งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 3 การประกาศตัวแปร การแสดงผล การรับค่าตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 3 การประกาศตัวแปร การแสดงผล การรับค่าตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 3 การประกาศตัวแปร การแสดงผล การรับค่าตัวแปร

2 วัตถุประสงค์ สามารถแสดงผลแบบต่างๆ ได้ สามารถรับตัวแปรแบบต่างๆ ได้ สามารถประยุกต์เขียนโปรแกรมให้รับค่าและแสดงผลการคำนวณจากตัว แปรที่รับค่าได้ เข้าใจวิธีการประกาศตัวแปรแบบภายในฟังก์ชันและแบบครอบคลุมทั้ง โปรแกรม เข้าใจการประกาศตัวแปรแบบ storage class เข้าใจการประกาศตัวแปรแบบค่าคงที่

3 ทบทวนการเขียนโปรแกรมด้วย C  การเขียนโปรแกรมแบ่งเป็น  โปรแกรมที่ใช้เขียนโค้ด(ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ตามข้อตกลงของตัว แปรภาษานั้น) เราเรียกว่า editor เช่น notepad, editplus, dreamweaver เป็นต้น  ตัวแปลภาษาจากโค้ดเป็นตัวโปรแกรม(executable) แบ่งเป็น 1. แอสแซมเบลอร์ (assembler) ตัวแปลภาษาสำหรับภาษา assembly เป็นภาษาเครื่อง (binary code) 2. คอมไพเลอร์ (Compiler) แปลภาษาโดยการ สั่งประมวลผล (Compile) โค้ดทั้งหมด แล้วสร้าง execute program 3. อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) ประมวลผลโค้ด (Interpret) ทีละบรรทัด แล้วทำงานจากคำสั่งบรรทัดนั้น  editor + ตัวแปลภาษา + debugger(ตรวจสอบ+รัน) เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment)

4 How to use C program? 1.การสร้างไฟล์ภาษา นามสกุล.cpp หรือ.c 2.คอมไพล์ 3.สร้างตัวโปรแกรม 4.รันโปรแกรม(dos call exe, Windows double click exe) CodeCompileExecutable(.exe)

5 การรับค่า แสดงผล  comment  เครื่องหมายที่จะไม่ถูกนำมาประมวลผล ในภาษาซี มีสองแบบ // ใช้ comment สิ่งที่อยู่หลังเครื่องหมายไปจนสิ้นสุดบรรทัด /* ใช้ comment สิ่งที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายนี้ ( ไม่สนใจจุดสิ้นสุดบรรทัด ) */  ตัวอย่าง ICT, University of Phayao5

6 การรับค่า แสดงผล  การแสดงผล  printf()  puts()  putchar()  การรับข้อมูล  scanf()  getchar()  getch()  gets() ICT, University of Phayao6

7 การรับค่า แสดงผล (การแสดงผล)  การแสดงผล  printf(" ") แสดงผลสิ่งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย " "  puts() แสดงผลทุกรูปแบบ โดยแยกส่วนการแสดงผล ระหว่างตัวแปรและข้อความ โดยขึ้น บรรทัดใหม่หลังใช้คำสั่ง  putchar() แสดงผล ทีละตัวอักษร (character) ICT, University of Phayao7

8 การแสดงผล  การแสดงผลด้วย printf แสดงผลข้อความภายใต้ " " (double quote) แสดงผลข้อความภายใต้ " “ ผสมตัวแปร

9 การรับค่า แสดงผล(การจัด การแสดงผล) ชนิดข้อมูลตัวแทน ชนิดข้อมูล ตัวแทน ชนิดข้อมูล char%clong int%ld string%sunsigned long int%lu short int%hdfloat%f unsigned short int%hudouble%lf int%dlong double%lf unsigned int%u ICT, University of Phayao9 ตัวแทนชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลแบบทศนิยมสามารถกำหนดจำนวนจุดทศนิยมได้ ด้วย %.xf โดย x เป็นตัวเลขแทนจำนวนทศนิยมที่ต้องการ

10 การรับค่า แสดงผล(การจัด การแสดงผล) รหัสความหมายรหัสความหมาย \0\0สิ้นสุดการกำหนดค่า \t แท๊บแนวนอน(horizontal tab) \aส่งเสียง 1 ครั้ง \v แท๊บแนวตั้ง(vertical tab) \bถอยหลัง 1 ช่อง(backspace) \' พิมพ์เครื่องหมาย ' \fขึ้นหน้าใหม่(form feed) \'' พิมพ์เครื่องหมาย '' \nขึ้นบรรทัดใหม่(windows) \\ พิมพ์เครื่องหมาย \ \rย้าย cursor ไปไว้อักษรแรกใน บรรทัด \r\n? ICT, University of Phayao10 Escape character

