งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพใน เทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ หน่วยกู้ชีพ FR และ BLS – ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมออกปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพใน เทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ หน่วยกู้ชีพ FR และ BLS – ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมออกปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพใน เทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ หน่วยกู้ชีพ FR และ BLS – ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมออกปฏิบัติงาน – ตรวจสภาพอุปกรณ์การสื่อสารวิทยุมือถือ โทรศัพท์ในการติดต่อ – ตรวจอุปกรณ์ลำเลียงผู้ป่วยให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน – เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย หรือประจำ ณ จุด ตรวจ – กรณีมีอุบัติเหตุหมู่ให้ประสานกับโรงพยาบาล ในพื้นที่ของหน่วยฯ และแจ้งรายละเอียดให้กับ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ทราบ

3 ให้เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ – เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมทั้งห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ธนาคาร เลือด หอผู้ป่วย ให้สามารถพร้อมรับ ผู้ป่วยบาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู่ / หรือ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ตลอด 24 ชั่วโมง – ให้จัดทีมแพทย์ประจำอยู่ ณ ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง – เตรียมระบบการสื่อสารทั้งทางวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์พื้นฐานและเคลื่อนที่ ให้สามารถ ติดต่อประสานงานกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง การเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วย ของโรงพยาบาล

4 ให้เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๔ – ให้รายงานข้อมูลผู้ปาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ดังนี้ เวรดึก เก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 24.00 – 08.00 น. รายงาน สสจ. ไม่เกิน 09.00 น. เวรเช้า เก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รายงาน สสจ. ไม่เกิน 17.00 น. เวรบ่าย เก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. รายงาน สสจ. ไม่เกิน 01.00 น. – กรณีที่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตให้ลงรายละเอียด สาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจนในแบบฟอร์ม รายงานผู้เสียชีวิต การเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วย ของโรงพยาบาล

5 กรณีที่เกิดเหตุรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือเสียชีวิตหมู่ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบการรายงาน ข้อมูลในแต่ละเวร แจ้งให้ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ทางหมายเลข 1669 หรือแจ้ง สสจ. กำแพงเพชร ที่หมายเลข 089 – 5361669 ทราบทันที หรือกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือ เสียชีวิตที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือตำแหน่ง ระดับสูงให้รายงานศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ทราบ เช่นเดียวกัน กรณีอุบัติเหตุบาดเจ็บหมู่หรือเสียชีวิต ให้ ทีมสอบสวนโรคของอำเภอ ดำเนินการ สอบสวนและรายงานให้ สสจ. กำแพงเพชร ทราบ การเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วย ของโรงพยาบาล

6 การส่งรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ทางโทรสาร หมายเลข 055 – 705193 หมายเลข 055 – 705189 หมายเลข 055 – 705200

7 ค่าตอบแทนการอยู่เวรการ รายงานข้อมูล โรงพยาบาลให้ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง ของโรงพยาบาลตามระเบียบ กระทรวงการคลัง กรณีมีหนังสือแจ้งให้ ค่าตอบแทนเป็นสองเท่าจากกระทรวง สาธารณสุข ให้ขึ้นกับการพิจารณาของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ที่ต้องอยู่เวรจุดตรวจ ตามคำสั่งของศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทางถนนอำเภอ ให้เบิกจากงบเงินที่ได้รับ จัดสรรจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทาง ถนนจังหวัด หรือหากไม่มีให้เบิกจากงบเงิน บำรุงของสถานีอนามัย ทั้งนี้อยู่กับการ พิจารณาของสาธารณสุขอำเภอ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพใน เทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ หน่วยกู้ชีพ FR และ BLS – ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมออกปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google