งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดย นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดย นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดย นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ได้เห็น ความสำคัญ จึงเข้า ร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่า เรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา และค่าใช่จ่ายที่จำเป็นในการคลอชีพ ระหว่างการศึกษา ผู้วิจัยในฐานเป็นผู้ให้บริการด้านกองทุนเงิน กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง ในการ ปฏิบัติงานด้วย

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ เกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจ รายการประเมินค่าเฉ ลี่ย ( X ) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ระดับ ความ พึง พอใจ 1. ความเตรียมพร้อมของเอกสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.11.59 มาก 2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา 4.15.62 มาก 3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.03.72 มาก

5 รายการประเมินค่าเ ฉลี่ย (X) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ระดับ ความ พึง พอใจ 4. การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.08.68 มาก 5. การบริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา 3.60.72 มาก 6. การอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อประสานงานของกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.18.62 มาก 7. ความรวดเร็วในการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับ 3.72.67 มาก 8. กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษามีความคลอบคลุมของการ กู้ยืม 4.11.78 มาก

6 รายการประเมินค่าเ ฉลี่ย (X) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ระดับ ความ พึง พอใจ 9. ระยะเวลาในการต่อสัญญาเงินกู้ และระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร 4.11.76 มาก 10. ความพึงพอใจที่มีต่อการ ปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา 4.00.76 มาก ระดับความพึงพอใจโดยรวม 4.000.69 มาก

7 สรุปผลการวิจัย ผู้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ ค่าเฉลี่ย 4.00 ( S.D. =.69 )

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดย นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google