งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 ( พ. ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐาน ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 ( พ. ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐาน ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 ( พ. ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐาน ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  อาคารประเภทที่ 1 หมายความว่า  อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน  อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคาร คลังสินค้า อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่  อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นกัน กับอาคารตามข้อ 1 และ ข้อ 2

3 3 สรุปสาระสำคัญ  อาคารประเภทที่ 2 หมายความว่า  อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วยการพยาบาลและอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาล ของราชการ

4 4 สรุปสาระสำคัญ  อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทาง ราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนว่าด้วยกฎหมาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารใช้เป็น สถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทาง ราชการ  อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา  อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นกัน กับอาคารตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6

5 5 สรุปสาระสำคัญ  อาคารประเภทที่ 3 หมายความว่า  โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มี ลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทาง วัฒนธรรม

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคารตามข้อ 2 ในประกาศนี้

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

8 8  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้ เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศ  ประกาศนี้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  แนบท้ายภาคผนวก ท้ายประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 ( พ. ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 ( พ. ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐาน ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google