11 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  การประกาศตัวแปร ในภาษาซี มี 2 ประเภท  local variable มีการเปลี่ยนแปลงค่าแบบภายในฟังก์ชันเท่านั้น  global variable มีการเปลี่ยนแปลงค่าทั้งโปรแกรม int i เป็น local variable double i เป็น global variable

12 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  แบ่งตาม Storage Class ตามขอบเขตการทำงานของตัวแปร มี 4 ประเภท  auto (local variable) ค่าที่กำหนด จะถูกล้างเมื่อมีสิ้นสุดฟังก์ชัน โดยปกติจะไม่ประกาศตัวแปรแบบ auto เนื่องจากมีลักษณะเหมือนการประกาศทั่วไป  extern (global variable) ทำการอ้างอิงค่าตัวแปร ที่มีการประกาศไว้นอกฟังก์ชัน  static (local or global variable) ค่าของตัวแปร จะถูกล้างเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ( สิ้นสุดฟังก์ชันค่ายังคงเดิม )  register เป็นการจองพื้นที่หน่วยความจำที่ CPU โดยตรง

13 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  auto (local variable) ค่าที่กำหนด จะถูกล้างเมื่อมีสิ้นสุดฟังก์ชัน โดยปกติจะไม่ประกาศตัวแปรแบบ auto เนื่องจากมีลักษณะเหมือนการประกาศทั่วไป

14 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  extern (global variable) ทำการอ้างอิงค่าตัวแปร ที่มีการประกาศไว้นอกฟังก์ชัน

15 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  static (local or global variable) ค่าของตัวแปร จะถูกล้างเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ( สิ้นสุดฟังก์ชันค่ายังคงเดิม )

16 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  register เป็นการจองพื้นที่หน่วยความจำที่ CPU โดยตรง ใช้ได้แบบ local เท่านั้น

17 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ  การประกาศตัวแปรแบบค่าคงที่  Defined constant ค่าคงที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกาศส่วนหัว โปรแกรม ไม่ต้องกำหนด data type รูปแบบ #define {variable name} {value}  Const constant ค่าคงที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกาศส่วนหัว โปรแกรม ต้องกำหนด data type รูปแบบ #const {type} {variable name} = {value}

18 การประกาศตัวแปรแบบต่างๆ #define#const

19 การรับค่า แสดงผล (การแสดงผล) ICT, University of Phayao19 printfputsputchar การประกาศตัวแปรแบบข้อความ(String) ใช้ char {ชื่อตัวแปร}[] = "ข้อความ";

20 การรับค่า แสดงผล(การรับค่า)  scanf() รับค่าตัวแปร  getchar() รับค่าตัวแปรโดยรับ 1 ตัวอักษรรวมทั้งคีย์ Enter โดยแสดงตัวอักษรที่พิมพ์ไป  getch() รับค่าตัวแปรโดยรับ 1 ตัวอักษรยกเว้น คีย์ Enter โดยไม่แสดงตัวอักษรที่พิมพ์ไป  getche() รับค่าตัวแปรโดยรับ 1 ตัวอักษรยกเว้น คีย์ Enter โดยแสดงตัวอักษรที่พิมพ์ไป  gets() รับค่าตัวแปรเป็นข้อความ (string) ICT, University of Phayao20 การรับตัวแปรทุกรูปแบบ ห้ามมีข้อความด้านในฟังก์ชันการรับค่า

21 การรับค่า แสดงผล(การรับค่า) ICT, University of Phayao21 scanf gets การประกาศตัวแปรแบบข้อความ(String) ใช้ char {ชื่อตัวแปร}[100] = "ข้อความ"; หมายถึง name จะเก็บตัวอักษรได้ไม่เกิน 99 ตัวอักษร โดยตัวที่ 100 จะเก็บบิตแสดงจุดสิ้นสุดข้อความ รูปแบบการ scanf "%{อักษรย่อแทน data type}", &{ชื่อตัวแปร}

22 การรับค่า แสดงผล(การรับค่า) เปรียบเทียบการแสดงผล getchar(), getch(), getche() ICT, University of Phayao22 ฟังก์ชันการหยุดรับค่าสามารถรับค่า การกด Enter เป็น 1 ตัวอักษร ได้ แสดงผลค่าที่รับ อัตโนมัติ getchar()จนกว่า enter √  getch()ครบ 1 ตัวอักษร  getche()ครบ 1 ตัวอักษร  √

23 ตัวอย่างโจทย์  เขียนโปรแกรมรับค่าดังต่อไปนี้  คำนำหน้า(prefix) ให้ พิมพ์ นาย นาง นางสาว : string  ชื่อ(name) : string  นามสกุล(surname) : string  รหัสนิสิต(code) : int  ภาควิชา(major) : string  คณะ(schoolOf) : string  เกรดในรายวิชานี้(grade) : char


ดาวน์โหลด ppt 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 3 การประกาศตัวแปร การแสดงผล การรับค่าตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google