งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ได้เห็นความสำคัญ จึงเข้า ร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา และค่าใช่จ่ายที่จำเป็นในการคลอชีพระหว่างการศึกษา ผู้วิจัยในฐานเป็นผู้ให้บริการด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง ในการปฏิบัติงานด้วย

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ เกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความ พึงพอใจ 1. ความเตรียมพร้อมของเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.11 .59 มาก 2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.15 .62 3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.03 .72

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความ พึงพอใจ 4. การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.08 .68 มาก 5. การบริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3.60 .72 6. การอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.18 .62 7. ความรวดเร็วในการโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ 3.72 .67 8. กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามีความคลอบคลุมของการกู้ยืม 4.11 .78

6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความ พึงพอใจ 9. ระยะเวลาในการต่อสัญญาเงินกู้ และระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร 4.11 .76 มาก 10. ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.00 ระดับความพึงพอใจโดยรวม 0.69

7 สรุปผลการวิจัย ผู้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D. = .69)

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google