งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด
ประเด็นคำถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือและรายงานทางการเงินของปี 2ก84 รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ผลขาดทุนของปี 2ก84 ถูกต้องเพียงใด

2 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด
ความคิดเห็นตามประเด็นคำถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือและรายงานทางการเงินของปี 2ก84 นโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธี LIFO นั้นไม่เหมาะสมเพราะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า เพราะราคาทุนต่ำกว่าราคาตลาด ควรปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีตามวิธี LIFO ให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ คำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ตามโจทย์ และปรับเข้าเป็นผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดทันที

3 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ และวิธีทีใช้คำนวณราคาทุน ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทจำแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการและราคาตามบัญชีรวม ราคาตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือที่แสดงในราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (อธิบายถึงสาเหตุแห่งการปรับปรุงราคาดังกล่าว) พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการตีราคาสินค้าเดิมว่ายังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ ต้องเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้วีธีการปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแทน

4 กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด
รายงานทางเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ไม่เห็นด้วย ควรปรับปรุงส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นขาดทุนประจำงวดทันที ผลขาดทุนของปี 2ก84 ถูกต้องเพียงใด ผลขาดทุนใหม่ = ผลขาดทุนเดิม+ ขาดทุนจากการปรับลดราคา = 803, ,000 = 1,310,000


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาบริษัท ผู้พิทักษ์ความสะอาด จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google