรุปสาระสำคัญ อาคารประเภทที่ 2 หมายความว่า
อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการพยาบาลและอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของราชการ

4 สรุปสาระสำคัญ อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนว่าด้วยกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารใช้เป็นสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นกันกับอาคารตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6

5 สรุปสาระสำคัญ อาคารประเภทที่ 3 หมายความว่า
โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามข้อ 2 ในประกาศนี้

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศ ประกาศนี้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แนบท้ายภาคผนวก ท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google