งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีการจัดการ เรียนรู้โดยใช้เกม ชื่อผู้วิจัย ประสพโชค ถ้ำสวย สถาบันที่สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้หลากหลายไม่จำเจใน รูปแบบการสอนโดยใช้เกม

3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการจัดการ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการจัดการ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การ จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 24 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 24 คน ผลการ ทดสอบ NS.D. DD D2D2 t Pre- test * Post- test

5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ คนที่ แบบทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน Pretest หลังเรียน Posttest

6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ คนที่ แบบทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน Pretest หลังเรียน Posttest

7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ คนที่ แบบทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน Pretest หลังเรียน Posttest

8 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ คนที่ DD2D2 ก่อนเรียน Pretest หลังเรียน Posttest

9 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ ของนักศึกษาระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า คะแนนเฉลี่ย (X) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.58 และคะแนนเฉลี่ย (X) หลังเรียน เท่ากับ แสดงว่านักศึกษาที่เรียนโดยการสอนโดยเกม มี คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่า แสดงว่านักศึกษาที่เรียนโดยการสอนโดยเกม มี คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และค่า t เท่ากับ 3.88 อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google