งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกใน การแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกใน การแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกใน การแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี น. ส. ศุภวรรณ ภัทร คุปต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี วิจัยชั้นเรียน

2 ปัญหาการวิจัย 1. นักเรียนบางส่วนไม่ทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. นักเรียนไม่ส่งงานตาม กำหนดระยะเวลา

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความ รับผิดชอบ 2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่ง งาน 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อ เวลา 4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ นักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น

4 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อน – หลังจากการเสริมแรง ทางบวกในส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จำนวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คนที่ ก่อนเสริมแรงทางบวก หลังเสริมแรง ทางบวก ร้อยละ 150.00100 233.3383.33 350.00100 4 533.3383.33 633.33100 750.00100 883.33100 9033.33 1050.0083.33 1150.00100 1250.0083.33 1300 1433.33100 1533.33100 1650.00100 17100 1866.67100 19 33.33 83.33 20 50.00 100 21 66.67 100 รวมค่าเฉลี่ย ( ร้อยละ ) 48.4188.09

5 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ก่อน – หลังจากการเสริมแรง ทางบวกในส่งงานของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ ธานี จำนวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดยคำนวณจำนวน ชิ้นงาน 6 ชิ้นก่อนการเสริมแรงทางบวกและ จำนวนชิ้นงาน 6 ชิ้นหลังการเสริมแรง ทางบวก พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ ส่งงานมากขึ้น มีการพัฒนาตนเอง มีความ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับจาก 48.41 % เป็น 88.09 %

6 การเสริมแรงทางบวกเป็นแนวคิดหนึ่ง ของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา Burrhus F. Skinner มีแนวความคิด พื้นฐานว่า พฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู่ ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขการ เสริมแรงและลงโทษการเสริมแรงมี 2 ประเภท คือ 1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) 2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) การเสริมแรงทางบวก เป็นการกระทำชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิด ความพึงพอใจกับผู้เรียนและความพึงพอใจ นั้นทำให้เกิด การตอบสนองที่ต้องการมาก ครั้งขึ้น เช่น เงิน รางวัล คําชมเชย ฯลฯ

7 การเสริมแรงทางบวกโดยการให้ คะแนนเพิ่มเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนส่งงาน ตามที่ครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ได้มอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดให้ นักเรียนทำส่ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ นักเรียนว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก น้อยเพียงใด พบว่าหลังจากที่มีการเสริมแรงทางบวก ในด้านต่างๆ เช่นการให้คำพูดชมเชย การให้ คะแนนพิเศษ การให้รางวัล ปรากฏว่าร้อยละ 88.09% มีพฤติกรรมและความรับผิดชอบที่ เปลี่ยนไป คือมีการส่งงานเพิ่มมากขึ้น และ ตรงต่อเวลาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ เสริมแรงบวกของ Burrhus F. Skinner

8 สรุปผลการวิจัย การศึกษาผลของการเสริมแรง ทางบวกในการแก้ไขปัญหาการไม่ส่ง งาน วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน และ ให้การเสริมแรงทางด้านบวก และเจต คติต่างๆ ทั้งในการให้คำพูดชมเชย การ ให้คะแนนพิเศษ พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบ ในการส่งงานเพิ่มขึ้นสูงขึ้น จากร้อยละ 48.41% เป็นร้อยละ 88.09% ทำให้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการส่งงาน ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา มี ความรับผิดชอบมากขึ้น

9 Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกใน การแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google