งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคาสินค้า คงเหลือและรายงานทางการเงินของปี 2 ก 84  รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคาสินค้า คงเหลือและรายงานทางการเงินของปี 2 ก 84  รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคาสินค้า คงเหลือและรายงานทางการเงินของปี 2 ก 84  รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ท่านเห็นด้วย หรือไม่  ผลขาดทุนของปี 2 ก 84 ถูกต้องเพียงใด

2 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด ความคิดเห็นตามประเด็นคำถาม 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคา สินค้าคงเหลือและรายงานทางการเงิน ของปี 2 ก 84  นโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือตาม วิธี LIFO นั้นไม่เหมาะสมเพราะไม่ สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า เพราะราคาทุนต่ำกว่าราคาตลาด  ควรปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีตามวิธี LIFO ให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะ ได้รับ  คำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยใช้ ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ตามโจทย์ และ ปรับเข้าเป็นผลขาดทุนจากการปรับลด มูลค่า และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำ งวดทันที

3 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด  เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน – นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับวิธีการตี ราคาสินค้าคงเหลือ และวิธีทีใช้ คำนวณราคาทุน – ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ ละประเภทจำแนกตามความเหมาะสม ของแต่ละกิจการและราคาตามบัญชี รวม – ราคาตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือ ที่แสดงในราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ( อธิบายถึงสาเหตุแห่งการปรับปรุง ราคาดังกล่าว )  พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการตี ราคาสินค้าเดิมว่ายังมีความเหมาะสม อยู่หรือไม่ ต้องเสนอให้มีการ เปลี่ยนแปลงหรือใช้วีธีการปรับมูลค่าให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแทน

4 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด  รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ท่าน เห็นด้วยหรือไม่ – ไม่เห็นด้วย ควรปรับปรุงส่วนต่าง ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่า สุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นขาดทุน ประจำงวดทันที  ผลขาดทุนของปี 2 ก 84 ถูกต้องเพียงใด  ผลขาดทุนใหม่ = ผลขาดทุนเดิม + ขาดทุนจากการปรับลดราคา = 803,000 + 507,000 = 1,310,000


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความ สะอาด จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคาสินค้า คงเหลือและรายงานทางการเงินของปี 2 ก 84  รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google